Ako mana­žo­vať ľudí múd­rej­ších a skú­se­nej­ších ako ty

Tatiana Blazsekova / 1. februára 2016 / Lifehacking

Všet­ci chcú do svoj­ho tímu tých naj­lep­ších, naj­múd­rej­ších, naj­ši­kov­nej­ších ľudí. Čo však uro­biť v prí­pa­de, že sú tvo­ji pod­ria­de­ní chyt­rej­ší ako ty? Ako mana­žo­vať ľudí, kto­rí majú viac skú­se­nos­ti a jed­no­du­cho majú lep­ší pre­hľad? Je mož­né byť také­mu člo­ve­ku nad­ria­de­ný a „zaú­čať ho“?

Pred nie­koľ­ký­mi rok­mi, Emi­ly Burns, zakla­da­teľ­ka Lear­ni­vo­re, potre­bo­va­la pre zalo­že­nie svo­jej plat­for­my sku­toč­ne kva­lit­ných prog­ra­má­to­rov a webo­vých exper­tov. Emi­ly si uve­do­mi­la, že hľa­dá špe­ci­fic­kých ľudí a žia­da ich o nie­čo, čomu ona sama nero­zu­mie a nepoz­na­la teda ani kľúč k správ­ne­mu výbe­ru kva­lit­né­ho člo­ve­ka. Zača­la sa vzde­lá­vať, učiť o prog­ra­mo­va­ní, čo to je a čo obná­ša, aby pocho­pi­la, čo od ľudí vlast­ne chce.

(Vpravo) Emily Burns, zakladateľka Learnivore

foto: facebook.com/learnivore

Ako sa s prob­lé­mom vyspo­ria­dať?

1. Čel stra­chu

Je pri­ro­dze­né cítiť sa neprí­jem­ne až ustrá­cha­ne. Biz­nis je emo­tív­na zále­ži­tosť. Dôle­ži­tým kro­kom je uve­do­miť si, či je strach zalo­že­ný na reál­nom zákla­de ale­bo len na vyfan­ta­zí­ro­va­nom stra­chu. Skús sa zamys­lieť teda odkiaľ ten strach pra­me­ní a jas­ne to pome­no­vať. Ak sa budeš cítiť neprí­jem­ne pri kou­čo­va­ní nie­ko­ho, kto má viac skú­se­nos­tí ako ty, môže to skon­čiť tak, že ho budeš zaned­bá­vať, igno­ro­vať a nenáj­de­te si k sebe ces­tu.

2. Vyhľa­dá­vaj odpo­rú­ča­nia

Skús sa poroz­prá­vať s iný­mi mana­žér­mi, kouč­mi, kto­rí majú podob­nú skú­se­nosť. Nebu­deš sa cítiť, že nesieš váhu celé­ho sve­ta na rame­nách osa­mo­te­ný. Úprim­ný roz­ho­vor s nad­ria­de­ným môže tiež pomôcť. Moti­vu­je ťa a vysvet­lí ti pre­čo si bol prá­ve ty vybra­ný na túto úlo­hu. Neber to len ako lov na kom­pli­men­ty. Nie je na tom nič zlé, zažia­dať o uis­te­nie.

Startup meeting

foto: picdn.com

3. Zostaň infor­mo­va­ný

Vo väč­ši­nách firiem už nepla­tí, že šéf je neo­hro­ze­nou auto­ri­tou a zamest­nan­ci sú jeho pod­da­ní. V dneš­nej dobe je toto uče­nie oboj­stran­né. Nepot­re­bu­ješ byť expert na všet­ko, potre­bu­ješ len využí­vať kri­tic­ké mys­le­nie a neja­kú tú zna­losť na to, aby si pocho­pil kde pres­ne prob­lém nastal.

4. Kon­fron­tuj

Ak čle­no­via tvoj­ho tímu vyjad­ri­li oba­vy o tvo­jich schop­nos­tiach viesť ale­bo si zapo­ču­li neja­ké kle­be­ty, postav sa tomu čelom. Rieš prob­lé­my a buď úprim­ný. Pri­znaj otvo­re­ne, že mož­no nemáš toľ­ko zna­los­tí a skú­se­nos­tí ako iní, ale máš iné kva­li­ty, kto­ré majú tímu dopo­môcť. Zažia­daj o pomoc, ak vieš, že sa nie­kto v nie­čom vyzná lep­šie, neh­raj for­mu a pozvi ho na dis­ku­siu o prob­lé­me.

5. Dávaj a poža­duj feed­back

Nedá­vaj feed­back ale­bo koment nie­ko­mu, kto je v danej dis­cip­lí­ne ove­ľa lep­ší ako vy. Vyznie to smieš­ne, pate­tic­ky a hlú­po. Stav rad­šej na koment v oblas­ti, kde máš auto­ri­tu a legi­ti­mi­tu. Bav sa o spô­so­be komu­ni­ká­cie, kon­krét­nych situ­áciách a prí­kla­doch, kedy a ako člo­vek zare­a­go­val. Ukáž, že sa feed­bac­ku nebo­jíš a že si otvo­re­ný aj nega­tív­nych reak­ciám.

Forsquare tím

foto: businessinsider.com

Tak si zhr­ň­me čo robiť a čo nero­biť:

Áno:

  • Roz­prá­vaj sa so svo­jím mana­žé­rom o tvo­jom prí­no­se do tímu
  • Náj­di spô­sob ako pri­dať hod­no­tu do svoj­ho tímu a pomôcť im v roz­vo­ji
  • Urob krok späť a umož­ni im robiť si svo­ju prá­cu bez ama­tér­ske­ho zasa­ho­va­nia
  • Buď k nim úprim­ný, pýtaj sa čo potre­bu­jú a neboj sa vyjad­riť čo potre­bu­ješ od nich ty, ale dis­ku­tuj o spô­so­boch, ako to spra­viť
  • Posta­raj sa, aby mali dosta­toč­ný pries­tor pre ich osob­ný a myš­lien­ko­vý roz­voj

Nie:

  • Igno­ro­vať poci­ty neis­to­ty — kon­fron­tuj svo­je emó­cie a žia­daj o radu
  • Byť aro­gant­ný — tvoj tím ti dôve­ro­vať nebu­de
  • Cítiť sa ohro­ze­ný svo­jim tímom- nie, roz­prá­vaj sa, vyriš prob­lém a netvár sa ako maj­ster sve­ta
cit8_SRX_STARTUP_001_TT

foto: spokesman.com

Zdroj: hbr.org, zdroj titul­nej foto: socialsamosa.com

Pridať komentár (0)