Vyberáme TOP 3 ski centrá na Slovensku, kde si zalyžuješ lepšie ako v Tatrách

Marianna Mikešová / 25. februára 2018 / Zo Slovenska

  • Ly­žiar­ska se­zóna ešte stále nie je u konca a pod­mienky sú viac ako ide­álne
  • Kam však vy­ra­ziť za sne­hom, aby si ne­mi­nul celý ma­je­tok a dobre si za­ly­žo­val?
  • Pri­ná­šame ti zo­znam 3 miest, ktoré v re­dak­cii Star­ti­tup mi­lu­jeme
zdroj: FB/Vrátna Malá Fatra, Chalupa u Kramerov
  • Ly­žiar­ska se­zóna ešte stále nie je u konca a pod­mienky sú viac ako ide­álne
  • Kam však vy­ra­ziť za sne­hom, aby si ne­mi­nul celý ma­je­tok a dobre si za­ly­žo­val?
  • Pri­ná­šame ti zo­znam 3 miest, ktoré v re­dak­cii Star­ti­tup mi­lu­jeme

Me­dzi naj­po­pu­lár­nej­šie stre­diská na Slo­ven­sku pat­ria ta­transké stre­diská, kto­rým kra­ľuje Jasná Nízke Tatry. Patrí me­dzi špičku, no za jed­no­denný lís­tok tu dáš až 43 eur, čo ne­musí byť práve ide­álne pre me­nej po­kro­či­lých ly­žia­rov. Ak mi­lu­ješ re­kre­ačné ly­žo­va­nie, no ne­vy­hľa­dá­vaš práve naj­vyš­šie po­lo­žené či naj­str­m­šie zjaz­dovky a ly­žo­vačku si rád spes­tru­ješ v bu­fete pri svahu, cena nad 40 eur zrejme nie je to pravé. Pri­pra­vili sme pre teba zo­znam naj­lep­ších stre­dísk, kde si za­ly­žuje úplne každý za ide­álnu cenu a mi­lu­jeme ich aj my v Star­ti­tup.

1. Ski Park Ku­bín­ska Hoľa

Toto stre­disko nám do­slova pri­rástlo k srdcu. Náj­deš ho blízko Dol­ného Ku­bína v krás­nom orav­skom re­gi­óne, kde žijú há­dam tí naj­milší ľu­dia na Slo­ven­sku. Ku­bín­ska po­núka 14 ki­lo­met­rov kva­lit­ných tratí, 9 zjaz­do­viek, z kto­rých mo­men­tálne je v pre­vádzke 7. Pre za­čia­toč­ní­kov sú k dis­po­zí­cii 3 zjaz­dovky vhodné na uče­nie, ostrie­ľaní ly­žiari a mi­lov­níci ad­re­na­línu si užijú čer­vené aj čierne zjaz­dovky a naj­dl­h­šiu tu­ris­tickú, ktorá má dĺžku viac ako 4 ki­lo­metre. Ak sa nech­ceš ob­me­dzo­vať a dá­vaš pred­nosť fre­e­ridu, prí­deš si tu na svoje. Pre mi­lov­ní­kov sko­kov je tu sno­wba­ord park. V stre­disku sa ak­tu­álne te­šia zo 40 až 60 cen­ti­met­rov snehu.

Oko­lie po­núka ča­ro­vné vý­hľady a po dob­rej ly­žo­vačke si uži­ješ tra­dičné slo­ven­ské jedlo v Cha­lupe u Kra­me­rov pri dol­nej sta­nici la­novky. Va­ria tu tú naj­lep­šiu ka­pust­nicu pod sln­kom, rov­nako veľmi dobré ha­lušky či mä­sové jedlá, to všetko za skvelé ceny. Jed­no­dňový lís­tok na Ku­bín­skej ťa vy­jde len 27 eur a ak si ho kú­piš on­line v e-shope, ušet­ríš ešte 2 eurá.

