Valentína odišla z nadnárodnej firmy a teraz ju živí vlastná značka TalkFolk plná tradícií

Linda Cebrová / 15. mája 2018 / Zo Slovenska

zdroj: TalkFolk
  • Ta­len­to­vaná Sen­čanka verí, že tra­dičné re­meslá sú zdro­jom mo­der­ných ná­pa­dov
  • Do­ka­zuje to aj pro­stred­níc­tvom jej štú­dia Talk­Folk
  • V rámci neho tvorí ma­ľo­vané pred­mety, ktoré dý­chajú his­tó­riou

Zá­u­jem o ori­gi­na­litu a prí­rodné ma­te­riály je ce­lo­sve­to­vým tren­dom po­sled­ných ro­kov. Ľu­dia sú una­vení od uni­form­nej glo­bál­nej módy a ča­sto­krát ne­kva­lit­nej po­nuky ma­so­vej pro­duk­cie. Hľa­dajú niečo, čím sa môžu od­lí­šiť. Aj keď to ne­mu­sia byť vy­slo­vene ľu­dové veci, tra­dičná kul­túra však do­káže túto túžbu veľmi dobre uspo­ko­jiť. Na tejto vlne na­po­kon vznikla aj slo­ven­ská značka Talk­Folk.

Za “Talk­Folk – ľu­dovo po­ve­dané, s lás­kou uro­bené” stojí ma­liarka Va­len­tína Gub­ková. Talk­Folk si ho­vorí, že je ro­din­ným štú­diom, keďže sa na úspe­chu značky po­dieľa celá ro­dina. Do pro­jektu tak pris­pie­vajú aj man­žel Pe­ter a starší syn Vla­di­mír. Tí sú ne­na­hra­di­teľní pri hru­bých prá­cach s dre­vom a lo­gis­tike.

Va­len­tína štu­do­vala his­tó­riu, ale aj ume­nie. Hneď po uni­ver­zite sa jej zho­dou okol­nosti ne­po­da­rilo ostať v od­bore a po­sled­ných 13 ro­kov sa ve­no­vala ma­naž­mentu kva­lity a ria­de­niu exportu v rôz­nych me­dzi­ná­rod­ných spo­loč­nos­tiach. Tieto však ne­ľu­tu­jem, skôr na­opak. „Sú ne­na­hra­di­teľ­ným zdro­jom ve­do­mostí o ria­dení biz­nisu a ob­chod­nej ko­mu­ni­ká­cii,” ho­vorí o svo­jich skú­se­nos­tiach Va­len­tína, pre Star­ti­tup.

Va­len­tína patrí me­dzi priaz­niv­com slow de­signu, ne­na­ku­pu­jem bez­hlavo a snaží sa mys­lieť eko­lo­gicky. V jej do­mác­nosti náj­deš bá­by­tok, riad a hračky pre­važne vy­ro­bený z dreva. Predsa len, drevo ako ma­te­riál vy­drží mnoho ro­kov, krásne starne a bez prob­lé­mov sa re­cyk­luje. Práve drevo dnes tvorí aj jadro značk Talk­Folk.

“Keď v ro­dine vy­vs­tala otázka, kde ulo­žiť sva­dobný zá­voj, vzácne fotky či do­pisy po pras­ta­rých ro­di­čoch, mu­selo to sa­moz­rejme byt niečo dre­vené, naj­lep­šie s ná­dy­chom his­tó­rie na­šej ro­diny. Tak sa zro­dila myš­lienka, že po­tre­bu­jem truh­licu. Ide­álne takú, ktorú raz zde­dia moje deti či vnú­čatá,” ho­vorí o im­pulze na svoj prvý vý­ro­bok Va­len­tína.

Va­len­tína sa preto roz­hodla oprá­šiť svoje ve­do­mosti z čias uni­ver­zity, pre­čí­tala si ďal­šiu kopu kníh o sta­ro­žit­nos­tiach, truh­li­ciach, tren­doch v in­te­ri­é­roch, na­kres­lila ná­vrh a upra­vila veľ­kosť truh­lice tak, aby sa ho­dila aj do men­šieho mo­der­ného in­te­ri­éru a za­čala s vý­ro­bou, ktorá ju dnes živí.

V rámci ro­din­nej značky Talk­Folk chce ľu­dom po­núk­nuť je­di­nečnú mož­nosť, jed­no­du­cho si za­lo­žiť ro­dinnú tra­dí­ciu a zá­ro­veň si za­ob­sta­rať prak­tickú vec, ktorá pre­trvá veľmi dlho a ktorú možno po­sú­vať ako pa­miatku ďal­ším ge­ne­rá­ciám. Plus ide o peknú a eko­lo­gickú vec.

Folk­lór v mo­der­nom pre­ve­dení

V sú­ša­nosti je roz­sah vy­uži­tia ma­ľo­va­ných pred­me­tov v in­te­ri­é­roch na­ozaj rôzny. Od drob­ných do­pl­n­kov, až po kom­pletné za­ria­de­nie chaty, bytu alebo vi­diec­keho mini ho­tela. Ma­ľo­va­ným ná­byt­kom sa dá vy­tvo­riť prí­jemná at­mo­sféra do­mova. Zá­ro­veň jeho ma­ji­teľ môže pro­stred­níc­tvom ta­ké­hoto kúsku veľmi dobre pre­ja­viť a zvý­raz­niť svoju osob­nosť. 

