Ľubo vyhráva FPV Race UAVO­NIC! Víťa­zom drona sa stáva…

Redakcia / 16. novembra 2015 / Tools a produktivita

Nedávno sme na Face­bo­oku spus­tili súťaž v spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťou UAVO­NIC. Poďme sa pozrieť čomu sa tím venuje, ako dopadli závody a kto vyhral vytú­že­ného drona!

Spo­loč­nosť UAVO­NIC sme na našom webe už pred­sta­vili. V augus­to­vom roz­ho­vore ste sa mohli dozve­dieť, že sa im poda­rilo expan­do­vať za hra­nice Slo­ven­ska a že pri­pra­vujú ďal­šie pobočky. V súčas­nosti už majú spus­tený web aj pre nemecky hovo­riace kra­jiny a aktívne pra­cujú na spus­tení pobočky v Rakúsku, kde by sa chceli veno­vať hlavne služ­bám, ktoré posky­tujú.

Medzi naj­viac využí­vané služby pat­ria letecké zábery. V auguste nakrú­cal UAVO­NIC UK zábery pre BBC do jed­nej z častí série Ten Pie­ces – Somet­hin‘ Else. Tá sa minulý mesiac dostala do kín na špe­ciálne pre­mie­ta­nie pre žia­kov a štu­den­tov, na Via­noce ich BBC uve­die aj v tele­ví­zii. Neza­háľa ani slo­ven­ská časť, ktorá v lete pri­pra­vo­vala foto­gra­fie a záve­rečné video k naj­väč­šiemu podu­ja­tiu pre fanú­ši­kov lie­ta­nia SIAF 2015 na letisku v Sliači.

Z letec­kých zábe­rov sa dá však zís­kať pod­statne viac. UAVO­NIC ešte v máji pri­pra­vil tes­to­va­cie mera­nie von­kaj­šieho skladu zásob jed­nej z veľ­kých výrob­ných spo­loč­ností na Slo­ven­sku. Porov­na­nie trva­nia prác, vyťa­že­nia ľud­ských kapa­cít a, neod­mys­li­teľne, aj zís­ka­ných výsled­kov pri­nie­sol dlho­dobý kon­trakt s pra­vi­del­ným mera­ním zásob každý mesiac. Veľmi aktívne spo­loč­nosť momen­tálne spo­lu­pra­cuje s poľ­no­hos­po­dármi a vinármi, pre kto­rých sa fina­li­zuje pro­jekt mul­tis­pek­trál­nej ana­lýzy plo­dín. „Pomo­cou mul­tis­pek­trál­nej kamery vieme sle­do­vať potrebné spek­trum, ktoré rast­liny a listy vyža­rujú a násled­nou ana­lý­zou vieme poľ­no­hos­po­dá­rovi alebo viná­rovi pove­dať, v akom stave sa plo­diny nachá­dzajú, či treba v nie­kto­rej oblasti pri­dať alebo ubrať pri polie­vaní, či rast­liny a v kto­rej oblasti napa­dol kon­krétny škodca, teda kde je potrebné vyko­nať postrek,“ pri­blí­žil službu obchodný ria­di­teľ spo­loč­nosti Miloš Šaj­bi­dor.

Pre kli­en­tov pro­du­kuje UAVO­NIC aj orto­fo­to­mapy pozem­kov či 3D mode­ling budov. Zau­jí­ma­vou služ­bou sú nepo­chybne inšpekčné práce. Pomo­cou pre­letu nad vybra­ným zaria­de­ním s duál­nou kame­rou (HD záber a ter­mo­zá­ber) vedia určiť tech­nický stav napr. solár­nych pane­lov, kde práve roz­dielne tep­loty uka­zujú poško­dené panely alebo veter­ných tur­bín, kde štan­dardná pre­hliadka zna­mená nie­koľ­ko­ho­di­novú odstávku zaria­de­nia. V prí­pade inšpek­cie pomo­cou drona je možné skrá­tiť takúto odstávku na nie­koľko desia­tok minút.

