Médiá o mužských obetiach sexuálneho násilia mlčia. Vo všeobecnosti sa bagatelizuje (PRIESKUM)

  • Sexuálne obťažovanie a násilie na ženách aj naďalej trápi Slovákov
  • SNSĽP zverejnilo výskumné správy z monitoringu médií
sexuálne násilie
Unsplash/Mika Baumeister
  • Sexuálne obťažovanie a násilie na ženách aj naďalej trápi Slovákov
  • SNSĽP zverejnilo výskumné správy z monitoringu médií

Sexuálne obťažovanie je neustále riešenou problematikou v oblasti ľudských práv. V médiách nachádzame prípady obťažovania či dokonca až zabitia, ktoré prichádza po (ne)úspešných pokusoch o znásilnenie.

Spôsob, akým médiá o podobných situáciách informujú, však zohráva kľúčovú úlohu v našom chápaní tejto problematiky. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) zverejnilo niekoľko problémov a nedostatkov, ktoré súvisia s informovaním verejnosti o tejto problematike.

Sexuálne obťažovanie, alebo sexuálne násilie?

Chápanie pojmov sexuálneho obťažovania a násilia je často podceňované. Kým niektorí zastávajú názor, že ide o synonymá, iní si uvedomujú rozdiel. Určiť medzi nimi hranicu, keď obťažovanie prechádza do násilia, však už pre nich nie je také podstatné. 

Médiá informujú zväčša o najhorších prípadoch, čo však tie, o ktorých nevieme? Predstavu o sexuálnom násilí nám často napĺňajú najhoršie možné scenáre.

SNSĽP vo svojom mediálnom prieskume zistilo, že v zahraničnom spravodajstve sa za sexuálne obťažovanie často považujú prípady, ktoré podľa slovenského právneho poriadku spadajú už do kategórie sexuálneho trestného činu.

plačúca žena
zdroj: Unsplash/Kat J

Po vyčíslení ide o približne každý tretí článok. Najčastejšie sa podľa informácií zľahčujú prípady znásilnenia a iných prejavov sexuálneho násilia páchaného na maloletých a deťoch. 

Zadefinovanie sexuálneho násilia v medziach sexuálneho obťažovania médiami vedie k nesprávnemu pochopeniu problému čitateľom. Zľahčovanie trestného činu, akým je tento, skresľuje predstavu jedinca nielen o tom, čo prekračuje hranice zákonitosti, no môže to podporovať práve delikventov, ktorí za svojimi činmi vidia beztrestnosť.

Autorky a autori

Uchopenie problematiky sa značne rozlišuje aj pokiaľ je autorom článku žena alebo muž. Podľa zistení SNSĽP sa pri ženských autorkách v porovnaní s mužskými častejšie stretneme so zdôraznením celospoločenského problému a systémového aspektu problematiky. 

Kým mužský autor vníma situáciu takpovediac povrchovo, u autoriek je téma vnímaná viac do hĺbky a chápaná z komplexnejšieho hľadiska.

Jedným z dôvodov môže byť aj prevládajúce percento prípadov týkajúcich sa sexuálneho násilia na ženách. Autorka sa do roly obete vcíti podstatne viac, a práve preto upozorňuje na pretrvávajúci spoločenský problém v spojení s diskrimináciou a problematiky rodových rozdielov.

Keď je obeťou muž

Sexuálne obťažovanie a násilie je bezpochyby záležitosťou oboch pohlaví. Aj keď je preukázateľne vyšší výskyt incidentov sexuálneho obťažovania a zneužívania žien mužmi, nesmieme zabúdať ani na mužov, ktorí sú často rovnako obeťami. 

Väčšinovými prípadmi v mediálnom priestore však neprestávajú byť tie, ktoré rozoberajú násilie páchané na ženách. „Jednoznačná väčšina incidentov sexuálneho obťažovania, o ktorých bolo za rok 2020 informované v mediálnom priestore, sa týkala prípadov, kedy obeťami boli ženy (67,3 %), prípadne dievčatá (11 %), a páchateľmi boli muži (94,6 %),“ uvádza sa v správe mediálneho monitoringu SNSĽP.

Graf obetí sexuálneho násilia
zdroj: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Logicky vychádza, že prípadmi, keď je obeťou žena, bude mediálny priestor naplnený viac, pretože sa ich štatisticky aj deje viac. Zisteniami sa SNSĽP nesnažia o pretláčanie témy sexuálneho násilia na mužoch, no nedostatok mediálneho zastúpenia tejto témy môže opäť viesť k skresleniu predstavy o problematike. Čo neskôr zdanlivo pôsobí, že tento problém ani neexistuje.

Najviac rozoberanou témou v otázke sexuálneho obťažovania sú najmä incidenty na pracovisku a iných pracovno-právnych oblastiach. A síce, z prieskumov vyplýva, že pracovné prostredie je jedným z najčastejších rodísk diskriminácie a obťažovania so sexuálnym podtónom, opäť rozoberanie len jednej problematiky pre jej kontroverznosť vedie nielen s stereotypizácii, no aj k zľahčovaniu a nepochopeniu komplexnosti všetkých prípadov a situácií, v ktorých sa obeť sexuálneho násilia ocitne.

Preberanie viny

Ďalším problémom, na ktorý prieskum upozorňuje, je zobrazovanie sexuálneho násilia či obťažovania ako zlyhanie jednotlivca. Médiá zobrazujú túto problematiku predovšetkým z pohľadu páchateľa a následkov, ktoré ho za jeho správanie postihnú.

Podľa SNSĽP sa nedostatočná pozornosť venuje dôsledkom, ktoré nesie obeť, a chýba vnímanie situácie ako problém zakorenený v rodovej nerovnosti a diskriminácii. 

Dopady médií

O tom, aký dopad majú obzvlášť mienkotvorné médiá na našu spoločnosť, nemôžeme pochybovať. Práve v takej citlivej téme, akou je sexuálne orientované násilie a obťažovanie, je preto o to dôležitejšie venovať sa nedostatkom a ich náprave. 

Správa, ktorú spracovalo a zverejnilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva podľa ich slov „poskytuje prehľad spôsobov, akými médiá môžu nepriamo prispievať k zjednodušovaniu, bagatelizovaniu a nepresnému či dokonca zraňujúcemu informovaniu o incidentoch sexuálneho obťažovania“.

Zdroj: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá