Luka Sučic: Prvé dve inves­tí­cie v hub:raum-e boli do slo­ven­ských star­tu­pov

Luky Gašparík / 14. mája 2014 / Startupy

Na vlast­nej koži sme si pred pár mesiacmi mohli vyskú­šať, čo to ten akce­le­rá­tor vlastne je. Osem inten­zív­nych dní mi otvo­rilo oči a slová “makať ako fretka” nado­budli úplne nový význam. Okrem toho, že som sa ku koncu celého prog­ramu ako taká fretka cítil, podľa fotiek z webu som aj ako jedna vyze­ral. Napriek všet­kému to bolo skve­lých osem dní a kopa nových skú­se­ností. Čo nové sa má v kra­kov­skom hub:raume udiať, som sa povy­py­to­val jed­ného z jeho hlav­ných pred­sta­vi­te­ľov, Luku Sučica.

Luka Susic - hub:raum

Luka, aké sú podľa tvojho názoru naj­zau­jí­ma­vej­šie star­tupy na Slo­ven­sku? Pove­dzme top 5.

Aby som bol úprimný, prvé dve inves­tí­cie v hub:raum-e boli do slo­ven­ských star­tu­pov. To hovorí samo za seba. Preto sú podľa môjho názoru na vrchole zoznamu kva­lit­ných star­tu­pov práve tie slo­ven­ské. Určite sem patrí Exca­li­bur, ktorý zmení váš mobilný tele­fón na uni­ver­zálny bez­peč­nostný token. Táto mobilná apli­ká­cia umož­ňuje svo­jim uží­va­te­ľom pri­hlá­siť sa do svo­jich počí­ta­čov, soft­véru alebo na inter­ne­tové stránky hladko a bez­pečne bez toho, aby museli zadá­vať pri­hla­so­va­cie údaje.

Ďalej Tha­pir ponú­ka­júci dennú dávku lokál­nych akti­vít vo vašom okolí. Pri­náša vám pre­hľad aktu­ál­nych akcií, kon­cer­tov, živej hudby, DJ-ov, kon­fe­ren­cií alebo semi­ná­rov, ktoré sa konajú blízko vás. Dodáva tak hod­notný obsah, nech ste kde­koľ­vek — či už vo svo­jom rod­nom meste alebo na ces­tách.

Zau­jí­mavé je tiež Piano Media. Piano pred­sta­vuje pay­wall-ový sys­tém, ktorý zahŕňa naj­roz­ší­re­nej­šie slo­ven­ské média. Pred nie­koľ­kými mesiacmi ozná­mili dohodu s Newsweek, čo je vlasne reštar­to­vaný známy ame­rický časo­pis. Kto vie, možno práve Piano pred­sta­vuje začia­tok éry, kedy budú zákaz­níci pla­tiť za inter­ne­tový obsah. Žeby začalo Piano budo­vať nové inter­ne­tové médiá ?

InHiro môže byť veľmi dob­rým rie­še­ním pre firmy, keďže naj­lepší zamest­nanci už majú nejaké zamest­na­nie. Ak zamest­ná­va­teľ hľadá týchto zamest­nan­cov, musí vždy zve­rej­niť pra­covnú ponuku. Práve apli­ká­cia InHiro pomáha komu­ni­ko­vať s odbor­níkmi pro­stred­níc­tvom pria­te­ľov a sociál­nych médií.

Ešte by som spo­me­nul Staf­fino — mobilnú a webovú apli­ká­ciu, ktorá môže zlep­šiť záži­tok z naku­po­va­nia. Apli­ká­cia ana­ly­zuje výkon obsluhy a zane­cháva spätnú väzbu pre mana­žé­rov pod­niku alebo obchodu. Veľmi prak­tické, zvlášť pre pod­ni­ka­nie.

Pove­dzme, že mám nápad na star­tup. Prečo by som mal ísť za vami? Ako mi pomô­žete roz­ví­jať moje pod­ni­ka­nie?

Samoz­rejme, ak máte zau­jí­mavú a ino­va­tívnu myš­lienku, tak ponú­kame niečo, čo sa nazýva “smart money”. Je to prí­stup k obrov­skej zákaz­níc­kej základni takým spô­so­bom, že v spo­lu­práci s ope­rá­to­rom Deuts­che Tele­kom sa spustí obme­dzené pilotné nasa­de­nie alebo sa spraví plný komerčný štart. To je obrov­skou výho­dou, pre­tože pod­ni­ka­te­lia môžu otes­to­vať svoj​pro­dukt či službu a zis­tiť, či nie je potrebné niečo zme­niť.

Ďalej ponú­kame finančnú pod­poru až do výšky 80 000 eur, roz­siahle men­tor­ské siete zlo­žené z ostrie­ľa­ných pod­ni­ka­te­ľov, star­tu­po­vých vete­rá­nov a hlavne našich exper­tov z celej DT sku­piny.

Teraz je skvelá prí­le­ži­tosť, aby ste sa k nám pri­dali. Práve spúš­ťame ďal­šie kolo našej vlaj­ko­vej lode — prog­ramu hub:raum Kra­kow Warp, ktorý vám pomôže nie­len vytvo­riť svoj pro­jekt rýchlo, dodá mu priam až sve­telnú rých­losť. Jediné, čo musíte uro­biť, je vypl­niť for­mu­lár do 20. mája na www.applytohubraum.com alebo www.hubraum.com/apply.

Môžeš mi pove­dať niečo viac o tomto prog­rame?

Hub:raum Kra­kov WARP je európ­sky turbo akce­le­rá­tor, pro­stred­níc­tvom kto­rého chceme nad­via­zať vzťahy so star­tu­pis­tami a kre­a­tív­nými ľudmi v celom regi­óne stred­nej a východ­nej Európy. Chceme sa s nimi tiež pode­liť o svoje vedo­mosti a skú­se­nosti, pre­tože sme pre­sved­čení, že star­tu­pis­tov môžeme využiť pri svo­jej práci. Toto bude už druhé kolo nášho prog­ramu a konať sa bude kla­sicky v Kra­kove v Poľ­sku, od 7. do 14. júna. Vybraná sku­pina začí­na­jú­cich star­tu­pov príde do Kra­kova a vybra­ným tímom bude ponúk­nutá inves­tí­cia. Tak­tiež pokry­jeme náklady na let a uby­to­va­nie pre tých, ktorí k nám postú­pia.

Je naozaj možné plne bene­fi­to­vať z osem­dňo­vého prog­ramu? Akce­le­rá­tory zvy­čajne trvajú oveľa dlh­šie.

To je veľmi dobrá otázka. A odpo­veď je ešte lep­šia: roz­hodne áno. Počas týchto ôsmich dní robíme inten­zívne works­hopy, ktoré trvaju nie­kedy až 8 – 10 hodín denne. Za tento čas môžete zís­kať obrov­ské množ­stvo poznat­kov. Zame­ria­vame sa na také oblasti, ako je finan­co­va­nie, mar­ke­ting a biz­nis manaž­ment. WARP kom­bi­nuje works­hopy, pred­nášky, ško­le­nia a indi­vi­du­álne kon­zul­tá­cie s našimi inštruk­tormi a pri­zva­nými odbor­níkmi. To je záruka, že naši účast­níci dostanú to naj­lep­šie pora­den­stvo. Skú­se­nosť z nášho prvého kola Warp-u to doka­zuje. Ak sa chcete pozrieť na video, náj­dete ho tu.

Aké star­tupy si naj­čas­tej­šie pozý­vate do vášho akce­le­rá­tora?

