Sú elektromobily skutočne také ekologické, ako nám o nich tvrdia?

Startstop.sk / 10. augusta 2018 / Auto

zdroj: startstop.sk
  • Jed­nou z mož­ných al­ter­na­tív­nych ver­zií bu­dúc­nosti sú elek­tro­mo­bily
  • Nie­kto by mo­hol po­ve­dať, že táto al­ter­na­tíva je re­ál­nej­šia ako os­tatné
  • No je pravda, že au­to­mo­bily s nu­lo­vými emi­siami sú sku­točne také eko­lo­gické, ako si o nich mys­líme?

Túto otázku si po­lo­žila aj ja­pon­ská au­to­mo­bilka Mazda a spo­jila sa s naj­hod­not­nej­šou fir­mou na ce­lom svete, síd­lia­cou v Saud­skej Ará­bii, Saudi Aramco, a ja­pon­ským Ná­rod­nym in­šti­tú­tom pre po­kro­čilú prie­my­selnú vedu a tech­no­ló­giu (AIST). Vý­sled­kom je štú­dia, ktorá hľadá od­po­veď na rov­nakú otázku, akú sme po­lo­žili v úvode. Idú elek­tro­mo­bily a eko­ló­gia ruka v ruke, alebo je to len ilú­zia?

Otázka elek­tro­mo­bi­lov je prob­le­ma­tická. Je síce pravda, že pri pre­vádzke ne­pro­du­kujú žiadne priame emi­sie, je treba sa na prob­le­ma­tiku po­zrieť z šir­šieho po­hľadu. V pr­vom rade je po­trebné elek­triku, ktorú elek­tro­mo­bily po­tre­bujú, vy­ro­biť. Hoci exis­tujú mož­nosti, ako vy­ro­biť elek­triku eko­lo­gicky (sl­nečné, ve­terné, vodné elek­trárne), v sú­čas­nosti ešte stále pre­vlá­dajú „špi­navé“ vý­robné pro­cesy elek­triky, ako te­pelné, či ešte stále jad­rové elek­trárne. No to je len je­den z prob­lé­mov elek­tro­mo­bi­lov. Eko­lo­gic­kým prob­lé­mom sú aj sa­motné ba­té­rie elek­tro­mo­bi­lov, ako ich vý­roba, tak ich lik­vi­dá­cia po skon­čení ich ži­vot­nosti. A práve to sú prob­lémy, ktoré spo­chyb­ňujú eko­lo­gickú vý­hodu elek­tro­mo­bi­lov.

Na dru­hej strane sú tu spa­ľo­va­cie mo­tory. Tie na svoju pre­vádzku po­tre­bujú pa­livo, ktoré sa vy­rába z ropy. Pri spa­ľo­vaní rop­ných pro­duk­tov sa do ovzdu­šia do­stá­vajú to­xické látky od CO2 po NOx. A práve to je tŕ­ňom v oku mno­hých lob­bis­tov za elek­tro­mo­bily. Oba pro­cesy sú zná­zor­nené na in­fo­gra­fike niž­šie. Otáz­kou teda je, ktorý z týchto dvoch prí­stu­pov k au­to­mo­bi­lizmu je po zrá­taní všet­kých vply­vov na ži­votné pro­stre­die v ko­neč­nom dô­sledku eko­lo­gic­kejší?

Mazda patrí me­dzi po­sled­ných mo­hy­ká­nov v au­to­mo­bi­lo­vom prie­mysle. Ako jedna z mála má ešte stále v po­nuke at­mo­sfé­rické ben­zí­nové mo­tory Sky­Ac­tiv. Vý­skum, na kto­rom sa po­die­ľajú vyš­šie zmie­nené spo­loč­nosti, je za­me­raný na ze­fek­tív­ne­nie spa­ľo­va­cích mo­to­rov a zní­že­nie emi­sií oxidu uhli­či­tého. Té­mia vý­skumu sa za­me­riava na vý­voj pa­lív s níz­kym ob­sa­hom uhlíka spolu s vý­sku­mom spa­ľo­va­cích mo­to­rov, ktoré vy­uží­vajú pa­livo.

Podľa Mazdy bude v roku 2035 na­ďa­lej vy­uží­vať spa­ľo­va­cie mo­tory84 per­cent všet­kých vo­zi­diel. Do tohto čísla sú s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou za­rá­tané aj hyb­ridy, ktoré sú akýmsi mos­tom me­dzi tra­dič­nými spa­ľo­va­cími mo­tormi a elek­tro­mo­bilmi.

V rámci tohto pro­jektu plá­nuje saud­ská ropná spo­loč­nosť Saudí Aramco vy­vi­núť pa­livo za­lo­žené na pro­cese ra­fi­ná­cie, ktoré ale bude mať za ná­sle­dok niž­šie emi­sie oxidu uhli­či­tého. Mazda a Ná­rodný in­šti­tút pre po­kro­čilú prie­my­selnú vedu a tech­no­ló­giu sa za­via­zali vy­vi­núť vy­soko účinný spa­ľo­vací mo­tor. Mazda sa dom­nieva, že nie je do­sta­točné sú­stre­diť sa iba na eko­lo­gic­kosť fázy tank-to-wheel (teda od na­tan­ko­va­nia po spa­ľo­va­nie), ale po­ze­rať sa na pro­ces ako na ce­lok (well-to-wheel).

Ja­pon­ská au­to­mo­bilka teda dala jasne na­javo svoje bu­dúce za­me­ra­nie na pa­li­vovo úsporné, no stále spa­ľo­va­cie mo­tory.  Spo­ločný vý­skumný pro­jekt je v sú­lade s ví­ziou „Udr­ža­teľné Zoom-Zoom 2030“ vy­hlá­se­nou v au­guste 2017, ktorá sa za­me­riava na vý­voj tech­no­ló­gií zlep­šu­jú­cich eko­ló­giu au­to­mo­bi­lov.

Aký ná­zor na túto tému máte vy? 

Zdroj: www.starts­top.sk

viac_podobnych_clankov_na_startstop_sk
Pridať komentár (0)