Mari­hu­ana obsa­huje mimo­zem­skú DNA, ktorá nie je z našej slneč­nej sústavy. Potvr­dila to aj NASA

Ľubica Račeková / 20. júla 2016 / Zaujímavosti

Je to veľká novinka, ktorá prek­va­pila svet!

Bohu­žiaľ, ak si čakal, že klik­nu­tím na tento člá­nok si pre­čí­taš novú štú­diu od NASA, nestane sa tak. Ide o niečo úplne iné. WebIFLS skú­mal sprá­va­nie pou­ží­va­te­ľov sociál­nych sietí v súvis­losti s (ne)čítaním obsahu a násled­ným zdie­ľa­ním.

Na spo­mí­na­nom webe si redak­tori už dáv­nej­šie všimli, že mnoho fanú­ši­kov ich stránky (a možno aj našej Star­ti­tup) zdieľa a komen­tuje články bez toho, aby ich pre­čí­tali. Minulý rok v apríli iný web (NPR) zdie­ľal člá­nok zo svo­jej stránky na ich face­bo­oko­vej fan­page. Titu­lok znel- “Why doesn’t Ame­rica read any­more?” (Prečo už Ame­rika nečíta?). Vti­pom bolo, že k nad­pisu neexis­to­val žiadny člá­nok. Redak­tori čakali na reak­ciu “čita­te­ľov” a tí ich nes­kla­mali.

Tu sú reak­cie:

content-1468432266-screen-shot-2016-07-13-at-19-49-55

foto: iflscience.com

Sku­pina počí­ta­čo­vých ved­cov z Kolum­bij­skej uni­ver­zity a Fran­cúz­skeho Národ­ného inšti­tútu robili pries­kum na viac ako 2,8 mili­óna člán­koch, ktoré boli zdie­ľané cez Twit­ter. Štú­dia zis­tila, že až na 59% zo zdie­ľa­ných odka­zov ľudia nek­likli. „Ľudia sú ochot­nejší zdie­ľať člá­nok, ako ho pre­čí­tať,” pove­dal spo­lu­au­tor štú­die Arnaud Legout vo svo­jom vyhlá­sení. „Je to typické pre modernú spot­rebu infor­má­cií. Ľudia si vytvo­ria názor na základe nad­pisu alebo zhr­nu­tia správy v popise, bez toho aby vyvi­nuli úsi­lie dostať sa hlb­šie.”

Takže, ak ste jed­ným z tých nie­koľko málo ľudí, ktorí články aj sku­točne čítajú, gra­tu­lu­jeme vám a záro­veň sa ospra­vedl­ňu­jeme za zavá­dza­júci titu­lok. Skúste aj vy zdie­lať naprí­klad aj tento člá­nok a dajte nám vedieť reak­cie vašich pria­te­ľov.

vedeliSteZe_banner (1)

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ifls­cience

Pridať komentár (0)