Mať cie­le v dvad­siat­ke ťa môže zni­čiť

Luke Kondor - Medium.com, Dárius Polák / 21. decembra 2015 / Lifehacking

No do ri*i. To boli slo­vá, kto­ré mi napad­li. V našej súkrom­nej Lin­ke­dIn sku­pi­ne sme si všet­ci písa­li o svo­jich cie­ľoch v budúc­nos­ti. Ja som písal o kra­ji­nách, kto­ré chcem pre­ces­to­vať. O mate­riál­nych veciach, kto­ré chcem vlast­niť. O penia­zoch, kto­ré chcem zaro­biť. Po chví­li, čo som stla­čil odo­slať, som videl zabli­ka­nie upo­zor­ne­nia.

Odpí­sal mi môj býva­lý men­tor, kto­rý ma naučil všet­ko čo viem. Jeden z mála ľudí, kto­ré­ho pova­žu­jem za abso­lút­ny top. Jeho odpo­veď zne­la:

Mať cie­le v dvad­siat­ke ťa môže zabiť. Ži rad­šej pod­ľa motí­vov.

Ľudia si zvy­čaj­ne svo­je cie­le nasta­via prí­liš vyso­ko. „Sta­nem sa mili­oná­rom do 30t­ky“, „vyle­ziem na Eve­rest pred­tým než mi začnú rásť šedi­ny“, ale­bo „bude zo mňa celeb­ri­ta v Los Ange­les“.
Neús­pech ich zni­čí. Zra­zu pre nich život nemá zmy­sel.

JimmyChin-12-2
Pre­to ži rad­šej pod­ľa motí­vov. Rad­šej ako sa nasta­viť na zly­ha­nie, je múd­rej­šie žiť pod­ľa motí­vov a zásad. Ráno sa zobu­díš. Vypi­ješ kávu/čaj. Spo­me­nieš si kto si a pod­ľa akých motí­vov žiješ a nasta­víš si svo­je dneš­né cie­le pod­ľa toho. Tie­to cie­le nemu­sia byť veľ­ké. Sta­čí aj zopár malých kro­kov, ako napr. napí­sať 100 slov, spra­viť 50 kli­kov, oslo­viť jed­nu babu. Pokiaľ kon­zis­ten­tne napre­du­ješ vpred, tie veľ­ké cie­le napo­kon dosiah­neš, no tá ces­ta pre teba bude kraj­šia.
Tu sú motí­vy, kto­ré udr­žu­jú na žive mňa:

Farmers-B
1. Cvi­čiť, jesť zdra­vo, nepiť alko­hol – to sú moje tri alfa-ome­gy, bez kto­rých si už svoj život neviem pred­sta­viť. Moje zdra­vie je to naj­viac čo mám, je len moje a pre­to si doň­ho nene­chám hovo­riť od niko­ho.

2. Ľudia sú dôle­ži­tej­ší – pamä­tám si, keď na works­ho­pe “komu­ni­kač­né zruč­nos­ti” sme v cowor­kin­gu pre­be­ra­li situ­áciu, ako sa zba­viť otrav­nej bab­ky vo vla­ku, keď sa potre­bu­jem učiť na zápo­čet. Pres­ne týž­deň na to sa mi táto situ­ácia sta­la. Vieš čo? Tie slú­chad­lá som si do uší nedal. Počú­val som ju, poro­zu­mel jej a spra­vil deň kraj­ším. Zápo­čet som dal na 18/20 :-).

3. Byť lep­ším člo­ve­kom ako v pred­chá­dza­jú­ci deň – pre­čí­tať kni­hu, napí­sať člá­nok pre Star­ti­tup, pozrieť si lek­ciu na Ude­my, kaž­dé jed­no ma posu­nie ďalej. Nemu­sím sti­hnúť všet­ko.
Ale malé cie­le nie sú také vzru­šu­jú­ce! Áno viem, čo mi tým chceš pove­dať. Je super mať tie veľ­ké cie­le, kto­ré ťa posú­va­jú vpred.Optimized-3
Ja ich mám tiež. Chcem zalo­žiť úspeš­ný star­tup po vyso­kej, pre­ces­to­vať celý svet, napí­sať vlast­nú kni­hu. No nebu­dem si tries­kať hla­vu o ste­nu, pokiaľ tie­to cie­le náho­dou nedo­siah­nem. Pokiaľ krá­čam vpred pod­ľa mojich kaž­do­den­ných motí­vov, viem že sa tam napo­kon dosta­nem.

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)