Zaleť si na otočku na Malorku za cenu, akú nejde odmietnuť

  • Chýba ti more a pláže?
  • Vy­hraď si 14 ho­dín tvojho času, 20 eur a mô­žeš le­žať pri vode a na piesku s drin­kom v ruke
  • Naj­lep­šie na tom je, že ne­mu­síš rie­šiť žiadne uby­to­va­nie, ve­čer už bu­deš le­žať vo vlast­nej po­steli
beo
pixabay.com
  • Chýba ti more a pláže?
  • Vy­hraď si 14 ho­dín tvojho času, 20 eur a mô­žeš le­žať pri vode a na piesku s drin­kom v ruke
  • Naj­lep­šie na tom je, že ne­mu­síš rie­šiť žiadne uby­to­va­nie, ve­čer už bu­deš le­žať vo vlast­nej po­steli

Ne­vieš, kam zájsť na jed­no­dňový vý­let? Za­leť si napríklad na sl­nečné pláže Ma­lorky, te­raz za ne­ví­danú cenu 19,98 eur za spiatočnú le­tenku. Termíny sú koncom septembra a začiatkom októbra. Ta­káto do­vo­lenka, ťa tak bude stáť ešte me­nej ako vý­let do kú­pe­ľov v Tur­čian­skych Tep­li­ciach či Tat­ra­lan­die.

Do­prava z le­tiska

Z le­tiska Palma de Mal­lorca sa mô­žeš na pláž do­pra­viť po­hodlne ta­xí­kom, au­to­bu­som alebo si pre­na­jať auto. Z le­tiska pre­má­vajú dve linky miest­nej hro­mad­nej do­pravy. Svoju cestu au­to­bu­som si bez prob­lé­mov na­plá­nu­ješ aj na ofi­ciál­nej stránke pre­pravcu. Lís­tok si kú­piš priamo u vo­diča.

Miestna au­to­bu­sová do­prava:

Ak na cestu z le­tiska po­u­ži­jeme au­to­bus mest­skej hro­mad­nej do­pravy, tak mož­nosti sú tieto:

  • linka č.1, ktorá ťa od­ve­zie do 8km vzdia­le­ného mesta Palma de Mal­lorca, cena je 3 €.
  • linka č.21, má ko­nečnú za­stávku v le­to­visku S´Are­nal, cena lís­tka je 3 €.

Najk­raj­šia pláž, ktorá je najb­liž­šie k le­tisku

Jed­nou z naj­lep­ších vo­lieb pri ne­dos­tatku času je pláž Playa de Palma. Túto pláž náj­deš 12 km od Palma de Mal­lorca, 10 mi­nút od le­tiska. Ok­rem vý­hod­nej po­lohy po­núka do­vo­len­ká­rom krásne čistý pie­sok, tyr­ky­sovo sfar­benú vodu a mierne vlny, v kto­rých sa mô­žeš vy­bláz­niť. Pláž je dlhá viac ako 4 ki­lo­metre.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech