Veľký krok pre Yeme: Spúšťa predaj vyhľadávanej čapovanej drogérie

 • O čapovanú drogériu má záujem čoraz viac ľudí
 • V slovenských mestách preto pribúda stále viac predajní špecilizujúcich sa na tento druh sortimentu
 • K trendu sa ako prvý veľké reťazec pridáva Yeme
alo-min
Yeme
 • O čapovanú drogériu má záujem čoraz viac ľudí
 • V slovenských mestách preto pribúda stále viac predajní špecilizujúcich sa na tento druh sortimentu
 • K trendu sa ako prvý veľké reťazec pridáva Yeme

Ča­po­va­nou dro­gé­riou nie­len, že šet­ríme prí­rodu, ale aj svoju pe­ňa­ženku. Ku­po­va­nie be­z­o­ba­lo­vých vý­rob­kov to­tiž častokrát vy­chá­dza v pre­počte lac­nej­šie, ako ku­po­va­nie fliaš s pra­cími a čis­tia­cimi pros­tried­kami. Pri­már­nym cie­ľom je však sa­moz­rejme re­duk­cia spot­reby plas­to­vých oba­lov, pod­pora ich re­cyk­lá­cie a tým aj zní­že­nie emi­sií CO2 do ovzdu­šia. Prečo by sme mali obal vy­ho­diť, keď ho mô­žeme po­u­žiť opä­tovne práve na ča­po­vanú dro­gé­riu?

Ako to v pre­dajni fun­guje? Po­dobne, ako keď si chceš na­ča­po­vať víno vo vi­nár­stve. Prí­deš s vlast­nou fľa­šou alebo iným oba­lom alebo si ho za­kú­piš v pre­dajni a na­ča­pu­ješ si doňho mydlá, pra­cie pros­triedky či sa­po­náty. Pla­tíš len za čistú váhu pro­duk­tov, vďaka čomu ušet­ríš za ba­le­nia, eti­kety a ďal­šie „mar­ke­tin­gové oz­doby,“ ktoré cenu markantne navyšujú. Obal, ktorý si po­u­žil, zre­cyk­lu­ješ tak, že si ho pri­ne­sieš aj na­bu­dúce. Vý­ho­dou je tiež to, že si kú­piš len také množ­stvo vý­robku, ktoré sku­točne spot­re­bu­ješ.

Yeme – Plnochutné potraviny novinku oznámili na ich Facebooku: “Čapuyeme. Možno ste si už všimli, že v našej predajni na Tomášikovej pribudol tento stojanček s bezobalovou ekodrogériou. Môžete si tu sami, alebo s pomocou nášho personálu načapovať pracie gély, plákadlo, aviváž, univerzálny čistič a gél na umývanie riadu od TIERRA VERDE.”

“Možnosti do čoho čapovať máme v základe tri. Nájdete u nás v predaji kovovú fľašu od TIERRA VERDE, môžete použiť akúkoľvek prázdnu fľašu od predtým zakúpeného výrobku TIERRA VERDE (tieto nádoby máme vopred navážené na pokladniach), alebo si samozrejme môžete doniesť vlastnú nádobu, ale tú vás poprosíme pred čapovaním najprv odvážiť na pokladni.”

Ekodrogéria sa predáva na váhu, aktuálna cena je od 3,99,- do 4,99,- eur/kg podľa druhu. Už pár dní môžeš nájsť ekodrogériu aj v predajni v Panorama City v časti, ktorá je vchodom / východom smerom k nádvoriu. Zloženie čapovanej drogérie z Yeme nájdeš v galérii na konci článku.

Čapovanú drogériu nájdeš v Bratislave aj na týchto miestach:

 • Mydlinka (Fresh Market)
 • Vani (Trhovisko Miletičova)
 • Ave Party (Mánesovo námestie 2-3)
 • Slnečnica (Kvačalova 49)
 • Bioraj (Mlynské Nivy, budova Twin City)
 • Zelený Obchod (Fresh Market)

Obchody s čapovanou drogériou však už nájdeš po celom Slovensku. Tu sú.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK