Slovenský tím študentov prevalcoval debatné majstrovstvá sveta v New Yorku

Marianna Mikešová / 4. júna 2018 / Zo Slovenska

  • LEAF Aca­demy sa môže po­chvá­liť jed­nými z naj­ši­kov­nej­ších štu­den­tov na svete
  • Stali sa to­tiž ab­so­lút­nymi ví­ťazmi sú­ťaže In­ter­na­ti­onal Pub­lic Po­licy Fo­rum 2018
  • Po­rotu si zís­kali de­bat­nými zruč­nos­ťami a od­niesli si za to viac ako 8 500 eur
zdroj: International Public Policy Forum
  • LEAF Aca­demy sa môže po­chvá­liť jed­nými z naj­ši­kov­nej­ších štu­den­tov na svete
  • Stali sa to­tiž ab­so­lút­nymi ví­ťazmi sú­ťaže In­ter­na­ti­onal Pub­lic Po­licy Fo­rum 2018
  • Po­rotu si zís­kali de­bat­nými zruč­nos­ťami a od­niesli si za to viac ako 8 500 eur

Maj­strov­stvá sveta v ho­keji či fut­bale sú Slo­vá­kom veľmi dobre známe. Len má­lo­kto však vie, že exis­tujú aj po­dobné sú­ťaže v ne­tra­dič­nej­ších dis­cip­lí­nach. Jed­nou z nich je na­prí­klad aj de­ba­to­va­nie. Na prvý do­jem nudná zá­le­ži­tosť, no v sku­toč­nosti ob­rov­ská men­tálna a kre­a­tívna vý­zva. Pri de­ba­to­vaní to­tiž nejde len o tech­nicky do­ko­nalý pre­jav, ktorý zaujme pub­li­kum, ale v pr­vom rade o ob­sah pre­javu a oporu vo fak­toch.

Podľa Slo­ven­skej de­bat­nej aso­ciá­cie je de­bata: „Or­ga­ni­zo­vaná vý­mena ná­zo­rov. Pre­bieha naj­čas­tej­šie me­dzi dvomi troj­člen­nými tí­mami, z kto­rých je­den ob­ha­juje vo­pred za­danú tézu a druhý s ňou ne­sú­hlasí.“ V sú­ťaž­ných de­bat­ných tur­na­joch tak ide o roz­umné, ori­gi­nálne a pre­sved­čivé ob­há­je­nie ná­zoru či pro­ti­ná­zoru na rôzne spo­lo­čen­ské témy, ako sú po­li­tika, eko­nó­mia, šport, veda a tech­nika či etika.

Je úžasné, že to zvládnu už stre­doš­ko­láci. Naj­vyšší sve­tový le­vel sú­ťaž­ného de­ba­to­va­nia na úrovni škôl si ne­dávno vy­skú­šali štu­denti LEAF Aca­demy pod ve­de­ním zná­meho de­bat­ného kouča Braňa Fečka priamo v New Yorku. Do­stali sa to­tiž do fi­nále kaž­do­roč­nej sú­ťaže In­te­ran­ti­onal Pub­lic Po­licy Fo­rum, ktorá je po­va­žo­vaná za niečo ako maj­strov­stvá v de­ba­to­vaní. V sú­ťaži si zme­ralo sily 158 tí­mov zo 17 kra­jín sveta a 30 štá­tov USA.

Šesť­členný tím štu­den­tov v zlo­žení Ti­mo­tej Ko­žu­chov, Ma­tej Čer­man, Ján Nvota, Jasna Cif­rová, Lu­cia Ja­ďu­rová a Sára Lo­vecká sa do sú­ťaže pri­hlá­sil s veľ­kým od­hod­la­ním. Po­da­rilo sa im prejsť pia­timi ko­lami pí­som­ných esejí na tému „Vy­rie­šené: Me­dzi­ná­rodné kli­ma­tické do­hody pre emi­sie sk­le­ní­ko­vých ply­nov by mali pri­jať zá­väzné do­nu­co­va­cie me­cha­nizmy,“ pri­čom mali za úlohu pri­niesť pro­tiar­gu­ment.

Mu­seli si na­štu­do­vať ná­ročnú prob­le­ma­tiku kli­ma­tic­kých prob­lé­mov a emi­sií a s ňou spo­je­ných po­li­tic­kých roz­hod­nutí. Ťa­žis­kom bola dô­kladná ana­lýza fak­tov, ale tiež stra­té­gia, ako pre­sa­diť svoj ná­zor lo­gicky a na úrovni. Me­siace práce sa vy­pla­tili a po­da­rilo sa im to tak pre­sved­čivo, že sa ako je­diný tím z Európy pre­bo­jo­vali do fi­nál­nej de­baty, ktorá sa usku­toč­nila na konci ap­ríla v New Yorku. Na­po­kon zís­kali ab­so­lútne ví­ťazs­tvo a fi­nančnú od­menu vo výške 10-ti­síc do­lá­rov, teda viac ako 8 500 eur.

Som veľmi hrdý na to, čo tento tím do­ká­zal. Som ob­zvlášť ohro­mený od­hod­la­ním a tvrdou prá­cou, ktorú pri­niesli všetci čle­no­via v prie­behu sú­ťaže. Je pre mňa česť men­to­ro­vať ta­kých ši­kov­ných a nad­še­ných štu­den­tov a vi­dieť ako sa vy­pra­co­vali za po­sled­ných 6 me­sia­cov spo­loč­nej práce,“ po­ve­dal kouč Braňo Fečko pre ucn.sk.

LEAF Aca­demy, ktorá je na Slo­ven­sku známa prog­re­sív­nym a re­vo­luč­ným prí­stu­pom k vzde­lá­va­niu, môže byť na svo­jich štu­den­tov pat­rične hrdá. Po­da­rilo sa im to­tiž uká­zať, že Slo­ven­sko aj celá spo­loč­nosť má ná­dej na lep­šiu bu­dúc­nosť, ak ho raz budú viesť ta­kíto ľu­dia, schopní in­te­li­gen­tne roz­ho­do­vať o dô­le­ži­tých ve­ciach a de­ba­to­vať na úrovni.

zdroj: le­a­fa­ca­demy.eu, ucn.sk

Pridať komentár (0)