2. Sno­wpa­ra­dise Veľká Rača – Oš­čad­nica

Ob­ľú­bili sme si tiež „snežný raj“ na Ky­su­ciach, ktorí mi­lujú rov­nako Slo­váci ako aj Po­liaci. Stre­disko sa to­tiž na­chá­dza len kú­sok od hra­níc s Poľ­skom, takže tento ja­zyk tu bu­deš hojne po­čuť. Sno­wpa­ra­dise sa roz­kladá na troch lo­ka­li­tách – De­dovka, Mar­guška a La­líky. Ak­tu­álne sú v pre­vádzke všetky la­novky a 12 zo 16 zjaz­do­viek, pri­čom stre­disko po­núka množ­stvo ľah­kých mod­rých a stredne ťaž­kých čer­ve­ných, ale aj jednu strmú čiernu na La­lí­koch. Svahy sú veľmi dobre upra­vené, pri­prav sa však na časté hmly a ak­tu­álne aj ne­jaký ten vet­rík. K tomu v prie­mere 45 cen­ti­met­rov snehu.

Rača po­teší aj fre­e­ride zó­nou a ve­čer­ným ly­žo­va­ním, ktoré má top at­mo­sféru. A ak ťa omr­zia lyže či do­ska, mô­žeš otes­to­vať ad­re­na­lí­novú bo­bovú dráhu hneď vedľa zjaz­dovky. Jedna jazda ťa bude stáť 5 eur. Za jed­no­dňový lís­tok v Sno­wpa­ra­dise dáš 27 eur, ve­černé ly­žo­va­nie máš za 14 eur. Na sva­hoch náj­deš množ­stvo Ap­res Ski ba­rov, kde sa mô­žeš po­vzbu­diť ča­jom či nie­čím os­trej­ším. Skvelo sa na­ješ na­prí­klad v Pen­zi­óne De­dovka, kde majú denné menu, či v bu­fete pod sva­hom, kde si dáš kla­siku, ako lan­goš, hra­nolky či pa­renú buchtu.

3. Vrátna Malá Fatra

Ski cen­trum v srdci Ma­lej Fatry, kú­sok od Ži­liny, patrí me­dzi prvé stre­diská, ktoré na Slo­ven­sku vznikli. Je tvo­rené tromi lo­ka­li­tami – Pa­seky, Po­lu­dňový Grúň a Chleb, pri­čom me­dzi Chle­bom a Pa­se­kami sa mu­síš pre­su­núť au­tom. Ak­tu­álne je tu viac ako 50 cen­ti­met­rov snehu, na Chlebe to môže byť aj viac ako me­ter. Náj­deš tu tak­mer 13 ki­lo­met­rov zjaz­do­viek, 12 vle­kov a 2 la­novky, pri­čom v pre­vádzke sú vďaka dob­rej ná­dielke snehu všetky. Chleb si užijú ostrie­ľaní ly­žiari, sno­wbo­ar­disti aj mi­lov­níci fre­e­ridu. Ide o naj­str­m­šiu zjaz­dovku na Slo­ven­sku. Pre tých, ktorí si radi uží­vajú krásne vý­hľady po­čas dl­hej jazdy, je tu troj­ki­lo­met­rová tu­ris­tická zjaz­dovka.

To všetko za 27 eur na deň. V stredu, v pia­tok a v so­botu si uži­ješ aj ro­man­tické ve­černé ly­žo­va­nie za 11 eur. Ak ku šťas­tiu ne­pot­re­bu­ješ troj­hviez­dič­kový ho­tel, mô­žeš sa za 10 eur uby­to­vať v Chate pod Chle­bom a užiť si tú pravú hor­skú at­mo­sféru. Pre ešte drs­nej­ších je tu noc­ľah v spa­cáku za 8 eur. Vý­borne sa na­ješ v Chate pod Chle­bom, kde sa špe­cia­li­zujú sa tu tra­dičné jedlá aj jah­ňa­cie a ba­ra­nie mäso. Na svahu náj­deš aj útulnú ka­via­reň Pa­seky či re­štau­rá­ciu Pa­no­ráma vo vr­cho­lo­vej sta­nici la­novky.

Tak ne­seď doma na za­dku a vy­behni na lyže či do­sku. V týchto stre­dis­kách si to uži­ješ za me­nej než koľko mi­nieš v pia­tok v bare. Ak však ne­máš rád zvý­šenú pre­mávku na svahu, vezmi si voľno a vy­raz cez týž­deň, keď sú svahy po­lo­prázdne.

Pridať komentár (0)