Ako mana­žo­vať ľudí múd­rej­ších a skú­se­nej­ších ako ty

Tatiana Blazsekova / 1. februára 2016 / Tools a produktivita

Všetci chcú do svojho tímu tých naj­lep­ších, naj­múd­rej­ších, naj­ši­kov­nej­ších ľudí. Čo však uro­biť v prí­pade, že sú tvoji pod­ria­dení chyt­rejší ako ty? Ako mana­žo­vať ľudí, ktorí majú viac skú­se­nosti a jed­no­du­cho majú lepší pre­hľad? Je možné byť takému člo­veku nad­ria­dený a „zaú­čať ho“?

Pred nie­koľ­kými rokmi, Emily Burns, zakla­da­teľka Lear­ni­vore, potre­bo­vala pre zalo­že­nie svo­jej plat­formy sku­točne kva­lit­ných prog­ra­má­to­rov a webo­vých exper­tov. Emily si uve­do­mila, že hľadá špe­ci­fic­kých ľudí a žiada ich o niečo, čomu ona sama nero­zu­mie a nepoz­nala teda ani kľúč k správ­nemu výberu kva­lit­ného člo­veka. Začala sa vzde­lá­vať, učiť o prog­ra­mo­vaní, čo to je a čo obnáša, aby pocho­pila, čo od ľudí vlastne chce.

(Vpravo) Emily Burns, zakladateľka Learnivore

foto: facebook.com/learnivore

Ako sa s prob­lé­mom vyspo­ria­dať?

1. Čel stra­chu

Je pri­ro­dzené cítiť sa neprí­jemne až ustrá­chane. Biz­nis je emo­tívna zále­ži­tosť. Dôle­ži­tým kro­kom je uve­do­miť si, či je strach zalo­žený na reál­nom základe alebo len na vyfan­ta­zí­ro­va­nom stra­chu. Skús sa zamys­lieť teda odkiaľ ten strach pra­mení a jasne to pome­no­vať. Ak sa budeš cítiť neprí­jemne pri kou­čo­vaní nie­koho, kto má viac skú­se­ností ako ty, môže to skon­čiť tak, že ho budeš zaned­bá­vať, igno­ro­vať a nenáj­dete si k sebe cestu.

2. Vyhľa­dá­vaj odpo­rú­ča­nia

Skús sa poroz­prá­vať s inými mana­žérmi, koučmi, ktorí majú podobnú skú­se­nosť. Nebu­deš sa cítiť, že nesieš váhu celého sveta na rame­nách osa­mo­tený. Úprimný roz­ho­vor s nad­ria­de­ným môže tiež pomôcť. Moti­vuje ťa a vysvetlí ti prečo si bol práve ty vybraný na túto úlohu. Neber to len ako lov na kom­pli­menty. Nie je na tom nič zlé, zažia­dať o uis­te­nie.

Startup meeting

foto: picdn.com

3. Zostaň infor­mo­vaný

Vo väč­ši­nách firiem už neplatí, že šéf je neo­hro­ze­nou auto­ri­tou a zamest­nanci sú jeho pod­daní. V dneš­nej dobe je toto uče­nie oboj­stranné. Nepot­re­bu­ješ byť expert na všetko, potre­bu­ješ len využí­vať kri­tické mys­le­nie a nejakú tú zna­losť na to, aby si pocho­pil kde presne prob­lém nastal.

4. Kon­fron­tuj

Ak čle­no­via tvojho tímu vyjad­rili obavy o tvo­jich schop­nos­tiach viesť alebo si zapo­čuli nejaké kle­bety, postav sa tomu čelom. Rieš prob­lémy a buď úprimný. Pri­znaj otvo­rene, že možno nemáš toľko zna­lostí a skú­se­ností ako iní, ale máš iné kva­lity, ktoré majú tímu dopo­môcť. Zažia­daj o pomoc, ak vieš, že sa nie­kto v nie­čom vyzná lep­šie, neh­raj formu a pozvi ho na dis­ku­siu o prob­léme.

5. Dávaj a poža­duj feed­back

Nedá­vaj feed­back alebo koment nie­komu, kto je v danej dis­cip­líne oveľa lepší ako vy. Vyznie to smiešne, pate­ticky a hlúpo. Stav rad­šej na koment v oblasti, kde máš auto­ritu a legi­ti­mitu. Bav sa o spô­sobe komu­ni­ká­cie, kon­krét­nych situ­áciách a prí­kla­doch, kedy a ako člo­vek zare­a­go­val. Ukáž, že sa feed­backu nebo­jíš a že si otvo­rený aj nega­tív­nych reak­ciám.

Forsquare tím

foto: businessinsider.com

Tak si zhr­ňme čo robiť a čo nero­biť:

Áno:

  • Roz­prá­vaj sa so svo­jím mana­žé­rom o tvo­jom prí­nose do tímu
  • Nájdi spô­sob ako pri­dať hod­notu do svojho tímu a pomôcť im v roz­voji
  • Urob krok späť a umožni im robiť si svoju prácu bez ama­tér­skeho zasa­ho­va­nia
  • Buď k nim úprimný, pýtaj sa čo potre­bujú a neboj sa vyjad­riť čo potre­bu­ješ od nich ty, ale dis­ku­tuj o spô­so­boch, ako to spra­viť
  • Posta­raj sa, aby mali dosta­točný pries­tor pre ich osobný a myš­lien­kový roz­voj

Nie:

  • Igno­ro­vať pocity neis­toty — kon­fron­tuj svoje emó­cie a žia­daj o radu
  • Byť aro­gantný — tvoj tím ti dôve­ro­vať nebude
  • Cítiť sa ohro­zený svo­jim tímom- nie, roz­prá­vaj sa, vyriš prob­lém a netvár sa ako maj­ster sveta
cit8_SRX_STARTUP_001_TT

foto: spokesman.com

Zdroj: hbr.org, zdroj titul­nej foto: socialsamosa.com

Pridať komentár (0)