Ľudia, kto­rí trá­via čas osa­mo­te, to vraj dotiah­nu ďalej

Mária Hvillová / 11. februára 2016 / Business

Všet­ci dúfa­me, že jed­né­ho dňa bude­me úspeš­ní, no ces­ta za tým môže byť poriad­ne kľu­ka­tá. Mož­no si mys­lí­te, že extro­ver­ti majú väč­šiu šan­cu dosiah­nuť svo­je život­né cie­le, ale veda s tým­to výro­kom nesú­hla­sí. Ak má člo­vek sklo­ny uží­vať si viac čas strá­ve­ný osa­mo­te ako v spo­loč­nos­ti, môže mu to pomôcť byť úspeš­ným. Pre­čo je tomu tak?

1.Žiadna potre­ba súhla­su iných

Keď si vychut­ná­va­te svoj čas osa­mo­te, máte vo zvy­ku byť svo­jím vlast­ným naj­lep­ším pria­te­ľom. Taká­to ten­den­cia môže dob­re poslú­žiť z via­ce­rých dôvo­dov. Jed­ným z kľú­čov k úspe­chu je robiť roz­hod­nu­tia, kto­rý­mi si môže­te byť istí. Keď nie ste zame­ra­ní na ostat­ných čle­nov sku­pi­ny, môže­te sa sústre­diť na aké­koľ­vek mož­nos­ti, o kto­rých si mys­lí­te, že sú tým naj­lep­ším rie­še­ním. Ďal­ší spô­sob, kto­rý môže pomôcť je jed­no­du­cho zre­du­ko­vať stres, kto­rý vás pre­na­sle­du­je pri prá­ci. Už nikdy nebu­de­te musieť zaťa­žo­vať svoj mozog stra­cho­va­ním sa, čo si mys­lia ostat­ní. Namies­to toho sa bude­te sústre­diť na zdo­ko­na­ľo­va­nie svo­jej prá­ce pod­ľa vlast­ných pred­stáv.

Jed­ným z dôvo­dov, pre­čo intro­ver­ti nehľa­da­jú súhlas ale­bo uzna­nie iných je pod­ľa psy­cho­ló­ga Jonat­ha­na Che­e­ka na Wel­les­ley Col­le­ge to, že nie­kto­rí ľudia nema­jú potre­bu zapad­núť. Che­ek sa dom­nie­va, že to je mož­no spo­je­né s gene­ti­kou. Vysvet­ľu­je, že tí, kto­rí si rad­šej vybe­rú obý­vač­ku pred taneč­nou sálou mož­no svoj tem­pe­ra­ment zde­di­li.

Businessman examining cube at desk in office

foto: gettyimages.com

2.Menej impul­zív­ne roz­hod­nu­tia

Tí, kto­rí zbož­ňu­jú trá­viť čas osa­mo­te zvyk­nú mys­lieť sta­rost­li­vej­šie o svo­jich roz­hod­nu­tiach. Keď prí­de na láma­nie chle­ba a je potreb­né uro­biť veľ­ké roz­hod­nu­tie, môže to výraz­ne zvý­šiť prav­de­po­dob­nosť výbe­ru naj­lep­šej mož­nos­ti. Dr. Mary­am Jah­di, doktor na Ohio Sta­te Uni­ver­si­ty, vysvet­ľu­je, že sprá­va­nie tých, kto­rí upred­nost­ňu­jú čas osa­mo­te, je viac ovlá­da­né dôsled­ka­mi ako odme­na­mi.

Upred­nost­ňo­va­nie koneč­ných dôsled­kov pred zís­ka­ním odme­ny je spo­je­né s „ché­mi­ou“ v moz­gu. V roku 2013, štú­dia vyko­na­ná Richar­dom Depue z Cor­nell Uni­ver­si­ty uká­za­la roz­diel v uvoľ­ňo­va­ní hla­di­ny dopa­mí­nu. Pri extro­ver­toch sa dopa­mín uvoľ­nil vo väč­šej mie­re po obdr­ža­ní neja­kej odme­ny. Pri intro­ver­toch, kto­rí dáva­jú pred­nosť času strá­ve­né­mu osa­mo­te, sa uvoľ­ni­lo menej dopa­mí­nu; to pre­to, že nevní­ma­jú odme­nu tým istým spô­so­bom ako extro­ver­ti.

Byť menej impul­zív­ny môže pomôcť pri naj­rôz­nej­ších výzvach – naprí­klad pri výpre­da­joch v obcho­doch. Držať sa na uzde, pre­mys­lieť si a dob­re zvá­žiť, čo je naj­lep­šou voľ­bou, vám pomô­že na vašej ces­te stať sa úspeš­ný­mi. 

Young chinese woman listening music on tablet sitting on the roo

foto: universumglobal.com

3.Múdrosť peňa­zí

Pre tých, kto­rým zále­ží na dôsled­koch viac ako na odme­ne, môže byť jed­no­duch­šie utrá­cať penia­ze s roz­umom. Tí, kto­rí trá­via čas osa­mo­te vedia, ako si dob­re pre­mys­lieť svo­je roz­hod­nu­tia. A to je ide­ál­na kom­bi­ná­cia pre finanč­né inves­tí­cie, kto­ré si vyža­du­jú „vyhý­ba­nie sa zlým roz­hod­nu­tiam, nega­tív­nym dôsled­kom a nevy­uži­tých prí­le­ži­tos­tí“, tvr­dí Dr. Jah­di.

Tak­že neboj­te sa trá­viť čas osa­mo­te, naopak uži­te si to a využi­te ho múd­ro, veď mož­no to je ten správ­ny kľúč k úspeš­né­mu živo­tu.

Vedelisteže.sk

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: urbs.london

Pridať komentár (0)