Loca­li­za­tion guru chce posu­núť kva­litu pre­kla­dov na iný level

LG jr. / 18. decembra 2014 / Startupy

Pred pár dňami sme mali mož­nosť sa poroz­prá­vať s Pav­lom Svi­te­kom z Loca­li­za­tion Guru. Tento star­tup má v pláne zjed­no­du­šiť, zefek­tív­niť a hlavne zvý­šiť kva­litu pre­kla­dov.

Ahoj Pavel, môžeš nám pár slo­vami pred­sta­viť váš pro­jekt, čomu sa venu­jete?

Loca­li­za­tion Guru je služba dodá­va­júca pro­fe­si­onálne pre­klady a loka­li­zá­ciu, ktorú vytvá­rajú pro­fe­si­onálni native-spe­a­keri, ktorí sa pre­kla­da­ním živia. Loka­li­zá­cia zna­mená pre­klad s dôra­zom na geo­gra­fickú loká­ciu cie­ľo­vého jazyka. Napr. je roz­diel či pre­kla­dáte do európ­skej por­tu­gal­činy alebo bra­zíl­skej por­tu­gal­činy. Alebo či pre­kla­dáte európ­sku fran­cúz­štinu, alebo cie­ľový pro­dukt sme­ruje do Kanady.

Takže pre­klady, ako a prečo vzni­kol tento pro­jekt?

Môj co-foun­der, Sla­vo­mír Hruška, pra­co­val pre John­son Con­trols viac ako dva roky na odde­lení, kde pre­pá­jali kli­en­tov z celého sveta s pre­kla­da­teľ­skými agen­tú­rami a fre­e­lan­cermi a robili aké­hosi midd­le­man-a, pri­čom zastre­šo­vali hlavne pro­jek­tový manaž­ment. Kli­enti si žia­dali trans­pa­rentný pro­ces a kon­zis­ten­tnosť pre­kla­dov, ktoré drvivá väč­šina dneš­ných rie­šení nepos­ky­tuje a po kto­rých bol veľký dopyt od kli­en­tov. Na týchto pod­ne­toch sme polo­žili základné piliery nášho pro­jektu.

Následne si Slavo zalo­žil vlastnú agen­túru, v kto­rej bol schopný slušne uži­viť seba a aj jed­ného pro­jekt mana­žéra. Pome­dzi­tým hľa­dal soft­vé­rový tím, ktorý by mu pomo­hol vytvo­riť celé rie­še­nie.

V čom by ste mali by lepší alebo sa odlí­šiť od kon­ku­ren­cie?

Ako som spo­mí­nal, sta­viame na dvoch základ­ných pilie­roch — trans­pa­ren­tnosť a kon­zis­ten­tnosť pre­kla­dov. To zna­mená, že zákaz­ník si môže vyhľa­dať a pre­zrieť pro­fily jed­not­li­vých pre­kla­da­te­ľov, a na ich základe si jed­not­li­vého pre­kla­da­teľa zvo­liť. Následne s daným pre­kla­da­te­ľom môžu spo­lu­pra­co­vať aj nie­koľko rokov, takže kon­zis­ten­cia ich pre­kla­dov zostáva rov­naká.

Dôle­žité pre kli­en­tov je, že nie­kto potre­buje napr. pre­kla­da­teľa s mar­ke­tin­go­vým, nie­kto s tech­nic­kým a nie­kto s práv­nym backg­roun­dom (skú­se­nos­ťami).

Máte vôbec nejakú priamu kon­ku­ren­ciu, ak nerá­tame priame kon­tak­to­va­nie pre­kla­da­te­ľov?

Kon­ku­ren­cia vše­obecne je široká. Ak dnes chcete niečo pre­kla­dať, tak máte dve mož­nosti. Buď idete do kla­sic­kej pre­kla­da­teľ­skej agen­túry, kde sa vzdáte práva poznať svojho pre­kla­da­teľa a celý pro­ces zvykne byť časovo nároč­nejší hlavne na komu­ni­ká­ciu.

Alebo sa roz­hod­nete nájsť si sám svojho pre­kla­da­teľa podľa pro­filu a čaká vás náročná komu­ni­ká­cia, kým toho správ­neho náj­dete. O tomto by vedelo pove­dať svoje napr. aj také Staf­fino :-)

Prob­lé­mom v takomto prí­pade je, že ak pre­kla­dáte do 5+ jazy­kov, tak vám tento pro­ces zabe­rie dosť veľa času, ktorý by ste mali veno­vať svojmu core biz­nisu. My tento pro­ces zastre­šíme skú­se­ným pro­jekt mana­žé­rom, prí­padne spra­víme soft­vé­rovú integ­rá­ciu.