Ino­vá­cie s jedi­neč­ným cha­rak­te­rom — to je to, čo v pro­jek­toch hľa­dáme. Pre­dov­šet­kým nás zau­jí­majú nápady, ktoré pra­cujú v oblasti tele­ko­mu­ni­ká­cií (napr. tech­no­ló­gie, apli­ká­cie, služby…), digi­tál­nych médií, mobil­ných rie­šení a inter­netu — ako pre B2C, tak aj B2B. Každý star­tup, ktorý sa s nami roz­hodne spo­lu­pra­co­vať, má šancu rea­li­zo­vať svoje pred­stavy pomo­cou národ­ných ope­rá­to­rov z DT sku­piny. To je dôvod, prečo sme latku tento rok posta­vili rela­tívne vysoko.

Deuts­che Tele­kom je veľká kor­po­rá­cia. Star­tu­pisti majú často až priam strach z takýchto firiem. Ako by ste ich povzbu­dili k tomu, aby ho nemali?

Star­tu­pisti tiež potre­bujú pre­stať mať strach z veľ­kých kor­po­rá­cií. Nemu­síte sa báť, oni vaše nápady krad­núť nebudú. Ak máte niečo, čo môže vytvo­riť pri­danú hod­notu pre DT zákaz­ní­kov, určite vás pod­po­ria a dajú vám všetko, čo budete potre­bo­vať na vytvo­re­nie alebo spus­te­nie pro­jektu.

Nazý­vame to “Entrep­re­ne­urs­hip 3.0”. To zna­mená spo­lu­práca šikov­ným spô­so­bom, roz­poz­na­ním nedos­tat­kov a pred­ností oboch par­tne­rov (star­tupu aj veľ­kej kop­ro­rá­cie). Je to o inku­bá­cii nových nápa­dov pod záš­ti­tou väč­šej spo­loč­nosti, o vytvá­raní vhod­ného pro­stre­dia. A to je potrebné, pokiaľ ide o odborné vedo­mosti, peniaze, men­to­rov, prí­stup na trhy a spô­sob, ako vytvo­riť pro­dukt a zais­tiť spo­ločný rast. Spo­lu­práca medzi star­tupmi a Deuts­che Tele­kom v kra­ji­nách stred­nej a východ­nej Európy je kla­sická win — win situ­ácia. V dôsledku toho bude mať DT hod­notný pro­dukt a star­tup môže zís­kať veľký dis­tri­bučný kanál so sil­nou zákaz­níc­kou základ­ňou, pre­dov­šet­kým však sil­ného par­tnera, ktorý bude pod­po­ro­vať jeho roz­voj.

Ako vyze­ral Warp v minu­lom roku? Aké sú jeho účinky?

Dostali sme veľké množ­stvo pri­hlá­šok (viac ako 300), ktoré sme ana­ly­zo­vali. Z toho sa kva­li­fi­ko­valo 15 naj­lep­ších pro­jek­tov — 52 účast­ní­kov z 10 kra­jín. Pro­jekty boli naozaj rôz­no­rodé a veľmi zau­jí­mavé. Trom z nich (Tail, Omni­paste, Tha­pir) sme ponúkli inves­tí­cie na mieste.

Možno ešte dôle­ži­tej­šie je, že sme sa roz­hodli posil­niť vzťahy priamo s pod­ni­ka­teľmi. Zalo­žili sme ini­cia­tívu s náz­vom hub:raum Kra­kow Friends. V rámci tohto pro­jektu môže hocikto odpo­ru­čiť star­tup, ktorý je vhodný pre hub:raum, a ak sa pri­hlási do nášho prog­ramu, tak sa ním defi­ni­tívne budeme zaobe­rať. Naj­lepší “odpo­rú­ča­teľ” sa stane súčas­ťou hub:raum Kra­kow Friends a spo­ločne s nami bude mať mož­nosť podie­ľať sa na najp­res­tíž­nej­ších even­toch (Pione­ers Fes­ti­val, How To Web, atď ), ces­to­vať s nami po celej Európe a stre­tá­vať sa priamo so stra­tupmi, využí­vať našu kon­taktnú sieť — jed­no­du­cho, stať sa neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou hub:raum Inno­va­tion Hub :).

Luka SUČIC, evan­ge­list v hub:raum Kra­kow

Pridať komentár (0)