Medirex: Na Slovensku máme svetovú laboratórnu špičku, ktorá pripomína sci-fi film

  • Vo futuristických filmoch a v kriminálkach pravidelne vídame profi labáky s najmodernešjími technológiami. Možno ťa prekvapí, že niečo také máme aj na Slovensku! Medirex na čele s výkonným riaditeľom Jozefom Gavlasom posúva laboratórnu diagnostiku na najvyšší level a je inšpiráciou pre celé zdravotníctvo.
collagemedi
Medirex Group
  • Vo futuristických filmoch a v kriminálkach pravidelne vídame profi labáky s najmodernešjími technológiami. Možno ťa prekvapí, že niečo také máme aj na Slovensku! Medirex na čele s výkonným riaditeľom Jozefom Gavlasom posúva laboratórnu diagnostiku na najvyšší level a je inšpiráciou pre celé zdravotníctvo.

Ahoj Jozef, zrej­me málo­kto z Bra­ti­slav­ča­nov si doká­že pred­sta­viť, že v biz­nis cen­tre pri Avi­one sa skrý­va jeden z naj­lep­ších labá­kov v Euró­pe. Je to tak?

Máš prav­du, bež­ný občan to sku­toč­ne netu­ší. V sku­toč­nos­ti vôbec nevie, čo sa deje v labá­ku a aký pre­pra­co­va­ný sys­tém sa za tým skrý­va. Kaž­dý z nás už zažil zra­ne­nie ale­bo bole­nie hla­vy a bol na CT-čku ale­bo ron­tge­ne, no už si nevie pred­sta­viť, čo sa deje po odbe­re vzor­ky. Aj ja som si svoj­ho času mys­lel, že lekár moju vzor­ku krvi zane­sie len do ved­ľaj­šej miest­nos­ti a o chví­ľu má výsled­ky. Netu­šil som, aká obrov­ská maši­né­ria a koľ­ko pre pacien­tov nevi­di­teľ­ných úko­nov je za tým.

V Medi­re­xe pra­cu­ješ už nesku­toč­ných 12 rokov a za ten čas si sa pre­pra­co­val na výkon­né­ho ria­di­te­ľa. Ako si spo­mí­naš na svo­je začiat­ky?

Začiat­ky vždy býva­jú roz­pa­či­té. Po vyso­kej ško­le som začal pra­co­vať ako labo­rant v jed­nom prie­my­sel­nom pod­ni­ku na seve­re Slo­ven­ska, ale potom som sa náho­dou dostal do zdra­vot­níc­tva. Člo­vek si povie, že je labák ako labák, ale nie je to prav­da. Ten medi­cín­sky má jed­no obrov­ské špe­ci­fi­kum. K vzor­ke sa totiž nemô­žeš sprá­vať štý­lom, že keď ju náho­dou poka­zíš, jed­no­du­cho ju odo­be­rieš ešte raz. Za medi­cín­skou vzor­kou musíš vidieť člo­ve­ka, jeho zdra­vie, strach a oča­ká­va­nia, a toto všet­ko musíš dať na prvé mies­to. Až vte­dy pocho­píš, čo je to medi­cín­sky labák.

Foto: Medirex Group

V Medi­re­xe som za tie roky pre­šiel via­ce­rý­mi pozí­cia­mi od pre­vádz­ko­vé­ho mana­žé­ra cez šéfa obcho­du a logis­ti­ky až po súčas­nú pozí­ciu ria­di­te­ľa. Mož­no sa to na prvý pohľad javí ako ská­ka­nie z jed­né­ho na dru­hé, no zrej­me prá­ve to mi pomoh­lo zotr­vať vo fir­me viac ako 10 rokov. To sa dnes u mla­dej gene­rá­cie neno­sí, pre­to­že vša­de číta­me, že zamest­na­nie tre­ba meniť kaž­dé dva či tri roky. S tým však cel­kom nesú­hla­sím. Vďa­ka pra­xi na via­ce­rých pozí­ciách dnes svo­ju prá­cu veľ­mi dob­re poznám a posu­nu­lo ma to v prob­le­ma­ti­ke labo­ra­tór­nej diag­nos­ti­ky vpred. Vďa­ka tomu viem ľudí zo všet­kých odde­le­ní adek­vát­ne viesť a pomá­hať im.