Na aké jazyky sa momen­tálne špe­cia­li­zu­jete?

Momen­tálne sme v pro­cese hire-ova­nia pre­kla­da­te­ľov, hlavne sa teraz sústre­díme na európ­ske jazyky a loka­li­zá­ciu do európ­skych kra­jín. Momen­tálne už máme v port­fó­liu jazyky ako anglič­tina, nemčina, ruš­tina, špa­niel­čina, fran­cúz­ština, európ­ska por­tu­gal­čina, češ­tina, tureč­tina, talian­čina, mace­dón­ština, maďar­čina a samoz­rejme slo­ven­čina :-)

V prie­behu pro­cesu prav­de­po­dobne pri­budnú ešte ďal­šie jazyky, hlavne teraz hľa­dáme pre­kla­da­te­ľov na základe kon­krét­neho dopytu zákaz­ní­kov.

Ako viete garan­to­vať kva­litu pre­kla­dov?

Máme sku­pinu Senior pre­kla­da­te­ľov pre jed­not­livé jazyky. Títo kon­tro­lujú (tzv. pro­of­re­a­ding) pre­klady, ktoré vytvo­ria noví pre­kla­da­te­lia v rámci vstup­ného pro­cesu, keď sa hlá­sia k nám na plat­formu.

Okrem toho pri kaž­dom pre­klade odpo­rú­čame kli­en­tovi zapla­tiť aj za tzv. Pro­of­re­a­ding. Teda jeden člo­vek to pre­kladá a druhý — vždy native spe­a­ker — to po ňom celé ešte číta a kon­tro­luje.

V akej fáze pro­jektu sa momen­tálne nachá­dzate?

Na webe máme spus­tenú 2. ver­ziu základ­ného pro­duktu (MVP), pomo­cou kto­rého sme náš kon­cept ove­ro­vali. Už dnes si teda môžete objed­nať pre­klad úplne pohodlne online, pri­čom vidíte základné pro­fily pre­kla­da­te­ľov a okam­žite aj cenu pre­kladu.

V prie­behu janu­ára budeme spúš­ťať ďal­šiu ver­ziu, v kto­rej už bude možná plná komu­ni­ká­cia s pre­kla­da­te­ľom pomo­cou správ podobne ako na Fiverr či Face­book, úplne nový pre­hľadný dash­bo­ard a ďal­šie novinky :-)

Kde sa vidíte pove­dzme o 5 rokov?

Jed­no­značne sa chceme stať zvuč­ným a sta­bil­ným menom v seg­mente pre­kla­dov a loka­li­zá­cie v Európe a Ame­rike. Budeme sa zame­ria­vať na integ­rá­ciu rôz­nych už exis­tu­jú­cich komu­nít slu­žieb ako Mail­Chimp, Sho­pify, WordP­ress, Ins­ta­page či Unbounce a pod., pre ktoré chceme spra­viť pre­klad mate­riá­lov jed­no­du­chým pro­ce­som na pár kli­kov.

Momen­tálne tes­tu­jeme potrebu o jed­no­du­chý pro­ces pre­kladu news­let­te­rov služby Mail­Chimp. Budeme radi, ak sa rele­vantní čita­te­lia zapoja pri­hlá­se­ním sa na stránke http://localizationguru.instapage.com.

A na koniec, môžeš nám ešte v skratke pred­sta­viť tím, ktorý toto celé spá­chal?

V prvom rade by som chcel vyz­dvi­hnúť Sla­vo­míra Hrušku, ktorý pra­cuje v oblasti pre­kla­dov a tlmoč­níc­tva už viac ako 5 rokov a dote­raz spra­vo­val port­fó­lio pro­jek­tov v hod­note 100-viek tisíc ame­ric­kých dolá­rov ročne. Momen­tálne vedie Ope­ra­ti­ons odde­le­nie a má na sta­rosti hire-ova­nie a ove­ro­va­nie kva­lity pre­kla­da­te­ľov.

Za soft­vé­ro­vou čas­ťou pro­jektu stojí tím, kto­rého dote­raj­ším naj­väč­ším die­lom je plat­forma na pre­vádzku e-shopu http://storie.sk, ktorá úspešne pôsobí na slo­ven­skom trhu od polky tohto roku.

Pridať komentár (0)