Manhart Lamborghini Urus je šialené 800-koňové SUV monštrum

Startstop.sk / 2. februára 2019 / Auto

  • Po za­po­čutí slova Man­hart v spo­ji­tosti s au­to­mo­bilmi si ur­čite časť au­to­mo­bi­lo­vých fa­nú­ši­kov pred­staví rôzne upra­vené mo­dely lu­xus­ných zna­čiek
  • Man­hart Per­for­mance GmbH and Co. KG je ne­mecká spo­loč­nosť špe­cia­li­zu­júca sa na úp­ravu pré­mi­ových vo­zi­diel hlavne značky BMW
  • No Man­hart Lam­borg­hini Urus je úplne iná liga
zdroj: Manhart
  • Po za­po­čutí slova Man­hart v spo­ji­tosti s au­to­mo­bilmi si ur­čite časť au­to­mo­bi­lo­vých fa­nú­ši­kov pred­staví rôzne upra­vené mo­dely lu­xus­ných zna­čiek
  • Man­hart Per­for­mance GmbH and Co. KG je ne­mecká spo­loč­nosť špe­cia­li­zu­júca sa na úp­ravu pré­mi­ových vo­zi­diel hlavne značky BMW
  • No Man­hart Lam­borg­hini Urus je úplne iná liga

Kto by tu­ner­skú firmu ne­poz­nal, v skratke fun­guje asi takto: ru­ko­pis firmy Man­hart býva v mno­hých prí­pa­doch po­dobný. Firma si do pa­rády vezme už bez­tak vý­konný špor­tový mo­del pré­mi­ovej značky. Pre auto pri­pra­via kom­pletný ba­lík úp­rav v po­dobe di­zaj­no­vých zmien in­te­ri­éru, ex­te­ri­éru a aj úp­ravy tý­ka­júce sa po­hon­ného ústro­jen­stva. Zväčša ide o do­pl­nky z uhlí­ko­vých vlá­kien a iných dra­hých ma­te­riá­lov, ktoré pod­čiarknu alebo do­tvo­ria špor­to­vejší a ag­re­sív­nejší trend vzhľadu a vý­kon­nost­ných pa­ra­met­rov ako sta­no­vila sa­motná au­to­mo­bilka.V ďal­šom prí­pade ide väč­ši­nou o pre­ma­po­va­nie mo­tora, zvý­še­nie vý­konu, pop­rí­pade o novú vý­fu­kovú sú­stavu a tak ďa­lej. Ich naj­novší po­čin, Man­hart Lam­borg­hini Urus, je ale o nie­čom inom…

V tomto prís­pevku teda ne­bu­deme po­jed­ná­vať o upra­ve­nom vo­zidle ne­mec­kej pro­duk­cie, ale za­ví­tame do Ta­lian­ska. Ne­mecký Man­hart si pod pat­ro­nát vzal druhé sé­ri­ovo vy­rá­bané SUV značky Lam­borg­hini mo­del Urus. Nový mo­del port­fó­lia značky zrejme ne­treba zvlášť pred­sta­vo­vať. Ide o viac ako dvoj­to­nové lu­xusné SUV dis­po­nu­júce štvor­lit­ro­vým osem­val­com s dvoma tur­bo­dú­chad­lami. Ag­re­gát v to­vá­ren­skom na­sta­vení pro­du­kuje 650 kon­ských síl a 850 Nm. Šprint z 0 na 100 km/h zvládne za 3,6 se­kundy, rých­lo­mer sa za­staví na rých­losti 305 km/h. Vo vo­dách SUV ide bez po­chýb o vý­ni­močné hod­noty.

Av­šak nájdu sa aj ná­roční zá­kaz­níci, kto­rým sa prav­de­po­dobne vzhľad a vý­kon to­vá­ren­skej ver­zie zdá kon­zer­va­tívne na­la­dený. Presne pre nich je tu ak­tu­álne de­ri­vát od Man­hartu. Oproti bež­nému mo­delu Urus mô­žeme vi­dieť mnoho vi­di­teľ­ných zmien. Naj­vý­raz­nej­šie sú ale v ob­lasti za­dného di­fú­zora, ktorý je zväč­šený, a po­zor­nosti ne­unikne ani nové krídlo na stre­che, sa­moz­rejme, z kar­bónu či viac ako 22-pal­cové disky ko­lies a iné.

Zmeny pod ka­po­tou sa udiali najmä v ob­lasti vý­fu­ko­vého sys­tému. Tur­bo­dú­chadlá sú väč­šie a ria­diaca jed­notka bola kom­pletne pre­prog­ra­mo­vaná. Vý­sle­dok je z ríše do­ne­dávna ne­pred­sta­vi­teľ­nej. Vý­kon sa zdvi­hol na 800 koní a krú­tiaci mo­ment na 980 Nm. Zá­kladná cena to­vá­ren­ského mo­delu Urus štar­tuje nie­kde nad 210-ti­síc eurami. Urus z dielne Man­hart je v po­nuke na zná­mom ne­mec­kom por­táli za zhruba dvoj­ná­so­bok ceny zá­klad­ného mo­delu.

Zdroj: Starts­top.sk

Pridať komentár (0)