Medi­cí­na je jed­ným z naj­rých­lej­šie sa roz­ví­ja­jú­cich odvet­ví. Ako si roz­ši­ru­ješ svo­je obzo­ry, aby si doká­zal držať krok s vaši­mi ana­ly­tik­mi, medik­mi a labo­rant­mi?

Väč­ši­nou si zna­los­ti roz­ši­ru­jem lite­ra­tú­rou ale­bo člán­ka­mi na inter­ne­te. Ak rie­ši­me pria­mo v labo­ra­tó­riu neja­kú aktu­ál­nu prob­le­ma­ti­ku, kto­rej nero­zu­miem, učím sa pria­mo od svo­jich kole­gov, prí­pad­ne si tému doš­tu­du­jem z rôz­nych pub­li­ká­cií. Napo­sle­dy som to musel absol­vo­vať naprí­klad keď sme do svoj­ho port­fó­lia pri­da­li mik­ro­bi­olo­gic­ké pra­co­vis­ká. Musel som sa zorien­to­vať, aby som vedel, o čom kole­go­via hovo­ria a mal aspoň akú-takú pred­sta­vu o prob­le­ma­ti­ke. Pre­to­že ak ju nemáš, nedo­ká­žeš sa správ­ne roz­hod­núť. Na dru­hej stra­ne, ria­di­teľ labáku tu nie je od toho, aby robil medi­cí­nu a hral sa na múd­re­ho, ale aby sa ľudia, kto­rí sú odbor­ník­mi, vede­li vzá­jom­ne dohod­núť a fir­ma vyka­zo­va­la výsled­ky, či už medi­cín­ske ale­bo biz­ni­so­vé.

Foto: Medirex Group

Za ten čas, čo pra­cu­ješ v Medi­re­xe, sa roz­rás­tol z rodin­nej fir­my na veľ­kú a úspeš­nú spo­loč­nosť s pre­stí­žou aj za hra­ni­ca­mi. Ako vní­maš tech­no­lo­gic­ké zme­ny, kto­ré sa za ten čas udia­li?

Pamä­tám si, keď sme pred 12 rok­mi pre­be­ra­li pra­co­vis­ká a labo­ra­tó­ria. Bola to taká sta­rá kla­si­ka, sta­ré pro­stre­die, prí­stro­je aj zvy­ky. Postup­ne sa nám dari­lo neus­tá­le zlep­šo­vať pro­stre­die, pra­cov­ní­kov aj pove­do­mie o fir­me. Zača­li sme sa poze­rať po nových tren­doch, pre­to­že labo­ra­tór­na diag­nos­ti­ka ras­tie veľ­mi dyna­mic­ky a vždy ma prek­va­pu­je, že keď kúpi­me neja­kú tech­no­ló­giu, jej nástup­ca je o pár rokov zas ove­ľa výkon­nej­ší a doko­na­lej­ší. Je to nie­čo ako stá­le nový face­lift pri Oktá­vii. Keď si spo­me­niem na labo­ra­tó­riá pred rok­mi, boli veľ­mi rozdro­be­né. Robi­li len časť labo­ra­tór­nej diag­nos­ti­ky a len lokál­ne pre úzku sku­pi­nu kli­en­tov. My sme sa sna­ži­li využiť mož­nos­ti diag­nos­ti­ky čo naj­viac a postup­ne sme na Slo­ven­sku vytvá­ra­li logic­ké cel­ky. Vznik­li tak dve cen­trál­ne labo­ra­tó­riá v Bra­ti­sla­ve a Koši­ciach a máme v plá­ne vytvo­riť tre­tie v Nit­re.

Prá­ve v tých­to mies­tach sme sústre­di­li zásad­né tech­no­ló­gie a odbor­ní­kov a v koneč­nom dôsled­ku tu sústre­ďu­je­me vyso­ké počty vzo­riek. V Bra­ti­sla­ve aj v Koši­ciach máme pod jed­nou stre­chou všet­ky oblas­ti labo­ra­tór­nej diag­nos­ti­ky. So vzor­ka­mi doká­že­me nará­bať naprieč všet­ký­mi odbor­nos­ťa­mi a nie je nut­né, aby si pacient hľa­dal na kaž­dý druh diag­nos­ti­ky iný labák. Ponú­ka­me kom­plet­ný ser­vis a lekár sa tak nemu­sí roz­ho­do­vať, či s nami bude spo­lu­pra­co­vať ale­bo nie. Prí­sne sa ria­di­me zahra­nič­ný­mi smer­ni­ca­mi a trend­mi a kaž­dý nový test vie­me v dohľad­nej dobe zaviesť.

Foto: Medirex Group

Ponú­ka­te aj také dru­hy tes­tov, kto­ré nikto iný na Slo­ven­sku nero­bí?

Urči­te áno. Ako prví sme naprí­klad zavied­li vyšet­ro­va­nie Downov­ho syn­dró­mu die­ťa­ťa v brušku z krvi tehotnej ženy. Test vyvi­nu­li šikovní slovenskí vedci, naši kolegovia a len za jeden rok sme uro­bi­li viac ako 3-tisíc vyšet­re­ní vzo­riek nie­len zo Slo­ven­ska, ale aj zo zahra­ni­čia. Na celom sve­te totiž exis­tu­je asi len 6 labákov, kto­ré majú na toto vyšet­re­nie know-how aj technológie. Medzi ne sa dostal aj slovenský Medirex, čo je obrovský úspech. Pri­tom ešte pred rokom a pol sa vzorky pre tie­to tes­ty muse­li posie­lať do Sin­ga­pú­ru či New Yor­ku. Aj pre­to bol čas čaka­nia na výsle­dok pri­bliž­ne 3 týžd­ne a bol podstatne drahší. My ho dnes uro­bí­me do 5 dní za jednu z najnižších cien na svetovom trhu.

Ako prví na Slo­ven­sku sme tiež v roku 2010 zavied­li Liqu­id-Based cyto­ló­giu, pri ktorej používame počí­ta­čom asis­to­va­ný automatický mikroskop. Máme ske­ne­ry, kto­ré cez noc číta­jú pre­pa­rač­né sklíč­ko a hľa­da­jú na ňom nádorové zmeny. Ozna­čia 22 najpodozrivejších oblastí, ktoré potom dôkladne prezrie cytológ. Tie­to soft­vé­ry sú schop­né učiť sa a napá­jať do sve­to­vých data­báz. Na pato­ló­gie však môžu len upo­zor­niť, nikdy nesmú uzav­rieť diag­nó­zu. Tú vždy robí jedine člo­vek. Je to taká dvojitá kontrola, že vzorku prezerá špičková technológia, akú na Slovensku využívame v rámci cytologického skríningu iba my, a ešte aj človek.

Pýchou váš­ho labá­ku je auto­ma­ti­zo­va­ná bio­che­mic­ká lin­ka, kto­rá vyšet­ru­je vzor­ky robo­tic­ky. Kto­ré úko­ny či tes­ty je ešte stá­le nut­né robiť ruč­ne?

Bio­ché­mia, hema­to­ló­gia a imu­no­ló­gia fun­gu­jú až z 80 % na auto­ma­tic­kých sys­té­moch a ana­lý­zach. Potom sú tu však rôz­ne ruč­né metó­dy, zvlášť pri mik­ro­bi­oló­gii ale­bo eto­ge­ne­ti­ke. Ak to tak môžem pove­dať, baví­me sa o ana­ly­tic­kej ché­mii, kto­rú je vždy nut­né medi­cín­sky inter­pre­to­vať. Pre­to je tu spo­je­nie che­mi­kov, medi­kov a labo­ran­tov, kto­rí sa sta­ra­jú o samot­né ana­ly­tic­ké sys­té­my a plnia význam­nú úlo­hu v príp­ra­ve a spra­co­va­ní vzo­riek.

Foto: Medirex Group

Ako si spo­mí­nal na začiat­ku, pacient zvy­čaj­ne nevie, čo sa deje so vzor­kou po odo­bra­tí. Vedel by si nám ten­to pro­ces pri­blí­žiť?

V prvom rade musí vzor­ka prejsť na prí­jem bio­lo­gic­ké­ho mate­riá­lu do kto­ré­ho­koľ­vek náš­ho labo­ra­tó­ria, máme ich na Slovensku asi 40. Tam sa skon­tro­lu­je, či je správ­ne ozna­če­ná od leká­ra, či má nale­pe­ný čia­ro­vý kód a exis­tu­je k nej žia­dan­ka. Tie­to požia­dav­ky sa násled­ne nahrá­va­jú do labo­ra­tór­ne­ho sys­té­mu, buď ruč­ne ale­bo elek­tro­nic­ky, ak sú s nami leká­ri elek­tro­nic­ky pre­po­je­ní. Potom už naše prí­stro­je doslo­va vedia, čo je potreb­né zo skú­mav­ky vyšet­riť a začí­na sa pro­ces ana­lý­zy. Výsled­ky potom idú na vali­dá­ciu našim leká­rom a násled­ne sa posie­la­jú nas­päť do ordi­ná­cií. Všet­ky vzorky potom urči­tý čas skla­du­je­me, aby bolo v prípade potreby mož­né z nich robiť doda­toč­né vyšet­re­nia a nebo­lo nut­né odo­be­rať mate­riál zno­va.

Pred­stav­me si, že si chcem ako pacient nechať uro­biť kon­krét­ne vyšet­re­nie, no nemô­že ho uhra­diť pois­ťov­ňa. Vie­te mi pomôcť?

Áno, ponú­ka­me aj vyšet­re­nia pre samo­plat­cov. Čosko­ro tiež plá­nu­je­me zaviesť novú služ­bu, takz­va­nú kon­zul­tač­nú ambu­lan­ciu, pro­stred­níc­tvom kto­rej chce­me kli­en­tom viac otvo­riť dve­re. Bude to fun­go­vať tak, že pacient k nám prí­de, odo­be­rie­me mu krv a vyšet­rí­me mu ju pria­mo na mies­te. Násled­ne s ním vie­me skon­zul­to­vať výsled­ky a ak je všet­ko v poriad­ku, nemu­sí nič ďalej rie­šiť. Ak nie je, odpo­ru­čí­me mu náv­šte­vu leká­ra. V prí­pa­de tes­tov na aler­gie a into­le­ran­cie vie­me s pacien­tom výsled­ky plno­hod­not­ne skon­zul­to­vať sami.

Foto: Medirex Group

Zau­ja­la ma infor­má­cia o služ­be, kto­rú nazý­va­te Rých­ly šofér. O čo ide?

Máme nie­koľ­ko vozi­diel s prá­vom pred­nost­nej jaz­dy – tak, ako majú záchran­ky či hasi­či. Bež­ne jaz­dia po ces­te ako ostat­ní čle­no­via cest­nej pre­máv­ky, no vo výni­moč­ných prí­pa­doch vie­me pou­žiť sve­tel­nú a zvu­ko­vú sig­na­li­zá­ciu. Je to naprí­klad vte­dy, keď potre­bu­je­me pre­viezť vzor­ku, kto­rá je veľ­mi váž­na, takz­va­ná sta­tí­mo­vá ale­bo cytov­zor­ka, kto­rú tre­ba vyšet­riť do urči­té­ho času. Týka sa to aj pero­pe­rač­nej cyto­ló­gie, teda extrém­nych prí­pa­dov, keď lekár potre­bu­je vyšet­riť vzor­ku pri ope­rá­cii, kým je pacient na ope­rač­nom sto­le. Taká­to požia­dav­ka vždy musí ísť cez náš dis­pe­čing.

Mno­hé pop­red­né inšti­tú­cie na Slo­ven­sku využí­va­jú kvô­li nedos­tat­ku pra­cov­nej sily aj zahra­nič­ných odbor­ní­kov. Ako je to vo vašom prí­pa­de?

U nás pra­cu­jú pre­važ­ne ale­bo len slo­ven­skí odbor­ní­ci. Našťas­tie ich máme na Slo­ven­sku ešte stá­le dosta­tok. Zo zahra­ni­čia máme skôr spo­lu­prá­ce na rôz­nych pro­jek­toch a štú­diách. Rád by som však podot­kol, že k vzde­lá­va­niu zdra­vot­níc­kych pra­cov­ní­kov na Slo­ven­sku vo veľ­kom pris­pie­va­me. Ako jed­no z mála labo­ra­tó­rií totiž pri­jí­ma­me absol­ven­tov, vedie­me ich k ates­tá­ciám, spo­lu­pra­cu­je­me so štu­dent­mi na dim­plo­mov­kách a baka­lár­kach, cho­dia k nám na stá­že štu­den­ti aj leká­ri.

Foto: Medirex Group

Zrej­me je to aj vďa­ka tomu že ste naj­väč­ším labá­kom na Slo­ven­sku a vďa­ka auto­ma­ti­zá­cii máte obdi­vu­hod­né kapa­ci­ty. Koľ­ko vzo­riek den­ne vyšet­rí­te?

