Mar­tin Smolka: Chceme ísť do Ame­riky, Nemecka a Ázie.

Richard Bednár / 20. október 2014 / Business

S Mar­ti­nom sme sa dlho neve­deli spo­jiť kvôli našim plným kalen­dá­rom. Nako­niec sa nám to poda­rilo a dali sme si cap­puc­cino v cen­tre Bra­ti­slavy.

Ako sa v LionE­xpe máte?

Výborne. Konečne sme v júli launchli pro­dukt a pri­bú­dajú noví kli­enti.

Pre­šli ste inku­bač­ným prog­ra­mom Wayra. Čo vám dal?

Wayra je super v tom, že má skvelý networ­king. Na začiatku nám pomohla finančne a záro­veň je to silný brand, ktorý otvára dvere. Dáva väč­šiu dôve­ry­hod­nosť star­tu­pom. Na začiatku je to veľká pomoc.

Ako Ti napadlo vytvo­riť Lione­xpo?

Ja som s Peťou, mojou teraj­šou spo­loč­níč­kou, orga­ni­zo­val nie­koľko rokov Národné dni kari­éry. Vtedy sme zis­tili, že model výstav sa za posled­ných 50 rokov nezme­nil. Orga­ni­zá­tor sa snaží pre­dať čo naj­viac met­rov štvor­co­vých vysta­vo­va­te­ľom. Potom pro­muje podu­ja­tie cez rádia, print a bill­bo­ardy. Vysta­vo­va­te­lia dúfajú, že náv­štev­níci prídu na veľ­trh a tí správni si nájdu cestu k ich stánku. Model obsa­huje prí­liš veľa dúfa­nia, náhody a veľmi závisí na mar­ke­tin­go­vej zruč­nosti orga­ni­zá­tora

Čo im Lione­xpo ponúka?

Hlav­ným cie­ľom je, aby sme orga­ni­zá­to­rovi pomohli pre­dať čo naj­viac met­rov štvor­co­vých. Jemu ponú­kame integ­ro­vané soft­vé­rove rie­še­nie, ktoré mu ušetrí čas a umožní mu sústre­diť sa na jeho základný biz­nis. Záro­veň vďaka nášmu soft­véru sme schopní zachy­tiť a ana­ly­zo­vať viac kva­lit­ných infor­má­cií o vysta­vo­va­te­ľoch a náv­štev­ní­koch – kto sú, čo ponú­kajú a aký prob­lém či záujmy majú. To všetko nám pomáha mini­ma­li­zo­vať aspekt náhody a pre kli­en­tov výstav spro­stred­ko­vať väčší počet obchod­ných prí­le­ži­tostí pred, počas i po výstave.

Našou víziou je jed­no­du­ché a per­so­na­li­zo­vané podu­ja­tie pre kaž­dého — náv­štev­ní­kovi na základe jeho odpo­vedí na pár základ­ných otá­zok pri­pra­víme zoznam stán­kov a vecí, ktoré sú pre neho na podu­jatí naj­re­le­ven­tnej­šie. Vysta­vo­va­te­ľom pri­pra­víme zoznam vybra­ných ľudí, ktorí tam prídu a sú pre jeho busi­ness naj­po­ten­ci­onál­nej­šími kli­en­tami alebo par­tnermi. On si vybe­rie a my mu dohod­neme stret­nu­tia priamo na výstave.

Kedy príde ten moment, keď si povieš, že firma fun­guje?

Pre mňa to bude ten moment, keď budeme mať v sys­téme čo naj­väčší počet veľ­tr­hov kde­koľ­vek na svete.

Ako je to s kon­ku­ren­ciou?

Našou kon­ku­ren­ciou sú dnes hlavné interné sys­témy vyvi­nuté samot­nými orga­ni­zá­tormi. Bohu­žiaľ sú často zasta­rané a orga­ni­zá­to­rom chýba know-how i roz­po­čet na ich ďalší roz­voj.

Chcete ísť teda do zahra­ni­čia?

Na Slo­ven­sku a v Čechách nie je veľa výstav. Chceme ísť do Ame­riky, Nemecka, Ázie. Tam sú tie naj­väč­šie veľ­trhy, kto­rým chceme ponúk­nuť naše rie­še­nie. Tak zabez­pe­číme dosta­točný rast na dlhé obdo­bie.

Ďaku­jem Mar­ti­novi za roz­ho­vor.

Pridať komentár (0)