Mapy v iOS 10 si zapa­mä­ta­jú, kde si zapar­ko­val auto!

Daška Vanková / 18. júna 2016 / Lifehacking

Všet­ky App­le por­tá­ly sa v posled­ných dňoch točia iba oko­lo nové­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu. A to prá­ve pre­to, lebo o ňom ešte mno­ho nevie­me. Jed­na z ďal­ších novi­niek je ukry­tá v Mapách.

Sta­lo sa ti nie­ke­dy, že si pres­ne neve­del, kde si zapar­ko­val auto? Ak nie, udiať sa to pokoj­ne môže, ak si prá­ve v inom mes­te, kto­ré veľ­mi nepoz­náš, ale­bo si len v obcho­de s akci­ami a pre­pl­ne­ným par­ko­vis­kom. App­le Mapy skrý­va­jú novú fun­kciu, vďa­ka kto­rej vždy vieš, kde máš zapar­ko­va­ný svoj šíp!

Zdroj: idownloadblog.com

foto: idownloadblog.com

Po urči­tom čase, kto­rý strá­viš mimo svoj­ho vozid­la, ťa Mapy dokon­ca samy upo­zor­nia a pri­po­me­nú ti, kde si svo­je auto zapar­ko­val. Dokon­ca ťa k nemu aj dove­dú. Aby však iPho­ne vedel, kde si auto naozaj nechal, musíš pou­ží­vať App­le CarP­lay, kto­ré majú naprí­klad autá znač­ky Ško­da, ale­bo len pou­žiť sys­tém s Blu­e­to­oth, ku kto­ré­mu iPho­ne pri­po­jíš. Hneď ako mobil odpo­jíš, Mapy si mies­to zapa­mä­ta­jú a ľah­ko ťa k nemu navi­gu­jú.

Dokon­ca môžeš do Máp pri­dať aj foto­gra­fiu ale­bo pres­né čís­lo par­ko­va­cie­ho mies­ta, kto­ré si App­le Mapy ulo­žia.

thinkApple_banner

Zdroj: Thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: macrumors.com

Pridať komentár (0)