Toto sú najbohatší ľudia Slovenska za rok 2018. Pribudli zaujímavé mená

  • Magazín Forbes aj tento rok prináša encyklopédiu najúspešnejších a zároveň najbohatších biznismenov na Slovensku
  • Rebríček sa zostavuje na základe metodiky, podľa ktorej magazín Forbes vypočítava podobné celosvetové rebríčky už tridsať rokov
  • V TOP päťke sa umiestnil Babiš, Chrenko, Haščák, Fiľo a Trnka
op
Andrej Babiš/hbreavis.com
  • Magazín Forbes aj tento rok prináša encyklopédiu najúspešnejších a zároveň najbohatších biznismenov na Slovensku
  • Rebríček sa zostavuje na základe metodiky, podľa ktorej magazín Forbes vypočítava podobné celosvetové rebríčky už tridsať rokov
  • V TOP päťke sa umiestnil Babiš, Chrenko, Haščák, Fiľo a Trnka

Andrej Babiš – 3,4 mld. Eur

Premiér v demisii a víťaz minuloročných parlamentných volieb v Česku a oligarcha Andrej Babiš je aj tento rok najbohatším biznismenom na Slovensku. Jeho majetok odhaduje na 3,3 miliardy eur, za zdroj príjmov sa považuje poľnohospodárstvo. Babiš podniká aj v chémii, potravinárstve a zdravotníctve. Do sféry jeho vplyvu patrí napríklad skupina Agrofert.

Vý­voj Ag­ro­fertu sa spája najmä s ame­ric­kou ban­kou Ci­ti­bank, ktorá pod­niku ako prvá po­skytla úver vo výške 4 mi­li­ó­nov do­lá­rov. V roku 2010 spra­vo­vali Ba­bi­šom vlast­nené firmy už 67-ti­síc hek­tá­rov pôdy a ročne po­be­rali štátne do­tá­cie vo výške 3 mi­liárd ko­rún. V sú­čas­nosti je Ag­ro­fert ak­ci­ovou spo­loč­nos­ťou a naj­väč­ším čes­kým poľ­no­hos­po­dár­skym, po­tra­vi­nár­skym a che­mic­kým hol­din­gom. Hol­din­gová spo­loč­nosť ovláda viac ako 230 právne sa­mos­tat­ných spo­loč­ností, najmä v Česku a na Slo­ven­sku. Ich kon­so­li­do­vané tržby do­siahli v roku 2012 tak­mer 132,5 mi­liárd Kč.

S Babišovým menom sa spája aj spoločnosť Lovochemie,  Duslo Šaľa či Kostelecké uzeniny. Premiér v demisii sa tiež pohybuje v médiách. O tom, ako vyzerala Babišova cesta na vrch rebríčka, sme písali v článku Cesta k miliónom.

Ivan Chrenko – 1,13 mld. Eur

De­ve­lo­per Ivan Chrenko zo sku­piny HB Re­a­vis je druhý naj­bo­hatší Slo­vák. V reb­ríč­koch bo­ha­tých sa však vidí veľmi ne­rád. Podľa nie­kto­rých zdro­jov preto, že sa ne­rád spo­juje s ma­jo­ri­tou slo­ven­ských naj­bo­hat­ších ľudí, ktorí ko­rene biz­nisu za­púš­ťali ešte za ko­mu­nizmu, alebo tesne po jeho páde v pro­stredí bez exis­tu­jú­cich zá­ko­nov.

Koncom vlaňajška jeho HB Reavis úspešne ukončil predaj prvého londýnskeho projektu 33 Central americkej banke Wells Fargo, podľa Forbes za 300 miliónov eur. Veľký krok spo­loč­nosti pred­sta­vovala aj kúpa lon­dýn­skeho pro­jektu, Eli­za­beth House, zná­meho tiež ako One Wa­ter­loo a to za približne 250 miliónov libier.

Za­tiaľ čo pred dvoma rokmi mal „iba“ 730 mi­li­ó­nov, dnes sa môže podľa For­bes pý­šiť 1,1 mi­liar­dami eur. V ce­lom reb­ríčku ne­náj­dete ni­koho, kto by sa stal ta­kým sko­ka­nom ako on, keďže už za rok za­zna­me­nal ná­rast o 290 mi­li­ó­nov eur, čo je ešte o 70 mi­li­ó­nov väčší ná­rast ako jed­notka reb­ríčka – An­drej Ba­biš.

Jaroslav Hašćák – 830 mil. Eur

Jaroslav Haščák, sa môže pýšiť majetkom vo výške 8,3 miliárd eur. Haščák je partner spoločnosti Penta ktorá patrí medzi dlhodobých investorov.  V roku 2011 po prvýkrát v histórii Penty presiahlo NAV Penty miliardu eur – dosahuje 1,07 miliardy eur, aktíva Penty predstavujú 4,7 miliard eur.

