Veľký krok pre Yeme: Spúšťa predaj vyhľadávanej čapovanej drogérie

Linda Cebrová / 4. októbra 2018 / Eko

 • O ča­po­vanú dro­gé­riu má zá­u­jem čo­raz viac ľudí
 • V slo­ven­ských mes­tách preto pri­búda stále viac pre­dajní špe­ci­li­zu­jú­cich sa na tento druh sor­ti­mentu
 • K trendu sa ako prvý veľké re­ťa­zec pri­dáva Yeme
zdroj: Yeme
 • O ča­po­vanú dro­gé­riu má zá­u­jem čo­raz viac ľudí
 • V slo­ven­ských mes­tách preto pri­búda stále viac pre­dajní špe­ci­li­zu­jú­cich sa na tento druh sor­ti­mentu
 • K trendu sa ako prvý veľké re­ťa­zec pri­dáva Yeme

Ča­po­va­nou dro­gé­riou nie­len, že šet­ríme prí­rodu, ale aj svoju pe­ňa­ženku. Ku­po­va­nie be­z­o­ba­lo­vých vý­rob­kov to­tiž ča­sto­krát vy­chá­dza v pre­po­čte lac­nej­šie, ako ku­po­va­nie fliaš s pra­cími a čis­tia­cimi pros­tried­kami. Pri­már­nym cie­ľom je však sa­moz­rejme re­duk­cia spot­reby plas­to­vých oba­lov, pod­pora ich re­cyk­lá­cie a tým aj zní­že­nie emi­sií CO2 do ovzdu­šia. Prečo by sme mali obal vy­ho­diť, keď ho mô­žeme po­u­žiť opä­tovne práve na ča­po­vanú dro­gé­riu?

Ako to v pre­dajni fun­guje? Po­dobne, ako keď si chceš na­ča­po­vať víno vo vi­nár­stve. Prí­deš s vlast­nou fľa­šou alebo iným oba­lom alebo si ho za­kú­piš v pre­dajni a na­ča­pu­ješ si doňho mydlá, pra­cie pros­triedky či sa­po­náty. Pla­tíš len za čistú váhu pro­duk­tov, vďaka čomu ušet­ríš za ba­le­nia, eti­kety a ďal­šie „mar­ke­tin­gové oz­doby,“ ktoré cenu mar­kan­tne na­vy­šujú. Obal, ktorý si po­u­žil, zre­cyk­lu­ješ tak, že si ho pri­ne­sieš aj na­bu­dúce. Vý­ho­dou je tiež to, že si kú­piš len také množ­stvo vý­robku, ktoré sku­točne spot­re­bu­ješ.

Yeme – Pl­no­chutné po­tra­viny no­vinku ozná­mili na ich Fa­ce­bo­oku: “Ča­pu­y­eme. Možno ste si už všimli, že v na­šej pre­dajni na To­má­ši­ko­vej pri­bu­dol tento sto­jan­ček s be­z­o­ba­lo­vou ekod­ro­gé­riou. Mô­žete si tu sami, alebo s po­mo­cou nášho per­so­nálu na­ča­po­vať pra­cie gély, plá­kadlo, avi­váž, uni­ver­zálny čis­tič a gél na umý­va­nie riadu od TIERRA VERDE.”

“Mož­nosti do čoho ča­po­vať máme v zá­klade tri. Náj­dete u nás v pre­daji ko­vovú fľašu od TIERRA VERDE, mô­žete po­u­žiť akú­koľ­vek prázdnu fľašu od pred­tým za­kú­pe­ného vý­robku TIERRA VERDE (tieto ná­doby máme vo­pred na­vá­žené na po­klad­niach), alebo si sa­moz­rejme mô­žete do­niesť vlastnú ná­dobu, ale tú vás pop­ro­síme pred ča­po­va­ním najprv od­vá­žiť na po­kladni.”

Ekod­ro­gé­ria sa pre­dáva na váhu, ak­tu­álna cena je od 3,99,- do 4,99,- eur/kg podľa druhu. Už pár dní mô­žeš nájsť ekod­ro­gé­riu aj v pre­dajni v Pa­no­rama City v časti, ktorá je vcho­dom / vý­cho­dom sme­rom k ná­dvo­riu. Zlo­že­nie ča­po­va­nej dro­gé­rie z Yeme náj­deš v ga­lé­rii na konci článku.

Ča­po­vanú dro­gé­riu náj­deš v Bra­ti­slave aj na týchto mies­tach:

 • Myd­linka (Fresh Mar­ket)
 • Vani (Tr­ho­visko Mi­le­ti­čova)
 • Ave Party (Má­ne­sovo ná­mes­tie 2-3)
 • Sl­neč­nica (Kva­ča­lova 49)
 • Bio­raj (Mlyn­ské Nivy, bu­dova Twin City)
 • Ze­lený Ob­chod (Fresh Mar­ket)

Ob­chody s ča­po­va­nou dro­gé­riou však už náj­deš po ce­lom Slo­ven­sku. Tu sú.

Pridať komentár (0)