Mate­ma­tic­ká hádan­ka, kto­rá už pár ľudí dohna­la tak­mer k šia­len­stvu

interez.sk / 8. júla 2016 / Tech a inovácie

Dneš­ný inte­li­genč­ný test si na inter­ne­te už mož­no videl, no je otáz­ne, či sa ti ho poda­ri­lo, prí­pad­ne teda poda­rí, roz­lúsk­nuť. Ak doká­žeš prí­sť na túto postup­nosť, tvo­je IQ je vraj vyš­šie ako 150, čo je skó­re géni­ov.

Čo sa inte­li­genč­né­ho kvo­cien­tu týka, dve tre­ti­ny ľudí sa nachá­dza­jú nie­kde v roz­me­dzí 85 až 115. Len 5% dosiah­lo vyš­šie skó­re ako 125, tak­že ak prí­deš na dneš­nú hádan­ku, je to cel­kom úspech. Ak v IQ tes­toch dosiah­neš výsle­dok vyš­ší ako 150, si vlast­ní­kom jed­né­ho z naj­do­ko­na­lej­ších moz­gov na Zemi.

Pozri sa lep­šie na nasle­du­jú­ci obrá­zok a sám uvi­díš, či prí­deš na vzo­rec, pod­ľa kto­ré­ho boli prí­kla­dy zrá­ta­né. Ak sa ti to nepo­da­rí, nerob si z toho prí­liš veľ­ké sta­ros­ti. Iste nebu­deš jedi­ný. Ak si dokon­ca túto hádan­ku vyrie­šil, chá­peš, ako ste na odpo­veď vlast­ne priš­li?

mathadanka2

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Interez.sk.

Vo videu sa dozvieš, ako dospieť k správ­ne­mu rie­še­niu, ak by sa to tebe osob­ne nepo­da­ri­lo. Ak si nie si istý, ako si sa k rie­še­niu dopra­co­val, pomô­že ti toto video pocho­piť, v čom je prob­lém.

zdroj: interez.sk, zdroj foto­gra­fií: interez.sk

Pridať komentár (0)