V roku 2012 vstúpila Penta akvizíciou strojárenskej firmy Gehring Technologies na nemecký trh. V roku 2013  zmenila investičnú stratégiu, zamerala sa na firmy, ktorých ročný ukazovateľ EBITDA presahuje 50 miliónov eur. Dominantnými oblasťami dlhodobých investícií sa stalo zdravotníctvo, finančné služby, maloobchod a výroba. Ku koncu roku 2013 bola dokončená prvá stavba Penty v Česku – administratívne centrum Florentinum, ktoré bolo následne predané za 250 miliónov eur. O rok neskôr bolo dokončené obchodné centrum Bory Mall.

Penta sa taktiež pustila do výstavby novej mestskej štvrte v Prahe, v brownfielde bývalej továrne Walter. V roku 2014 vstúpila na poľský trh a začala pripravovať výstavbu dvoch administratívnych centier vo Varšave.

Novou oblasťou sa pre ďalší rozvoj Penty stali médiá. Od roku 2014 sa Penta investične angažuje na slovenskom mediálnom trhu prostredníctvom spoločností News and Media Holding a Petit Press, v roku 2015 kúpila v Čechách spoločnosti Vltava-Labe-Press, Astrosat a Tablet Media.

Milan Fiľo – 670 mil. Eur

Na začiatku 90. rokov minulého storočia Milan Fiľo sprivatizoval väčšinový podiel v podniku SCP – Severoslovenké celulózky a papierne v Ružomberku. Pôvodne získal svoj kontrolný podiel 67% akcií za približne 1 miliardu korún. Malo sa jednať o cenu asi o 4 miliardy nižšiu ako bola konkurenčná ponuka rakúskeho investora.

Nízku cenu mala kompenzovať zásadná podmienka privatizačnej zmluvy – odovzdať 15% akcií z nadobudnutého majetku zamestnancom SCP. Následne časť svojho majoritného podielu predal za niekoľko miliárd korún zahraničným investorom. V podniku mu naďalej zostal podiel 49%. Napriek tomu, že zo svojho pôvodného podielu mal ponechať 15% zamestnancom, toto nikdy neurobil.

V roku 2007 predal svoj podiel v TV Markíza za približne miliardu slovenských korún. Je majoritným vlastníkom futbalového klubu MFK Ružomberok a vlastní firmy ECO INVEST a ECO-INVESTMENT. V roku 2017 mu bol na Katolíckej univerzite v Ružomberku udelený titul doctor honoris causa za filantropiu, keďže sa dlhodobo angažuje v podpore charitatívnych projektov, ktoré presahujú hranice Slovenska v oblasti humanitárnej pomoci, kultúry a školstva. Milan Fiľo momentálne pôsobí v Londýne a Moskve, kde rozvíja svoje podnikateľské aktivity.

Miroslav Trnka – 640 mil. eur

Mi­ro­slav Tr­nka je pod­ni­ka­teľ, za­kla­da­teľ a spo­lu­ma­ji­teľ slo­ven­skej soft­vé­ro­vej an­ti­ví­ru­so­vej firmy ESET. Spolu s Pet­rom Paš­kom je tvor­com pr­vej ver­zie oce­ňo­va­ného an­ti­ví­ru­so­vého pro­duktu NOD32. An­ti­ví­ru­sový prog­ram NOD32 sa dnes po­u­žíva na ce­lom svete vo via­ce­rých ver­ziách a špe­ciál­nej úp­rave aj pre tab­lety či smart­fóny.

Vo fi­lan­tro­pic­kej čin­nosti sa za­me­riava na boj s ko­rup­ciou, spo­lu­za­lo­žil Na­dá­ciu Za­stavme ko­rup­ciu. Pod­po­ruje však aj rôzne iné pro­jekty, najmä v rod­nej Tr­nave a star­tupy s glo­bál­nym po­ten­ciá­lom (Pho­to­neo, Phi­ra­ti­onal..)

6. Peter Paško 620 mil. Eur
7. Rudolf Hrubý 610 mil. Eur
8. Tomáš Chrenek 580 mil. Eur
9. Jozef a Patrik Tkáčovci 550 mil. Eur
10. Ivan Jakabovič 530 mil. Eur
11. Martin Kúšik 440 mil. Eur
12. Evžen Balko 400 mil. Eur
13. Mária Blašková 400 mil. Eur
14. Ján Moder 400 mil. Eur
15. Richard Marko 340 mil. Eur
16. Maroš Grund 330 mil. Eur
17. Anton Zajac 250 mil. Eur
18. Jozef Brhel a rodina 200 mil. Eur
19. Jozef Oravkin 200 mil. Eur
20. Dedičia Viliama Pančíka 200 mil. Eur
21. Ivan Kmotrík 150 mil. Eur
22. Michal Lazar 150 mil. Eur
23. Slavomír Hatina 120 mil. Eur
24. Alexej Biljajev 110 mil. Eur
25. Peter Lukeš 100 mil. Eur
26. Juraj Široký 100 mil. Eur
27. Jozef Antošík 90 mil. Eur
28. Martin Blaškovič 80 mil. Eur
29. Vladimír Poór 80 mil. Eur
30. Ján Sabol 70 mil. Eur

Zdroj: Forbes

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech