Máš rád ovocné šťavy? Takto spoz­náš kva­litu

Nikola Brehová / 24. novembra 2016 / Eko

Ak aj ty pat­ríš k šťa­vo­mi­lom, tento člá­nok je pre teba ako uliaty. Dozvieš sa, aké vlast­nosti by mala mať naozaj poriadna ovocná šťava a dáme ti tip, ktorú značku sa fakt oplatí piť. 

1. Vší­maj si ovo­cie

To si neča­kal, že? Auten­tická šťava sa lisuje z vybe­ra­ného ovo­cia. Rov­nako ako pri víne je roz­diel medzi Caber­net Sau­vig­non a Pinot Noir, alebo fran­cúz­skym a aus­trál­skym vínom, tak aj pri šťa­vách môžu byť roz­diely obrov­ské. Základný roz­diel je v ovocí. Vší­maj si chuť a zisti, kto pou­žíva výbe­rové ovo­cie.

2. Je liso­vaná za stu­dena?

Keď si odšťa­vu­ješ poma­ran­čovú šťavu doma, varíš kvôli tomu poma­ranče? Alebo ich žeh­líš? Okrem toho, že by to vyze­ralo divne, stra­til by si vita­míny, enzýmy a mine­rály z ovo­cia. Liso­va­nie za stu­dena (alebo cold pre­ssed) sa zo všet­kých postu­pov naj­viac podobá domá­cemu odšťa­vo­va­niu. Využíva sa obrov­ská sila lisu, nič viac. Vďaka tomu živiny ostanú tam, kde majú — v šťave. Hľa­daj šťavy cold pre­ssed.

3. Nepod­ce­ňuj obal

Tieto vlast­nosti nemu­síš bro­wso­vať na mobil­nom nete pred kaž­dým regá­lom so šťa­vami, stačí si poriadne pozrieť obal. Značka, ktorá si dá prácu s tým, aby ti ponúkla sku­točnú kva­litu, sa s tým určite rada podelí na obale.

4. Dobrá šťava potre­buje chlad

Aby to dobré zo šťavy vo fľaši pre­žilo, potre­buje byť v chlade! Dobrú šťavu preto hľa­daj v chlad­ničke. Takisto sa pozri na eti­ketu, malo by byť na nej napí­sané, či potre­buje chlad. 

Aj teba pre­padla po tomto článku chuť na ozaj­stnú ovocnú šťavu? Máme pre teba tip všetky vyme­no­vané vlast­nosti náj­deš v šťa­vách a smo­ot­hies Lime­ñita.

A navyše, ak sa teraz zapo­jíš do jed­no­du­chej súťaže, môžeš mať odšťa­vené ovo­cie na celý rok zadarmo.

screen-shot-2016-11-24-at-16-36-40

foto: naranjasalsia.es

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: naranjasaldia.es

Pridať komentár (0)