Medzi­ná­rodná porota v Bra­ti­slave oce­nila hry, ktoré vznikli za 48 hodín

Zuzana Kotuliaková / 25. november 2016 / Tools a produktivita

V dňoch 17. – 19. novem­bra 2016 zor­ga­ni­zo­valo zdru­že­nie Mladý pes v spo­lu­práci s Goet­heho inšti­tú­tom Bra­ti­slava druhý roč­ník Bra­ti­slava Game Jam. Na podu­jatí sa stretli výtvarní umelci, prog­ra­má­tori, herní dizaj­néri, sce­ná­risti a všetci, ktorí sa zau­jí­majú o tvorbu hier s jas­ným cie­ľom — za 48 hodín vytvo­riť funkčnú video­hru na tému „pre­mena”. Medzi­ná­rodná komi­sia v zlo­žení Lara Nou­jaim (LB), Lucia Šic­ková (SK), Michal Hvo­recký (SK), Matt­hias Gun­trum (DE) a Kris­tian Lukić (RS / SK) vybrala víťa­zov v hlav­nej kate­gó­rii hru Sprout a kate­gó­rii naj­lepší este­tický záži­tok hru Out­side. Tre­tieho víťaza, v kate­gó­rii Cena zúčast­ne­ných, vybrali hla­so­va­ním ľudia počas verej­nej pre­zen­tá­cie výsled­kov. Cenu v tejto kate­gó­rií zís­kala hra Trans­i­tion. Porota vybe­rala víťa­zov spo­me­dzi 12 odo­vzda­ných hier. Cel­kovo sa zúčast­nilo 41 vývo­já­rov.

Po nároč­nom roz­ho­do­vaní sa porota roz­hodla v hlav­nej kate­gó­rií pre tím Push The Pay­load (Tomáš Bencko, Michal Har­čár, Boris Rédli a Šte­fan Nit­ku­li­nec) s ich hrou Sprout. Oce­nila najmä ich ucho­pe­nie témy game jamu, výborné zakom­po­no­va­nie zvuku na kto­rom spo­lu­pra­co­vali s Grand Beats, hra­teľ­nosť hry a dot­knu­tie sa prob­le­ma­tiky eko­ló­gie. Hra Sprout je o zde­vas­to­va­nom svete, kde je úlo­hou hráča s pomo­cou malej líšky obno­viť život na zemi.

sprout

sprout, foto game jam 

V kate­gó­rií naj­lepší este­tický záži­tok porota oce­nila minu­loč­ných víťa­zov, tím Noha v mede (Jana Mala­tin­cová, Jana Balu­ší­ková, Peter Fačko, Andrej Palásthy). Hra Out­side je prí­beh sta­rého muža, ktorý nevie výjsť zo svo­jej den­nej rutiny. Porote sa páčilo ako doká­zali vykres­liť pro­stre­die sta­rého muža, ktoré hráča pohltí poci­tom osa­me­losti.

outside

out­side. foto: game jam

Aj samotní zúčast­není mohli zahla­so­vať, ktorá hra sa im naj­viac páčila v kate­gó­rií cena zúčast­ne­ných. Účast­níci vybrali hru Trans­i­tion, ktorú vytvo­ril Sekip Games (Peter Sekera). Ide o je o jed­no­du­chú hru, kde je úlo­hou hráča umies­niť posta­vičku na rov­nako farebné políčko, ako je on sám. Posta­vička postupne prejde fyzic­kou aj duchov­nou pre­me­nou.

transition

foto: game jam

zdroj fotiek a łinfo: tla­čová správa Game Jam

Pridať komentár (0)