Ľudia, ktorí trá­via čas osa­mote, to vraj dotiahnu ďalej

Mária Hvillová / 11. februára 2016 / Business

Všetci dúfame, že jed­ného dňa budeme úspešní, no cesta za tým môže byť poriadne kľu­katá. Možno si mys­líte, že extro­verti majú väč­šiu šancu dosiah­nuť svoje životné ciele, ale veda s týmto výro­kom nesú­hlasí. Ak má člo­vek sklony uží­vať si viac čas strá­vený osa­mote ako v spo­loč­nosti, môže mu to pomôcť byť úspeš­ným. Prečo je tomu tak?

1.Žiadna potreba súhlasu iných

Keď si vychut­ná­vate svoj čas osa­mote, máte vo zvyku byť svo­jím vlast­ným naj­lep­ším pria­te­ľom. Takáto ten­den­cia môže dobre poslú­žiť z via­ce­rých dôvo­dov. Jed­ným z kľú­čov k úspe­chu je robiť roz­hod­nu­tia, kto­rými si môžete byť istí. Keď nie ste zame­raní na ostat­ných čle­nov sku­piny, môžete sa sústre­diť na aké­koľ­vek mož­nosti, o kto­rých si mys­líte, že sú tým naj­lep­ším rie­še­ním. Ďalší spô­sob, ktorý môže pomôcť je jed­no­du­cho zre­du­ko­vať stres, ktorý vás pre­na­sle­duje pri práci. Už nikdy nebu­dete musieť zaťa­žo­vať svoj mozog stra­cho­va­ním sa, čo si mys­lia ostatní. Namiesto toho sa budete sústre­diť na zdo­ko­na­ľo­va­nie svo­jej práce podľa vlast­ných pred­stáv.

Jed­ným z dôvo­dov, prečo intro­verti nehľa­dajú súhlas alebo uzna­nie iných je podľa psy­cho­lóga Jonat­hana Che­eka na Wel­les­ley Col­lege to, že nie­ktorí ľudia nemajú potrebu zapad­núť. Cheek sa dom­nieva, že to je možno spo­jené s gene­ti­kou. Vysvet­ľuje, že tí, ktorí si rad­šej vyberú obý­vačku pred taneč­nou sálou možno svoj tem­pe­ra­ment zde­dili.

Businessman examining cube at desk in office

foto: gettyimages.com

2.Menej impul­zívne roz­hod­nu­tia

Tí, ktorí zbož­ňujú trá­viť čas osa­mote zvyknú mys­lieť sta­rost­li­vej­šie o svo­jich roz­hod­nu­tiach. Keď príde na láma­nie chleba a je potrebné uro­biť veľké roz­hod­nu­tie, môže to výrazne zvý­šiť prav­de­po­dob­nosť výberu naj­lep­šej mož­nosti. Dr. Maryam Jahdi, doktor na Ohio State Uni­ver­sity, vysvet­ľuje, že sprá­va­nie tých, ktorí upred­nost­ňujú čas osa­mote, je viac ovlá­dané dôsled­kami ako odme­nami.

Upred­nost­ňo­va­nie koneč­ných dôsled­kov pred zís­ka­ním odmeny je spo­jené s „ché­miou“ v mozgu. V roku 2013, štú­dia vyko­naná Richar­dom Depue z Cor­nell Uni­ver­sity uká­zala roz­diel v uvoľ­ňo­vaní hla­diny dopa­mínu. Pri extro­ver­toch sa dopa­mín uvoľ­nil vo väč­šej miere po obdr­žaní neja­kej odmeny. Pri intro­ver­toch, ktorí dávajú pred­nosť času strá­ve­nému osa­mote, sa uvoľ­nilo menej dopa­mínu; to preto, že nevní­majú odmenu tým istým spô­so­bom ako extro­verti.

Byť menej impul­zívny môže pomôcť pri naj­rôz­nej­ších výzvach – naprí­klad pri výpre­da­joch v obcho­doch. Držať sa na uzde, pre­mys­lieť si a dobre zvá­žiť, čo je naj­lep­šou voľ­bou, vám pomôže na vašej ceste stať sa úspeš­nými. 

Young chinese woman listening music on tablet sitting on the roo

foto: universumglobal.com

3.Múdrosť peňazí

Pre tých, kto­rým záleží na dôsled­koch viac ako na odmene, môže byť jed­no­duch­šie utrá­cať peniaze s roz­umom. Tí, ktorí trá­via čas osa­mote vedia, ako si dobre pre­mys­lieť svoje roz­hod­nu­tia. A to je ide­álna kom­bi­ná­cia pre finančné inves­tí­cie, ktoré si vyža­dujú „vyhý­ba­nie sa zlým roz­hod­nu­tiam, nega­tív­nym dôsled­kom a nevy­uži­tých prí­le­ži­tostí“, tvrdí Dr. Jahdi.

Takže nebojte sa trá­viť čas osa­mote, naopak užite si to a využite ho múdro, veď možno to je ten správny kľúč k úspeš­nému životu.

Vedelisteže.sk

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: urbs.london

Pridať komentár (0)