Mate­ma­tická hádanka, ktorá už pár ľudí dohnala tak­mer k šia­len­stvu

interez.sk / 8. júla 2016 / Tech a inovácie

Dnešný inte­li­genčný test si na inter­nete už možno videl, no je otázne, či sa ti ho poda­rilo, prí­padne teda podarí, roz­lúsk­nuť. Ak doká­žeš prísť na túto postup­nosť, tvoje IQ je vraj vyš­šie ako 150, čo je skóre géniov. 

Čo sa inte­li­genč­ného kvo­cientu týka, dve tre­tiny ľudí sa nachá­dzajú nie­kde v roz­me­dzí 85 až 115. Len 5% dosiahlo vyš­šie skóre ako 125, takže ak prí­deš na dnešnú hádanku, je to cel­kom úspech. Ak v IQ tes­toch dosiah­neš výsle­dok vyšší ako 150, si vlast­ní­kom jed­ného z naj­do­ko­na­lej­ších moz­gov na Zemi.

Pozri sa lep­šie na nasle­du­júci obrá­zok a sám uvi­díš, či prí­deš na vzo­rec, podľa kto­rého boli prí­klady zrá­tané. Ak sa ti to nepo­darí, nerob si z toho prí­liš veľké sta­rosti. Iste nebu­deš jediný. Ak si dokonca túto hádanku vyrie­šil, chá­peš, ako ste na odpo­veď vlastne prišli?

mathadanka2

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Interez.sk.

Vo videu sa dozvieš, ako dospieť k správ­nemu rie­še­niu, ak by sa to tebe osobne nepo­da­rilo. Ak si nie si istý, ako si sa k rie­še­niu dopra­co­val, pomôže ti toto video pocho­piť, v čom je prob­lém.

zdroj: interez.sk, zdroj foto­gra­fií: interez.sk

Pridať komentár (0)