Okrem slu­žieb sa UAVO­NIC venuje v stred­nej Európe a vo Veľ­kej Bri­tá­nii dis­tri­bú­cii dro­nov od spo­loč­ností Zero Tech (pro­fe­si­onálne zaria­de­nie Hig­hOne Pro), Xiro (hobby zaria­de­nie Xplo­rer vo via­ce­rých ver­ziách) a 3DR (Iris+ a novinka Solo). Došlo teda k roz­ší­re­niu port­fó­lia pro­duk­tov pre hobby seg­ment, pri­čom neho­vo­ríme o základ­ných roz­lí­še­niach, ale o dro­noch, ktoré aj nepro­fe­si­onál­nemu uží­va­te­ľovi vedia pri­niesť 4K zábery (v prí­pade pou­ži­tia GoPro kamery) či RAW for­máte foto­gra­fií (Xplo­rer V s kame­rou od výrobcu). „Kate­gó­ria hobby uží­va­te­ľov dro­nov je veľmi aktu­álna a ponuka na trhu je veľmi široká. Do nášho port­fó­lia sa sna­žíme vybe­rať pro­dukty, z kto­rých si každý môže vybrať ten, ktorý mu naj­viac vyho­vuje. Túto jeseň uvá­dzame na trh zaria­de­nie Xplo­rer, ktoré pri­chá­dza v troch ver­ziách – bez kamery, s natív­nou kame­rou od výrobcu a s gim­ba­lom pre GoPro. Je to cenovo dostupné zaria­de­nie, ktoré podáva kva­litný výkon. Záro­veň s ním však uvá­dzame aj zaria­de­nie Solo od nášho ove­re­ného výrobcu 3DR. V tomto prí­pade ideme do exklu­zív­nej­šej kate­gó­rie, kde si zákaz­ník naozaj nájde pre­pra­co­vaný dizajn. Celé zaria­de­nie ako aj apli­ká­ciu pre smart­fóny a tab­lety vyví­jalo 3DR priamo s GoPro, takže uží­va­teľ ovláda cez apli­ká­ciu priamo GoPro kameru a záro­veň vidí všetky potrebné údaje priamo o svo­jom drone,“ pri­blí­žil M. Šaj­bi­dor.

UAVO­NIC sa snaží roz­ší­riť pove­do­mie o dro­noch aj medzi šir­šiu spo­loč­nosť a uká­zať, že bez­pi­lotné lie­ta­júce zaria­de­nia nie sú stroje, kto­rých sa treba obá­vať, ale že dnes sú už svo­jim pre­pra­co­va­ním naozaj dostupné kaž­dému a nará­ba­nie s nimi je už viac-menej intu­itívne. V nových zaria­de­niach uve­de­ných na trh je už okrem fun­kcií ako návrat „domov“ aj fun­kcia auto­ma­tic­kého vzletu a pri­stá­tia, takže na uží­va­te­ľovi ostáva naozaj len lie­tať.

V kaž­dom prí­pade je vždy na prvom mieste bez­peč­nosť. UAVO­NIC je aktív­nym čle­nom zdru­že­nia UAVAS. Jeho pred­se­dom a záro­veň CTO UAVO­NIC-u je Juraj Dudáš. „Na Slo­ven­sku sú jasné pra­vidlá pre lie­ta­nie s bez­pi­lot­nými lie­ta­jú­cimi zaria­de­niami a zís­ka­va­nie letec­kých zábe­rov. Sna­žíme sa, aby uží­va­te­lia mali dosta­tok infor­má­cií o povin­nos­tiach, ktoré musia spl­niť a, záro­veň, aby si uve­do­mo­vali zod­po­ved­nosť za bez­peč­nosť pri lie­taní. Pre kaž­dého, kto má záu­jem lie­tať s bez­pi­lot­ným lie­ta­jú­cim zaria­de­ním sme pri­pra­vili krátky manuál, pra­vi­delne zve­rej­ňu­jeme roz­hod­nu­tia Doprav­ného úradu SR a pra­vi­delne sa stre­tá­vame na zasad­nu­tiach, kde dis­ku­tu­jeme na aktu­álne témy. Je naším cie­ľom byť aktív­nym komu­ni­kač­ným par­tne­rom pre kom­pe­tentné inšti­tú­cie a nájsť spo­ločnú cestu pre bez­pečné lie­ta­nie a foto­gra­fo­va­nie či fil­mo­va­nie zo vzdu­chu,“ pove­dal J. Dudáš pre startitup.sk

Víťa­zom drona sa stáva: Fran­ti­šek Horí­nek! Gra­tu­lu­jeme!

