Magnum už čoskoro prinesie vegánske nanuky aj na Slovensko

Veronika Bartošová / 11. septembra 2018 / Marketing/Sketcher

zdroj: Andras Vas pre Unsplash
  • Do­stupné by mali byť už od 5. ok­tóbra tohto roku
  • Na­nuky uvá­dza Uni­le­ver na via­ceré trhy
  • V pre­daji bude v dvoch ver­ziách – v kla­sic­kej a s mad­ľami

Ak z ne­ja­kých dô­vo­dov ne­mô­žeš kon­zu­mo­vať mlieko alebo si ve­gán a máš chuť na na­nuk či zmrz­linu, ktorá je bežne do­stupná v su­per­mar­kete, tak máš prob­lém. Prav­de­po­dobne tam toho ne­náj­deš veľa.

Av­šak značka Mag­num tento prob­lém už čo­skoro vy­rieši. Ako uvá­dza fa­ce­bo­oková stránka Ve­gán­ske hody na Slo­ven­sku, do pre­daja by sa na­nuky spo­loč­nosti Uni­le­ver mali do­stať už 5. ok­tóbra tohto roku. Aj keď je to tro­chu po se­zóne, keďže na­nuky ľu­dia kon­zu­mujú pri­márne v lete, je to pre mno­hých re­vo­lú­cia.

V pre­daji bude v dvoch ver­ziách – v kla­sic­kej a s mad­ľami. Ve­gán­ska ver­zia bude vy­ro­bená na báze hráš­ko­vého pro­te­ínu a ob­liata tma­vou čo­ko­lá­dou. To, že na­nuky si na­ozaj ve­gán­ske schvá­lila aj Európ­ska Ve­ge­ta­rián­ska Aso­ciá­cia.

Pridať komentár (0)