Medzi­ná­rod­ná poro­ta v Bra­ti­sla­ve oce­ni­la hry, kto­ré vznik­li za 48 hodín

Zuzana Kotuliaková / 25. novembra 2016 / Tools a produktivita

V dňo­ch 17. – 19. novem­bra 2016 zor­ga­ni­zo­va­lo zdru­že­nie Mla­dý pes v spo­lu­prá­ci s Goet­he­ho inšti­tú­tom Bra­ti­sla­va dru­hý roč­ník Bra­ti­sla­va Game Jam. Na podu­ja­tí sa stret­li výtvar­ní umel­ci, prog­ra­má­to­ri, her­ní dizaj­né­ri, sce­ná­ris­ti a všet­ci, kto­rí sa zau­jí­ma­jú o tvor­bu hier s jas­ným cie­ľom — za 48 hodín vytvo­riť funkč­nú video­h­ru na tému „pre­me­na”. Medzi­ná­rod­ná komi­sia v zlo­že­ní Lara Nou­jaim (LB), Lucia Šic­ko­vá (SK), Michal Hvo­rec­ký (SK), Matt­hias Gun­trum (DE) a Kris­tian Lukić (RS / SK) vybra­la víťa­zov v hlav­nej kate­gó­rii hru Sprout a kate­gó­rii naj­lep­ší este­tic­ký záži­tok hru Out­si­de. Tre­tie­ho víťa­za, v kate­gó­rii Cena zúčast­ne­ný­ch, vybra­li hla­so­va­ním ľudia počas verej­nej pre­zen­tá­cie výsled­kov. Cenu v tej­to kate­gó­rií zís­ka­la hra Trans­i­ti­on. Poro­ta vybe­ra­la víťa­zov spo­me­dzi 12 odo­vzda­ný­ch hier. Cel­ko­vo sa zúčast­ni­lo 41 vývo­já­rov.

Po náročnom rozhodovaní sa porota rozhodla v hlavnej kategórií pre tím Push The Payload (Tomáš Bencko, Michal Harčár, Boris Rédli a Štefan Nitkulinec) s ich hrou Sprout. Ocenila najmä ich uchopenie témy game jamu, výborné zakomponovanie zvuku na ktorom spolupracovali s Grand Beats, hrateľnosť hry a dotknutie sa problematiky ekológie. Hra Sprout je o zdevastovanom svete, kde je úlohou hráča s pomocou malej líšky obnoviť život na zemi.

sprout

sprout, foto game jam 

V kategórií najlepší estetický zážitok porota ocenila minuločných víťazov, tím Noha v mede (Jana Malatincová, Jana Balušíková, Peter Fačko, Andrej Palásthy). Hra Outside je príbeh starého muža, ktorý nevie výjsť zo svojej dennej rutiny. Porote sa páčilo ako dokázali vykresliť prostredie starého muža, ktoré hráča pohltí pocitom osamelosti.

outside

outside. foto: game jam

Aj samotní zúčastnení mohli zahlasovať, ktorá hra sa im najviac páčila v kategórií cena zúčastnených. Účastníci vybrali hru Transition, ktorú vytvoril Sekip Games (Peter Sekera). Ide o je o jednoduchú hru, kde je úlohou hráča umiesniť postavičku na rovnako farebné políčko, ako je on sám. Postavička postupne prejde fyzickou aj duchovnou premenou.

transition

foto: game jam

zdroj fotiek a łinfo: tlačová správa Game Jam

Pridať komentár (0)