Spo­loč­nosť UAVO­NIC si pre kaž­dého prek­va­pila aj prek­va­pe­nie za bez­kon­ku­renčnú cenu! http://online.asbis.sk/3drobotics-iris-smart-dron-tarot-t-2d-brushless-gimbal-kit-pre-gopro_d254687.html 

UAVO­NIC ide ďalej aj v tomto smere. Pre ľudí so záuj­mom o letecké foto­gra­fo­va­nie pri­pra­vili špe­ciálny kurz, v kto­rom si prejdú krát­kym teore­tic­kým pre­hľa­dom i prak­tic­kým výcvi­kom, kde si môžu natré­no­vať prácu s dro­nom s kame­rou, rôzne vychy­távky ešte skôr, ako si zaria­de­nie zakú­pia. Viac infor­má­cií o kurze zís­kajú záu­jem­co­via na e-mai­lo­vej adrese robert.uhrin@uavonic.com.

Ostatné dva týždne však mali mož­nosť fanú­ši­ko­via FB stránky startitup.sk tipo­vať meno víťaza FPV závodu, ktorý na letisku zalie­tali piloti UAVO­NIC-u Matej a Ľubo. Už zo samot­ného trai­leru k videu bolo zrejmé, že sa lie­talo na plno, nebola núdza o strety s pre­káž­kami a kar­dio cvi­če­nie pri behu k pad­nu­tému stroju. Pri nakrú­caní bolo pou­ži­tých šesť kamier, ktoré ria­dil náš naj­skú­se­nejší pilot-kame­ra­man Marek Beneš. Okrem kamier umiest­ne­ných v rôz­nych čas­tiach dráhy, kamery na pro­fe­si­onál­nom UAV zaria­dení Hig­hOne Pro stí­hal aj zábery s dyna­mic­kou kame­rou na zemi. Výsle­dok jeho práce i samot­ného závodu si môžete pozrieť v nasle­du­jú­com videu.

Ľubo Slá­dek lieta s bez­pi­lot­nými zaria­de­niami už 17 rokov. „K lie­ta­niu som sa dostal cez mode­lár­sky krú­žok v Bra­ti­slave – Rači. Od začiatku ma bavilo si kon­štru­ovať vlastné zaria­de­nia, s kto­rými potom môžem lie­tať. Mojím naj­väč­ším koníč­kom je letecká akro­ba­cia s RC modelmi, ale vyskú­šal som tak­mer každé zaria­de­nie, ktoré lieta ☺ Vet­rone, modely s elek­tric­kým poho­nom aj na spa­lo­vací motor … skrátka od všet­kého niečo,“ uvie­dol v krát­kom roz­ho­vore. „Keď sa roz­be­hol boom dro­nov, tak som pri tom nemo­hol chý­bať, musel som si to vyskú­šať. Asi po roku mi napadlo oslo­viť UAVO­NIC, či by som u nich nena­šiel uplat­ne­nie (pozn. redak­cie: prvý záu­jem Ľubo pre­ja­vil cez review na FB stránke UAVO­NICu, kde uvie­dol, že by bol jeho sen pra­co­vať pre nich). Firma mi ponúkla miesto, kde sa môžem veno­vať zaria­de­niam a služ­bám, ako napr. mapo­va­nie a 3D mode­lo­va­nie objek­tov. Naviac podľa môjho návrhu posta­vili aj prvé vlastné FPV závo­disko, tak sa nemožno čudo­vať, že kolega nemal šancu ☺ Ja sám vlast­ním dva závodné stroje, s kto­rými tré­nu­jem a pri­pra­vu­jem sa na závody na budúci rok,“ pove­dal víťaz závodu.

Pridať komentár (0)