Mapy v iOS 10 si zapa­mä­tajú, kde si zapar­ko­val auto!

Daška Vanková / 18. júna 2016 / Tools a produktivita

Všetky Apple por­tály sa v posled­ných dňoch točia iba okolo nového ope­rač­ného sys­tému. A to práve preto, lebo o ňom ešte mnoho nevieme. Jedna z ďal­ších novi­niek je ukrytá v Mapách.

Stalo sa ti nie­kedy, že si presne neve­del, kde si zapar­ko­val auto? Ak nie, udiať sa to pokojne môže, ak si práve v inom meste, ktoré veľmi nepoz­náš, alebo si len v obchode s akci­ami a pre­pl­ne­ným par­ko­vis­kom. Apple Mapy skrý­vajú novú fun­kciu, vďaka kto­rej vždy vieš, kde máš zapar­ko­vaný svoj šíp!

Zdroj: idownloadblog.com

foto: idownloadblog.com

Po urči­tom čase, ktorý strá­viš mimo svojho vozidla, ťa Mapy dokonca samy upo­zor­nia a pri­po­menú ti, kde si svoje auto zapar­ko­val. Dokonca ťa k nemu aj dovedú. Aby však iPhone vedel, kde si auto naozaj nechal, musíš pou­ží­vať Apple CarP­lay, ktoré majú naprí­klad autá značky Škoda, alebo len pou­žiť sys­tém s Blu­e­to­oth, ku kto­rému iPhone pri­po­jíš. Hneď ako mobil odpo­jíš, Mapy si miesto zapa­mä­tajú a ľahko ťa k nemu navi­gujú.

Dokonca môžeš do Máp pri­dať aj foto­gra­fiu alebo presné číslo par­ko­va­cieho miesta, ktoré si Apple Mapy ulo­žia.

thinkApple_banner

Zdroj: Thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: macrumors.com

Pridať komentár (0)