Na celom Slo­ven­sku den­ne vyšet­rí­me vzorky asi od 20-tisíc pacientov a vydá­me 250-tisíc výsled­kov. Dnes máme asi 6 až 7-tisíc kli­en­tov. Naše kapa­ci­ty sú však tech­no­lo­gic­ky nasta­ve­né na ove­ľa vyš­šie čís­lo. Dovo­lím si tvr­diť, že ak by mal Medi­rex zaj­tra zvlád­nuť celé Slo­ven­sko, tak to urči­te doká­že.

Za tie roky už dis­po­nu­je­me ohrom­ným množ­stvom dát, kto­ré sú elek­tro­nic­ky ukla­da­né a ano­ny­mi­zo­va­né. Je to vzác­ny zdroj dát, kto­rý je mož­né využiť na rôz­ne pro­jek­ty a štú­die. V prí­pa­de potre­by ich vie­me sprí­stup­niť aj iným leká­rom a orga­ni­zá­ciám. Sami naši leká­ri ich v ano­ny­mi­zo­va­nej podo­be pou­ží­va­jú pre potre­by vlast­­ných vedec­kých čin­nos­tí, vedia sle­do­vať vývo­je rôz­nych para­met­rov a ich vzá­jom­né súvis­los­ti. Keď máš dáta, vieš sa na ne správ­ne pozrieť a vieš čo hľa­dáš, je to ako kriš­tá­ľo­vá guľa.

Šep­ká sa, že svo­je kapa­ci­ty plá­nu­je­te dokon­ca zvý­šiť vďa­ka novej ino­vá­cii. Pre­zra­díš nám o tom viac?

Samoz­rej­me. Naša bio­che­mic­ká lin­ka je už dnes naj­lep­šia a naj­dl­h­šia zrej­me v celej stred­nej Euró­pe, no napriek tomu ju ide­me v lete ešte viac roz­ší­riť. Môžem pre­zra­diť, že to, čo sa ude­je o tri mesia­ce, pova­žu­jem sa abso­lút­nu špič­ku v oblas­ti labo­ra­tór­nej diag­nos­ti­ky. Ten­to pro­jek­t je jedi­neč­ný naj­mä tým, že jeho rea­li­zá­cia sa usku­toč­ní za plnej pre­vádz­ky labo­ra­tó­ria. Počas rea­li­zá­cie sem dokon­ca chcú cho­diť na tré­nin­gy tech­ni­ci z iných krajín, pretože v tej svojej takú príležitosť ešte nemajú. Také­to nie­čo dote­raz uro­bi­lo len pár labá­kov na sve­te. Nesta­lo sa to však zo dňa na deň, veľa sme sa kvô­li tomu naces­to­va­li, inšpi­ro­va­li sme sa vo sve­te a finál­nu fázu pro­jek­tu sme rie­ši­li s pop­red­nou spo­loč­nos­ťou z Juho­af­ric­kej repub­li­ky, kto­rá sta­via labo­ra­tó­riá po celom sve­te už nie­koľ­ko desia­tok rokov.

Súčas­ný labák, kto­rý tu môžeš vidieť, sme napro­jek­to­va­li sami pod­ľa vlast­ných skú­se­nos­tí. Fun­go­va­lo to takto dote­raz a fun­go­va­lo by aj naďa­lej, ale chce­me sko­ko­vo zvý­šiť kapa­ci­tu a pospá­jať via­ce­ro odvet­ví a tech­no­ló­gií do jed­né­ho cel­ku. Táto ino­vá­cia nám opäť pri­ne­sie väč­šiu rých­losť, z jed­nej skú­mav­ky bude­me vedieť zís­kať viac para­met­rov a opäť to zvý­ši kva­li­tu posky­to­va­nej zdra­vot­nej sta­rost­li­vos­ti. Lekár dostane výsledky vyšetrení ešte skôr, vďaka čomu môže pacientovi nasadiť včasnú liečbu.

Opäť je to len dôkaz o tom, aká obrov­ská prá­ca a tím odbor­ní­kov za všet­kým sto­jí, aj keď to málo­kto­rý pacient tuší.

Foto: Medirex Group

 

Článok vznikol v spolupráci s Medirex Group.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech