Loca­li­za­ti­on guru chce posu­núť kva­li­tu pre­kla­dov na iný level

LG jr. / 18. decembra 2014 / Startupy

Pred pár dňa­mi sme mali mož­nosť sa poroz­prá­vať s Pav­lom Svi­te­kom z Loca­li­za­ti­on Guru. Ten­to star­tup má v plá­ne zjed­no­du­šiť, zefek­tív­niť a hlav­ne zvý­šiť kva­li­tu pre­kla­dov.

Ahoj Pavel, môžeš nám pár slo­va­mi pred­sta­viť váš pro­jekt, čomu sa venu­je­te?

Loca­li­za­ti­on Guru je služ­ba dodá­va­jú­ca pro­fe­si­onál­ne pre­kla­dy a loka­li­zá­ciu, kto­rú vytvá­ra­jú pro­fe­si­onál­ni nati­ve-spe­a­ke­ri, kto­rí sa pre­kla­da­ním živia. Loka­li­zá­cia zna­me­ná pre­klad s dôra­zom na geo­gra­fic­kú loká­ciu cie­ľo­vé­ho jazy­ka. Napr. je roz­diel či pre­kla­dá­te do európ­skej por­tu­gal­či­ny ale­bo bra­zíl­skej por­tu­gal­či­ny. Ale­bo či pre­kla­dá­te európ­sku fran­cúz­šti­nu, ale­bo cie­ľo­vý pro­dukt sme­ru­je do Kana­dy.

Tak­že pre­kla­dy, ako a pre­čo vzni­kol ten­to pro­jekt?

Môj co-foun­der, Sla­vo­mír Hruš­ka, pra­co­val pre John­son Con­trols viac ako dva roky na odde­le­ní, kde pre­pá­ja­li kli­en­tov z celé­ho sve­ta s pre­kla­da­teľ­ský­mi agen­tú­ra­mi a fre­e­lan­cer­mi a robi­li aké­ho­si midd­le­man-a, pri­čom zastre­šo­va­li hlav­ne pro­jek­to­vý manaž­ment. Kli­en­ti si žia­da­li trans­pa­rent­ný pro­ces a kon­zis­ten­tnosť pre­kla­dov, kto­ré drvi­vá väč­ši­na dneš­ných rie­še­ní nepos­ky­tu­je a po kto­rých bol veľ­ký dopyt od kli­en­tov. Na tých­to pod­ne­toch sme polo­ži­li základ­né pilie­ry náš­ho pro­jek­tu.

Násled­ne si Sla­vo zalo­žil vlast­nú agen­tú­ru, v kto­rej bol schop­ný sluš­ne uži­viť seba a aj jed­né­ho pro­jekt mana­žé­ra. Pome­dzi­tým hľa­dal soft­vé­ro­vý tím, kto­rý by mu pomo­hol vytvo­riť celé rie­še­nie.

V čom by ste mali by lep­ší ale­bo sa odlí­šiť od kon­ku­ren­cie?

Ako som spo­mí­nal, sta­via­me na dvoch základ­ných pilie­roch — trans­pa­ren­tnosť a kon­zis­ten­tnosť pre­kla­dov. To zna­me­ná, že zákaz­ník si môže vyhľa­dať a pre­zrieť pro­fi­ly jed­not­li­vých pre­kla­da­te­ľov, a na ich zákla­de si jed­not­li­vé­ho pre­kla­da­te­ľa zvo­liť. Násled­ne s daným pre­kla­da­te­ľom môžu spo­lu­pra­co­vať aj nie­koľ­ko rokov, tak­že kon­zis­ten­cia ich pre­kla­dov zostá­va rov­na­ká.

Dôle­ži­té pre kli­en­tov je, že nie­kto potre­bu­je napr. pre­kla­da­te­ľa s mar­ke­tin­go­vým, nie­kto s tech­nic­kým a nie­kto s práv­nym backg­roun­dom (skú­se­nos­ťa­mi).

Máte vôbec neja­kú pria­mu kon­ku­ren­ciu, ak nerá­ta­me pria­me kon­tak­to­va­nie pre­kla­da­te­ľov?

Kon­ku­ren­cia vše­obec­ne je širo­ká. Ak dnes chce­te nie­čo pre­kla­dať, tak máte dve mož­nos­ti. Buď ide­te do kla­sic­kej pre­kla­da­teľ­skej agen­tú­ry, kde sa vzdá­te prá­va poznať svoj­ho pre­kla­da­te­ľa a celý pro­ces zvyk­ne byť časo­vo nároč­nej­ší hlav­ne na komu­ni­ká­ciu.

Ale­bo sa roz­hod­ne­te nájsť si sám svoj­ho pre­kla­da­te­ľa pod­ľa pro­fi­lu a čaká vás nároč­ná komu­ni­ká­cia, kým toho správ­ne­ho náj­de­te. O tom­to by vede­lo pove­dať svo­je napr. aj také Staf­fi­no :-)

Prob­lé­mom v takom­to prí­pa­de je, že ak pre­kla­dá­te do 5+ jazy­kov, tak vám ten­to pro­ces zabe­rie dosť veľa času, kto­rý by ste mali veno­vať svoj­mu core biz­ni­su. My ten­to pro­ces zastre­ší­me skú­se­ným pro­jekt mana­žé­rom, prí­pad­ne spra­ví­me soft­vé­ro­vú integ­rá­ciu.

Na aké jazy­ky sa momen­tál­ne špe­cia­li­zu­je­te?

Momen­tál­ne sme v pro­ce­se hire-ova­nia pre­kla­da­te­ľov, hlav­ne sa teraz sústre­dí­me na európ­ske jazy­ky a loka­li­zá­ciu do európ­skych kra­jín. Momen­tál­ne už máme v port­fó­liu jazy­ky ako anglič­ti­na, nemči­na, ruš­ti­na, špa­niel­či­na, fran­cúz­šti­na, európ­ska por­tu­gal­či­na, češ­ti­na, tureč­ti­na, talian­či­na, mace­dón­šti­na, maďar­či­na a samoz­rej­me slo­ven­či­na :-)

V prie­be­hu pro­ce­su prav­de­po­dob­ne pri­bud­nú ešte ďal­šie jazy­ky, hlav­ne teraz hľa­dá­me pre­kla­da­te­ľov na zákla­de kon­krét­ne­ho dopy­tu zákaz­ní­kov.

Ako vie­te garan­to­vať kva­li­tu pre­kla­dov?

Máme sku­pi­nu Seni­or pre­kla­da­te­ľov pre jed­not­li­vé jazy­ky. Títo kon­tro­lu­jú (tzv. pro­of­re­a­ding) pre­kla­dy, kto­ré vytvo­ria noví pre­kla­da­te­lia v rám­ci vstup­né­ho pro­ce­su, keď sa hlá­sia k nám na plat­for­mu.

Okrem toho pri kaž­dom pre­kla­de odpo­rú­ča­me kli­en­to­vi zapla­tiť aj za tzv. Pro­of­re­a­ding. Teda jeden člo­vek to pre­kla­dá a dru­hý — vždy nati­ve spe­a­ker — to po ňom celé ešte číta a kon­tro­lu­je.

V akej fáze pro­jek­tu sa momen­tál­ne nachá­dza­te?

Na webe máme spus­te­nú 2. ver­ziu základ­né­ho pro­duk­tu (MVP), pomo­cou kto­ré­ho sme náš kon­cept ove­ro­va­li. Už dnes si teda môže­te objed­nať pre­klad úpl­ne pohodl­ne onli­ne, pri­čom vidí­te základ­né pro­fi­ly pre­kla­da­te­ľov a okam­ži­te aj cenu pre­kla­du.

V prie­be­hu janu­ára bude­me spúš­ťať ďal­šiu ver­ziu, v kto­rej už bude mož­ná plná komu­ni­ká­cia s pre­kla­da­te­ľom pomo­cou správ podob­ne ako na Fiverr či Face­bo­ok, úpl­ne nový pre­hľad­ný dash­bo­ard a ďal­šie novin­ky :-)

Kde sa vidí­te pove­dz­me o 5 rokov?

Jed­no­znač­ne sa chce­me stať zvuč­ným a sta­bil­ným menom v seg­men­te pre­kla­dov a loka­li­zá­cie v Euró­pe a Ame­ri­ke. Bude­me sa zame­ria­vať na integ­rá­ciu rôz­nych už exis­tu­jú­cich komu­nít slu­žieb ako Mail­Chimp, Sho­pi­fy, WordP­ress, Ins­ta­pa­ge či Unboun­ce a pod., pre kto­ré chce­me spra­viť pre­klad mate­riá­lov jed­no­du­chým pro­ce­som na pár kli­kov.

Momen­tál­ne tes­tu­je­me potre­bu o jed­no­du­chý pro­ces pre­kla­du news­let­te­rov služ­by Mail­Chimp. Bude­me radi, ak sa rele­vant­ní čita­te­lia zapo­ja pri­hlá­se­ním sa na strán­ke http://localizationguru.instapage.com.

A na koniec, môžeš nám ešte v skrat­ke pred­sta­viť tím, kto­rý toto celé spá­chal?

V prvom rade by som chcel vyz­dvi­hnúť Sla­vo­mí­ra Hruš­ku, kto­rý pra­cu­je v oblas­ti pre­kla­dov a tlmoč­níc­tva už viac ako 5 rokov a dote­raz spra­vo­val port­fó­lio pro­jek­tov v hod­no­te 100-viek tisíc ame­ric­kých dolá­rov roč­ne. Momen­tál­ne vedie Ope­ra­ti­ons odde­le­nie a má na sta­ros­ti hire-ova­nie a ove­ro­va­nie kva­li­ty pre­kla­da­te­ľov.

Za soft­vé­ro­vou čas­ťou pro­jek­tu sto­jí tím, kto­ré­ho dote­raj­ším naj­väč­ším die­lom je plat­for­ma na pre­vádz­ku e-sho­pu http://storie.sk, kto­rá úspeš­ne pôso­bí na slo­ven­skom trhu od pol­ky toh­to roku.

Pridať komentár (0)