Va­len­tína však chce upo­zor­niť aj na takz­vanú ek­lek­tiku – spo­je­nie ul­tra­mo­der­ného s prv­kami his­to­ric­kej hod­noty. Presne to je to, čo mo­men­tálne na­berá vo svete di­zajnu čo­raz väč­šiu silu. Sta­ro­žit­nosti vše­obecne, či ma­ľo­vaný ná­by­tok kon­krétne, pri­dá­vajú mo­der­nému in­te­ri­éru ur­čitú mieru se­ri­óz­nosti. Zá­ro­veň uis­ťujú o úspeš­nosti svojho ma­ji­teľa, ktorý ne­na­do­bu­dol in­te­riér po jed­no­ra­zo­vom ná­kupe v ob­chod­nom cen­tre, ale zís­kal ho vďaka dl­ho­roč­ným dob­rým vzťa­hom a ro­dine.

Ok­rem vý­roby ma­ľo­va­ného ná­bytku a in­te­ri­é­ro­vých do­pl­n­kov sa v Talk­Folk Va­len­tína ve­nuje aj vý­robe ne­ob­vyk­lých ma­ľo­va­ných hra­čiek a su­ve­ní­rov in­špi­ro­va­nými slo­ven­ským folk­ló­rom. “Mo­men­tálne vy­rá­bame hračky a nie­ktoré in­te­ri­é­rové do­pl­nky. Čo sa týka veľ­kých pred­me­tov, spo­lu­pra­cu­jeme so sto­lármi a vy­uží­vame aj ho­tový ná­by­tok, ktorý sa dá kú­piť vo veľ­ko­ob­cho­doch. Ta­kéto rie­še­nie za­ru­čuje ur­čitý ce­nový kom­pro­mis pre zá­kaz­ní­kov,“ ho­vorí Va­len­tína.

Naj­väč­šie zá­kazky značky Talk­Folk sa po­hy­bujú okolo 400 eur. Av­šak vy­rá­bali už aj kom­pletné za­ria­de­nie ku­chyne. Zá­kazka pre­bie­hala nie­koľko ro­kov a pre­siahla 1500 eur.

Ako však pre­bieha taký bežný pra­covný deň Slo­venky, ktorú živí re­me­selná vý­roba? “Deň za­čí­nam jo­gou a vy­ba­ve­ním ko­mu­ni­ká­cie so zá­kaz­níkmi a na so­ciál­nych sie­ťach. Ak je to po­trebné, ak­tu­ali­zu­jem si denný plán a idem do dielne. Za­čí­nam najz­lo­ži­tej­šou a najp­re­cíz­nej­šou prá­cou na­via­za­nou na denné svetlo, ktoré je veľmi dô­le­žité pre adek­vátne zo­sú­la­de­nie fa­rieb,” ho­vorí Va­len­tína.

“Bliž­šie k ve­čeru pre­chá­dzam na “hrub­šie” práce ako mo­re­nie či brú­se­nie. Tvorbu ná­vrhov, ba­le­nie a drobné zá­le­ži­tosti, ktoré ne­pot­re­bujú hl­bokú kon­cen­trá­ciu, ne­chá­vam na “tmavú” časť dňa. Naj­rad­šej však pra­cu­jem v noci, keď si mô­žem do­vo­liť popri ne­ná­roč­nej me­cha­nic­kej práci pus­tiť na slú­chad­lách ne­jakú pred­nášku či roz­ho­vor. Sna­žím sa ria­diť hes­lom – od­dych je zmena čin­nosti,“ po­kra­čuje Va­len­tína.

Aj keď sa Va­len­tína ma­ľo­va­niu ve­nu­jem už nie­koľko ro­kov, ako pod­ni­ka­teľ exis­tuje od ja­nu­ára 2018. Pred spus­te­ním pro­jektu na­os­tro, ab­sol­vo­vala skoro dvoj­ročné tes­to­va­cie ob­do­bie – náv­števy jar­mo­kov a pre­daj ako hand­made tvorca cez Sashe.sk. Až po­tom sa od­vá­žila za­ne­chať ka­ri­éru v nad­ná­rod­nom pod­niku a za­čať sa ve­no­vať roz­voju pod­ni­ka­nia na­plno.

Ta­len­to­vaná Sen­čanka si je aj dnes ve­domá, že ešte stále má pred se­bou veľa práce ohľa­dom sta­no­ve­nia značky, spô­so­bov od­bytu vý­rob­kov a ur­či­tej “in­dus­tria­li­zá­cie“ biz­nisu.

“Ve­rím, že môj pro­jekt ma opti­mis­tickú bu­dúc­nosť. Je uni­kátny, a po­kiaľ viem, na Slo­ven­sku nemá pria­mych kon­ku­ren­tov. Sna­žím sa pri­stu­po­vať k pro­jektu roz­umne a zo­hľa­dňo­vať per­spek­tívu. Kaž­do­pádne, je to pro­jekt na viac ro­kov, keďže sa jedná o 100% ručnú a kom­plexnú prácu. Nie je to jed­no­du­ché, biz­nis za­tiaľ ne­vy­náša veľa, so zis­kom som však spo­kojná,” ho­vorí Va­len­tína.

Va­len­tína má už dnes veľké plány do bu­dúcna, podľa vlast­ných slov každý deň vstáva s no­vými ná­padmi. Jej ak­tu­ál­nou agen­dou je lep­šia pre­zen­tá­cia na so­ciál­nych sie­ťach, vy­hľa­dá­va­nie par­tne­rov a do­dá­va­te­ľov ná­bytku pod maľbu, nad­via­za­nie spo­lu­práce so štú­diami ná­bytku a roz­ší­re­nie port­fó­lia.

V pláne je aj spus­te­nie vlast­ných kur­zov pre deti a do­spe­lých (za­tiaľ to už nie­koľko ro­kov ro­bia ako sú­časť OZ v Senci). V pláne je aj vy­da­nie tla­čo­vých ma­te­riá­lov pre mi­lov­ní­kov ma­ľo­va­nia a folk­lóru.

Pridať komentár (0)