Ľudia, ktorí sa roz­prá­vajú sami so sebou, sú vraj géni­ovia

Mária Hvillová / 7. februára 2016 / Zaujímavosti

Roz­prá­vam sa sama so sebou často. A nemys­lím iba doma v súkromí. Roz­prá­vam sa so sebou, keď idem po ulici, keď som vo svo­jej kan­ce­lá­rii alebo keď naku­pu­jem. Mys­lieť nahlas mi pomáha zhmot­niť to, na čo práve mys­lím. Pomáha mi to dávať veciam zmy­sel.

Vyze­rám kvôli tomu ako šia­le­nec. To bláz­niví ľudia sa roz­prá­vajú sami so sebou, však? Kon­ver­zujú s hlasmi, ktoré sú vo vnútri ich hlavy. Keď hučíte na „nikoho“, všetci si mys­lia, že ste duševne chorí.

Geniálny matematik

foto: telegprah.co.uk

Nie je to tak. Roz­prá­va­nie sa so sebou samým sa uká­zalo byť zna­kom génia. V jed­nej štú­dií psy­cho­ló­go­via Daniel Swig­ley a Gary Lupyan pred­po­kla­dali, že roz­prá­va­nie sa so sebou samým je vlastne pros­pešné.

A ak sa nad tým zamys­líte, tak to dáva zmy­sel. Naj­múd­rejší ľudia na zemi sa sami so sebou roz­prá­vajú. Pozrite sa naprí­klad na vnú­torné mono­lógy tých naj­väč­ších mys­li­te­ľov. Pozrite sa na poé­ziu alebo his­tó­riu! Albert Eins­tein si vraj poti­chu zvy­kol opa­ko­vať svoje vety.

Keď sa roz­prá­vate sami so sebou, váš mozog pra­cuje efek­tív­nej­šie

Zvykneš premýšlať a nahlas sa pritom rozprávať sám so sebou?

foto: rottenscallop.com

V jed­nom expe­ri­mente, Swig­ley a Lupya zadali 20 ľuďom názov pred­metu (naprí­klad boch­ník chleba, jablko,…), ktorý mali nájsť v super­mar­kete. Počas prvej časti poku­sov, účast­níci boli via­zaní mlčan­li­vos­ťou. V dru­hej časti však nahlas opa­ko­vali názov objektu, ktorý hľa­dali v obchode.

Tes­to­vané osoby našli zadaný objekt oveľa ľah­šie, keď sa so sebou počas hľa­da­nia roz­prá­vali a opa­ko­vali si zadaný názov. Hovo­riť si veci nahlas cibrí pamäť. Ale fun­guje to iba vtedy keď viete, čo potre­bu­jete. V tomto prí­pade, opa­ko­va­nie názvu objektu nahlas je uži­točné iba vtedy, keď viete ako vyzerá.

Lupyan tvrdí, že roz­prá­va­nie sa so sebou nie je nápo­mocné vždy. Ak nemáte poňa­tia ako daný objekt vyzerá, hovo­riť jeho názov nemusí mať žia­den vplyv alebo vás dokonca spo­malí. Na dru­hej strane, ak viete, že banány sú žlté a majú kon­krétny tvar, pove­da­ním slova banány dôjde k akti­vá­cií vizu­ál­nych vlast­ností v mozgu, ktoré vám pomôžu nájsť ich.

Roz­prá­va­nie sa sám so sebou pomáha uspo­ria­dať si myš­lienky

...

foto: theartoflovingkindness.com

To, čo mi naj­viac pomáha, keď sa roz­prá­vam sama so sebou je, že som schopná utrie­diť to množ­stvo divo­kých myš­lie­nok, ktoré mi nekon­tro­lo­va­teľne bežia hla­vou. Keď poču­jem svoje otázky a prob­lémy pove­dané nahlas, upo­ko­juje mi to nervy. Som svo­jim vlast­ným tera­pe­utom. Môj von­kajší hlas pomáha môjmu vnú­tor­nému hlasu – mozgu, vyspo­ria­dať sa s mojimi vlast­nými prob­lé­mami.

Podľa psy­cho­lo­gičky Lindy Sapa­din, roz­prá­va­nie sa so sebou samým pomáha s potvr­de­ním a ove­re­ním si dôle­ži­tých a ťaž­kých roz­hod­nutí. „Pomáha vám to ujas­niť si svoje myš­lienky, pri­kláňa sa k tomu, čo je dôle­žité a upev­ňuje roz­hod­nu­tia, nad kto­rými uva­žu­jete.“

Každý vie, že naj­lepší spô­sob, ako vyrie­šiť nejaký prob­lém je vyroz­prá­vať sa. Vzhľa­dom k tomu, že ide o váš prob­lém, prečo sa nez­dô­ve­riť sebe?

Roz­prá­va­nie sa so sebou samým pomáha dosiah­nuť vytú­žené ciele

...

foto: nextluxury.com

Vytvo­riť si zoznam cie­ľov a sta­no­viť si ich dosia­hnu­tie môže byť ťaž­šie ako sa zdá. Hovo­riť si ciele je oveľa sta­bil­nejší spô­sob ako ich dosiah­nuť. Ak si nahlas prej­dete pro­ces, každý krok sa bude zdať menej náročný a kratší. Veci sa zrazu budú zdať usku­toč­ni­teľné a vy sa budete menej obá­vať pono­re­nia sa do prob­lé­mov.

Sapa­din tvrdí, že hovo­riť si ciele, ktoré chcete dosiah­nuť nahlas zame­riava vašu pozor­nosť, posil­ňuje kon­krétne posla­nie, kon­tro­luje vaše pocity vzdať sa a obme­dzuje rôzne ved­ľaj­šie rozp­tý­le­nia. Dodáva to veciam per­spek­tívu a sta­bi­li­zuje vás to.

Roz­prá­va­nie sa so sebou samým je dôka­zom toho, že ste sebes­tační. Rov­nako ako Albert Eins­tein, ktorý bol veľmi nadaný a skoro v živote zís­kal schop­nosť využiť svoj talent, ľudia, ktorí sa roz­prá­vajú sami so sebou sú veľmi zdatní a keď chcú prísť na to, čo v živote potre­bujú, spo­lie­hajú sa len sami na seba.

Vedelisteže.sk

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: nextshark.com

Pridať komentár (0)