Máš nápad, ale potre­bu­ješ peniaze? Skús nájsť angel inves­tora

Tatiana Blazseková / 29. mája 2016 / Business

Nestáť ako sám vojak v poli a cítiť pod­poru blíz­keho i širo­kého oko­lia je pre začí­na­júci star­tup veľmi dôle­žité. Máte skvelý nápad, pod­ni­ka­teľ­ský plán je dávno vytla­čený a ulo­žený v euro­obale, ale chýba posledné: nájsť nie­koho, kto by pomo­hol pro­jekt zafi­nan­co­vať.

Angel inves­tor je osoba, ktorá pomáha svo­jimi skú­se­nos­ťami a finanč­nými pros­tried­kami začí­na­jú­cim star­tu­pom.

Toto je malá ukážka toho, že s angel inves­tormi sa môžeš stre­tá­vať čas­tej­šie, ako si zrejme mys­líš. George Deeb (pris­pie­va­teľ pre forbes.com, ktorý píše o finan­co­vaní a raste v pod­ni­kaní) spí­sal skvelé tipy, kde začať a koho oslo­viť:

1. Rodina a pria­te­lia:

Najb­ližší ľudia, ktorí ťa poznajú a veria v tvoje schop­nosti, sú prvými stra­te­gic­kými inves­tormi, kto­rých možno oslo­viť. Prob­lé­mom však môže byť práve fakt, že sú to tvoji najb­ližší a kom­bi­no­vať pro­fe­si­onálny a osobný život nemusí viesť k šťast­nému koncu. Najmä ak sa ti nepo­darí dosiah­nuť ciele. Rodinné oslavy už nikdy nebudú, čo bývali a ak aj náho­dou budeš pozvaný, posa­dia ťa k naj­ne­ob­ľú­be­nej­šej ses­ter­nici. Práve preto je dôle­žité byť úprimný a vysvet­liť riziko, do kto­rého vstu­pujú.

16217509194_3f0ec295a0_o-3

Tim Fer­riss — jeden z naj­zná­mej­ších Angel Inves­to­rov na svete a autor knihy The 4 Hour Work­week, foto: fourthourworkweek.com

2. Jed­not­livci a sku­piny:

Pod­po­riť ťa môžu jed­not­livci a sku­piny, ktorí sa k tebe dostanú cez rôzne médiá, a preto je dôle­žité inves­to­vať do reklamy, alebo inej formy pre­zen­tá­cie svojho pro­jektu. Exis­tuje aj množ­stvo sku­pín, ktoré zdru­žujú rôz­nych angel inves­to­rov. Neboj sa kon­tak­to­vať ľudí osobne, zaujmi ich, zdrž sa však drzého a neo­krô­cha­ného cho­va­nia.

Businessangels.sk je klub pod­ni­ka­teľ­ských angel inves­to­rov, ktorý vzni­kol na popud nie­koľ­kých pod­ni­ka­teľ­ských zdru­žení. Hlav­ným záuj­mom je spá­jať pod­ni­ka­te­ľov a spo­loč­nosti, ktoré vidia zmy­sel v pomoci a inves­to­vaní do začí­na­jú­cich pro­jek­tov.

42an­gels je zasa IT orien­to­vané zdru­že­nie pod­ni­ka­te­ľov zo Slo­ven­skej a Čes­kej repub­liky. Hlav­ným cie­ľom je ponúk­nuť novým pro­jek­tom pod­poru najmä v ich počia­toč­nom štá­diu.

3. Fun­drai­sing poradca

Geogre Deb, kon­zul­tant a autor knihy 101 Star­tup Les­sons odpo­rúča využiť skú­se­nosti poradcu. Áno, poradca síce niečo stojí, ale ak si člo­vek nie je cel­kom istý vlast­nými skú­se­nos­ťami a schop­nos­ťami, určite jeho rady pomôžu. Poradca pozná všetky metódy, novinky, má kon­takty, a preto by bola škoda nevy­užiť jeho služby. Ak sa však nebo­jíš výziev a chceš celý pro­ces skú­siť na vlast­nej koži, využi kurzy a works­hopy, ktoré orga­ni­zujú cowor­kin­gové centrá(napríklad bra­ti­slav­ský Impact Hub) a lokálni nad­šenci.

2876983097_aa32146b03_b

foto: Shas­hi­Bel­lam­konda, flickr.com

Zdroj: George Deeb, forbes.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Shas­hi­Bel­lam­konda, flickr.com

Pridať komentár (0)