Mari­hu­ana obsa­hu­je mimo­zem­skú DNA, kto­rá nie je z našej slneč­nej sústa­vy. Potvr­di­la to aj NASA

Ľubica Račeková / 20. júla 2016 / Zaujímavosti

Je to veľ­ká novin­ka, kto­rá prek­va­pi­la svet!

Bohu­žiaľ, ak si čakal, že klik­nu­tím na ten­to člá­nok si pre­čí­taš novú štú­diu od NASA, nesta­ne sa tak. Ide o nie­čo úpl­ne iné. WebIFLS skú­mal sprá­va­nie pou­ží­va­te­ľov sociál­nych sie­tí v súvis­los­ti s (ne)čítaním obsa­hu a násled­ným zdie­ľa­ním.

Na spo­mí­na­nom webe si redak­to­ri už dáv­nej­šie všim­li, že mno­ho fanú­ši­kov ich strán­ky (a mož­no aj našej Star­ti­tup) zdie­ľa a komen­tu­je člán­ky bez toho, aby ich pre­čí­ta­li. Minu­lý rok v aprí­li iný web (NPR) zdie­ľal člá­nok zo svo­jej strán­ky na ich face­bo­oko­vej fan­pa­ge. Titu­lok znel- “Why doesn’t Ame­ri­ca read any­mo­re?” (Pre­čo už Ame­ri­ka nečí­ta?). Vti­pom bolo, že k nad­pi­su neexis­to­val žiad­ny člá­nok. Redak­to­ri čaka­li na reak­ciu “čita­te­ľov” a tí ich nes­kla­ma­li.

Tu sú reak­cie:

content-1468432266-screen-shot-2016-07-13-at-19-49-55

foto: iflscience.com

Sku­pi­na počí­ta­čo­vých ved­cov z Kolum­bij­skej uni­ver­zi­ty a Fran­cúz­ske­ho Národ­né­ho inšti­tú­tu robi­li pries­kum na viac ako 2,8 mili­ó­na člán­koch, kto­ré boli zdie­ľa­né cez Twit­ter. Štú­dia zis­ti­la, že až na 59% zo zdie­ľa­ných odka­zov ľudia nek­lik­li. „Ľudia sú ochot­nej­ší zdie­ľať člá­nok, ako ho pre­čí­tať,” pove­dal spo­lu­au­tor štú­die Arnaud Legout vo svo­jom vyhlá­se­ní. „Je to typic­ké pre moder­nú spot­re­bu infor­má­cií. Ľudia si vytvo­ria názor na zákla­de nad­pi­su ale­bo zhr­nu­tia sprá­vy v popi­se, bez toho aby vyvi­nu­li úsi­lie dostať sa hlb­šie.”

Tak­že, ak ste jed­ným z tých nie­koľ­ko málo ľudí, kto­rí člán­ky aj sku­toč­ne číta­jú, gra­tu­lu­je­me vám a záro­veň sa ospra­vedl­ňu­je­me za zavá­dza­jú­ci titu­lok. Skús­te aj vy zdie­lať naprí­klad aj ten­to člá­nok a daj­te nám vedieť reak­cie vašich pria­te­ľov.

vedeliSteZe_banner (1)

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ifls­cien­ce

Pridať komentár (0)