Máš rád vianočné pesničky? Ak áno, nemilo ťa prekvapí, aký vplyv majú na naše duševné zdravie

Interez.sk / 8. decembra 2018 / Zaujímavosti

  • Georege Mi­chael spieva už tak­mer 35 ro­kov o svo­jich po­sled­ných Via­no­ciach a Ma­riah Ca­rey vás už skoro 25 ro­kov pre­sviedča, že to je­diné, čo chce na Via­noce, ste vy
  • Po­čuli sme ich už nie­koľko ti­síc­krát, no na­priek tomu k Via­no­ciam ne­od­mys­li­teľne pat­ria a väč­šina z nás ich aj tak mi­luje. Možno vás však (ne­prí­jemne) prek­vapí, aký ne­blahý vplyv môžu mať na naše du­ševné zdra­vie
zdroj: Youtube
  • Georege Mi­chael spieva už tak­mer 35 ro­kov o svo­jich po­sled­ných Via­no­ciach a Ma­riah Ca­rey vás už skoro 25 ro­kov pre­sviedča, že to je­diné, čo chce na Via­noce, ste vy
  • Po­čuli sme ich už nie­koľko ti­síc­krát, no na­priek tomu k Via­no­ciam ne­od­mys­li­teľne pat­ria a väč­šina z nás ich aj tak mi­luje. Možno vás však (ne­prí­jemne) prek­vapí, aký ne­blahý vplyv môžu mať na naše du­ševné zdra­vie

Ti­síc­krát oboh­raté via­nočné pes­ničky mô­žete buď mi­lo­vať, alebo ne­ná­vi­dieť. Nič me­dzi tým jed­no­du­cho ne­exis­tuje. Rá­diá ich budú hrať čo­raz čas­tej­šie a znieť budú aj vo všet­kých ob­cho­doch. Kli­nická psy­cho­lo­gička Linda Blair však upo­zor­ňuje na to, že via­nočné me­ló­die nás môžu psy­chicky po­riadne vy­čer­pá­vať. 

Linda pri­tom upo­zor­ňuje pre­dov­šet­kým na všet­kých pre­da­va­čov a pre­da­vačky, ktorí mu­sia túto hudbu po­čú­vať 8-12 ho­dín denne. Ho­vorí, že via­nočné me­ló­die v nás ve­dia vzbu­diť po­cit nos­tal­gie a ra­dosti, no ak je ta­kejto hudby pri­veľa, prí­jemné po­city strieda ne­po­hod­lie, otrá­ve­nosť a po­dráž­de­nosť. 

Na po­dobný vplyv upo­zor­ňuje aj psy­cho­lo­gička Vic­to­ria Wil­liam­son, ktorá pri­po­mína, že ak po­ču­jeme rov­nakú skladbu už ne­zne­si­teľne ve­ľa­krát (ako napr. letné Des­pa­cito), náš mo­zog to vy­hod­no­cuje do­slova ako hrozbu.

Via­cerí psy­cho­ló­go­via sa zá­ro­veň zho­dujú na tom, že za­tiaľčo na nie­kto­rých môžu via­nočné pes­ničky pô­so­biť ra­dostne, u iných ľudí môžu byť zdro­jom úz­kosti – na­prí­klad v prí­pade, keď mu­sia na Via­noce nav­ští­viť prí­buz­ných, kto­rých ne­majú práve v láske, alebo keď ne­majú na príp­ravu Via­noc či ná­kup dar­če­kov do­sta­tok pe­ňazí. 

Mu­síme sa však zmie­riť s tým, že via­nočná hudba z ob­cho­dov ur­čite ne­vy­mizne. Nie­žeby na nás ob­chod­ní­kom tak zá­le­žalo a chceli by, aby sme sa cí­tili prí­jemne, ide skôr o to, že via­ceré štú­die po­tvr­dili, že pri po­čú­vaní via­noč­nej hudby sme jed­no­du­cho ochotní mi­núť viac pe­ňazí (po­dobne, ako keď je ob­chod pre­vo­ňaný vô­ňami, ktoré nám pri­po­mí­najú Via­noce – na­prí­klad ško­ri­cou či vô­ňou via­noč­ných strom­če­kov).

Zdroj: www.bu­si­nes­sin­si­der.com www.in­te­rez.sk

Pridať komentár (0)