Mať ciele v dvad­siatke ťa môže zni­čiť

Luke Kondor - Medium.com, Dárius Polák / 21. decembra 2015 / Tools a produktivita

No do ri*i. To boli slová, ktoré mi napadli. V našej súkrom­nej Lin­ke­dIn sku­pine sme si všetci písali o svo­jich cie­ľoch v budúc­nosti. Ja som písal o kra­ji­nách, ktoré chcem pre­ces­to­vať. O mate­riál­nych veciach, ktoré chcem vlast­niť. O penia­zoch, ktoré chcem zaro­biť. Po chvíli, čo som stla­čil odo­slať, som videl zabli­ka­nie upo­zor­ne­nia.

Odpí­sal mi môj bývalý men­tor, ktorý ma naučil všetko čo viem. Jeden z mála ľudí, kto­rého pova­žu­jem za abso­lútny top. Jeho odpo­veď znela:

Mať ciele v dvad­siatke ťa môže zabiť. Ži rad­šej podľa motí­vov.

Ľudia si zvy­čajne svoje ciele nasta­via prí­liš vysoko. „Sta­nem sa mili­oná­rom do 30tky“, „vyle­ziem na Eve­rest pred­tým než mi začnú rásť šediny“, alebo „bude zo mňa celeb­rita v Los Ange­les“.
Neús­pech ich zničí. Zrazu pre nich život nemá zmy­sel.

JimmyChin-12-2
Preto ži rad­šej podľa motí­vov. Rad­šej ako sa nasta­viť na zly­ha­nie, je múd­rej­šie žiť podľa motí­vov a zásad. Ráno sa zobu­díš. Vypi­ješ kávu/čaj. Spo­me­nieš si kto si a podľa akých motí­vov žiješ a nasta­víš si svoje dnešné ciele podľa toho. Tieto ciele nemu­sia byť veľké. Stačí aj zopár malých kro­kov, ako napr. napí­sať 100 slov, spra­viť 50 kli­kov, oslo­viť jednu babu. Pokiaľ kon­zis­ten­tne napre­du­ješ vpred, tie veľké ciele napo­kon dosiah­neš, no tá cesta pre teba bude kraj­šia.
Tu sú motívy, ktoré udr­žujú na žive mňa:

Farmers-B
1. Cvi­čiť, jesť zdravo, nepiť alko­hol – to sú moje tri alfa-omegy, bez kto­rých si už svoj život neviem pred­sta­viť. Moje zdra­vie je to naj­viac čo mám, je len moje a preto si doňho nene­chám hovo­riť od nikoho.

2. Ľudia sú dôle­ži­tejší – pamä­tám si, keď na works­hope “komu­ni­kačné zruč­nosti” sme v cowor­kingu pre­be­rali situ­áciu, ako sa zba­viť otrav­nej babky vo vlaku, keď sa potre­bu­jem učiť na zápo­čet. Presne týž­deň na to sa mi táto situ­ácia stala. Vieš čo? Tie slú­chadlá som si do uší nedal. Počú­val som ju, poro­zu­mel jej a spra­vil deň kraj­ším. Zápo­čet som dal na 18/20 :-).

3. Byť lep­ším člo­ve­kom ako v pred­chá­dza­júci deň – pre­čí­tať knihu, napí­sať člá­nok pre Star­ti­tup, pozrieť si lek­ciu na Udemy, každé jedno ma posu­nie ďalej. Nemu­sím sti­hnúť všetko.
Ale malé ciele nie sú také vzru­šu­júce! Áno viem, čo mi tým chceš pove­dať. Je super mať tie veľké ciele, ktoré ťa posú­vajú vpred.Optimized-3
Ja ich mám tiež. Chcem zalo­žiť úspešný star­tup po vyso­kej, pre­ces­to­vať celý svet, napí­sať vlastnú knihu. No nebu­dem si tries­kať hlavu o stenu, pokiaľ tieto ciele náho­dou nedo­siah­nem. Pokiaľ krá­čam vpred podľa mojich kaž­do­den­ných motí­vov, viem že sa tam napo­kon dosta­nem.

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)