Má 17 rokov, 2 vyso­koš­kol­ské dip­lomy a pra­cuje pre NASA. Tvrdí, že géniom nie je

Rišo Néveri / 7. novembra 2015 / Tools a produktivita

Moshe Kai Cava­lin je mladý ame­rický génius (aj keď toto slovo nemá v obľube) z Kali­for­nie, ktorý vo svo­jom pomerne mla­dom veku doká­zal zís­kať dva vyso­koš­kol­ské dip­lomy. Popri všet­kých akti­vi­tách, ktoré za tak krátky čas stí­hal, by sa zdalo, že je neus­tále 4 – 5 rokov pred svo­jím vekom a ten s ním jed­no­du­cho nestíha.

Život mla­dého Cava­lina je plný kon­tras­tov. Má dva dip­lomy, ale nemá volebné právo. Lieta lie­tad­lom, ale je prí­liš mladý, aby podľa kali­forn­ských záko­nov šofé­ro­val sám. Cava­lin vyras­tal v meste San Gab­riel, jeho korene však sia­hajú až do Bra­zí­lie, odkiaľ pochá­dza jeho otec a Tai­wanu, kde sa naro­dila jeho mama. A práve rodi­čia sú podľa neho jed­ným z fak­to­rov, prečo sa mu tak veľmi darí. Od mla­dého veku mu pomá­hali roz­ví­jať svoj inte­lekt tým správ­nym sme­rom a sústre­diť sa na to, čo je preňho sku­točne dôle­žité, no záro­veň mu poskytli dosta­točnú slo­bodu, aby si sám budo­val budúc­nosť, vybe­ral mimo­škol­ské akti­vity a veno­val sa tomu, čo ho naozaj zau­jíma.

Cava­lin vo svo­jich 14-tich na uni­ver­zite UCLA 

V 11-tich úspešne ukon­čil svoje prvé štú­dium na vyso­kej škole a o 4 roky neskôr zís­kal baka­lár­sky titul z mate­ma­tiky na Kali­forn­skej uni­ver­zite. Momen­tálne sa roz­ho­dol pre online štú­dium infor­mač­nej bez­peč­nosti na bos­ton­skej Bran­deis uni­ver­zite, svoje štú­dium však o pár semes­trov ‘naťa­huje’, pre­tože pri­jal ponuku práce pre NASA, kto­rej pomáha pri vývoji tech­no­ló­gií na pozo­ro­va­nie dro­nov a lie­ta­diel. Možno sa ti už dote­raz spo­me­nuté akti­vity Cava­lina zdajú byť dosta­toč­ným úspe­chom, on toho ale skrýva viac. Počas mimo­škol­ských akti­vít naz­bie­ral mnoho úspeš­ných umiest­není v rôz­nych súťa­žiach, pred­ne­dáv­nom vydal svoju druhú knihu, v kto­rej čer­pal zo svo­jej skú­se­nosti so šika­nou a u rodi­čov skrýva nespo­čet tro­fejí z tur­na­jov bojo­vých umení. Spo­me­nul som už, že je pilo­tom?

Napriek všet­kému Cava­lin stále tvrdí, že je rov­naký ako každý iný mladý cha­lan v jeho veku. Svoje úspe­chy pri­pi­suje iba sústre­de­nosti a pomoci rodi­čom. “Nie som veľmi výni­močný. Je to len kom­bi­ná­ciou výbor­nej výchovy, sústre­de­nosti a inšpi­rá­cie. Sna­žím sa s ostat­nými nepo­rov­ná­vať a jed­no­du­cho robiť všetko čo naj­lep­šie, ako to doká­žem.”, tvrdí Cava­lin. Keď sa však spý­tate jeho rodi­čov, dosta­nete tro­cha inú odpo­veď. Mal 4 mesiace, keď uká­zal na lie­tadlo na nebi a vyslo­vil svoje prvé slovo — lie­tadlo po čín­sky. Vzde­lá­val sa doma, ale na limity tohto typu výučby nara­zil už v sied­mych rokoch, keď kom­pletne pocho­pil tri­go­no­met­rii. Mama ho začala voziť na miestnu vysokú školu, kde štu­do­val mate­ma­tiku a podľa jeho pro­fe­so­rov bol naju­si­lov­nejší štu­dent, kto­rého kedy učili. 

Začiat­kom svojho štú­dia ho zau­jala astro­fy­zika, postu­pom času však zis­til, že ho už nefas­ci­nuje a jeho novou záľu­bou sa stali infor­mačné tech­no­ló­gie. NASA ho po prvé odmietla, neskôr bol však kon­tak­to­vaný s ponu­kou na vyš­šie spo­mí­nanú pozí­ciu, ktorú s rados­ťou pri­jal. Jeho šéf Ricardo Arte­aga s NASA tvrdí, že v práci si vedie skvele. Do kolek­tívu zapa­dol, učí sa veľmi rýchlo, ale na jeho intu­itív­nosti musia ešte pra­co­vať.

Cava­lin má už plány aj do budúc­nosti. Po ukon­čení bos­ton­skej uni­ver­zity túži zís­kať titul na MIT a zalo­žiť si vlastnú cyber­se­cu­rity spo­loč­nosť. Podľa všet­kého, čo som sa o ňom dočí­tal nemám ani naj­men­šej pochyby, že pre­behne pár rokov a bude pat­riť medzi naj­viac uzná­vané mená v oblasti. Patrí mu môj obdiv. Neuve­ri­teľná sústre­de­nosť, cie­ľa­ve­do­mosť a odhod­la­nosť, ktorú pre­uka­zuje od mla­dého veku je naozaj až neví­daná. Väč­šina z nás netuší čo chce ani keď máme 24, nie 17. 

Pridať komentár (0)