Men­tori sú taj­nou zbra­ňou úspeš­ných star­tu­pov

Michal Sorkovský / 29. marec 2015 / Startupy

Čo mys­líte, ktorá akti­vita je pre každý star­tup naj­dô­le­ži­tej­šia? Zrejme sa zhod­neme na tom, že je ňou zís­ka­va­nie rizi­ko­vého kapi­tálu či angel inves­to­rov. Tomu aj foun­deri venujú naj­viac času a tak sa často zabú­dajú obklo­po­vať men­tormi, čo je ale veľká chyba. 

Dobrý men­tor je taj­nou zbra­ňou, ktorá výrazne pris­pieva k úspe­chu star­tupu.

Potvr­dzuje to aj Rhett Mor­ris, ktorý vedie pro­jekt Ende­a­vor Insight so zame­ra­ním na pod­poru pod­ni­ka­te­ľov po celom svete. Jeho tím si totiž minulý rok posvie­til na tech biz­nis, špe­ciálne na sek­tor v New Yorku, ktorý je dnes dru­hým naj­väč­ším tech cen­trom na svete. Cieľ tohto výskumu bol jed­no­du­chý — zis­tiť, ako sa tamoj­šie spo­loč­nosti stali úspeš­nými. Ende­a­vor Insight komu­ni­ko­val s viac ako 700 foun­dermi, pri­čom vytvo­ril naj­väč­šiu data­bázu samos­tat­nej komu­nity pod­ni­ka­te­ľov.

jobs_zuckerberg

To mu umož­nilo uro­biť niečo uni­kátne. Tím Rhetta Mor­risa roz­de­lil spo­loč­nosti do jed­not­li­vých „peer groups“ tak, aby v kaž­dej sku­pine boli spo­loč­nosti, ktoré začí­nali za rov­na­kých pod­mie­nok, v tom istom roku a pôso­bia v tom istom meste a odvetví. Z kaž­dej sku­piny potom vybral tzv. „top per­for­mers“, tie najús­peš­nej­šie podľa kri­té­rií, čo spl­nilo len 13% spo­loč­ností (vrá­tane Gilt Groupe, Huf­fing­ton Post či Tum­blr).

Výskum odha­lil, že via­cero z nich komu­ni­ko­valo s men­to­rom, foun­de­rom inej úspeš­nej spo­loč­nosti. Naprí­klad men­tormi foun­de­rov Chada Dic­ker­sona a Nata Tur­nera zo spo­loč­nosti Fla­ti­ron Health boli úspešní pod­ni­ka­te­lia ako Brian O’Kelley z App­Ne­xus a Cate­rina Fake z Flickr. Podobné vzťahy majú nepo­chybne veľký vplyv na úspech spo­loč­nosti. Ako aj uka­zuje graf niž­šie, až 33% spo­loč­ností, kto­rých foun­deri majú za men­tora iného úspeš­ného pod­ni­ka­teľa sa radia medzi top per­for­mers.

To, že sú takíto men­tori pre star­tup dôle­žití doka­zujú výsledky spo­loč­ností aj mimo New Yorku. Naprí­klad aj Mark Zuc­ker­berg po smrti Steva Jobsa pri­znal, že zakla­da­teľ spo­loč­nosti Apple bol jeho men­to­rom. Men­tormi foun­de­rov Drop­boxu (Drew Hous­ton a Arash Fer­do­wsi) sú zase iní úspešní pod­ni­ka­te­lia zo Sili­con Val­ley- Ali a Hadi Par­tovi.

Ende­a­vor pod­po­ruje stovky pod­ni­ka­te­ľov po celom svete. Tých spája s inves­tormi, ale im aj pomáha zís­kať si za men­tora iného úspeš­ného pod­ni­ka­teľa. Tu sú rady vyplý­va­júce zo skú­se­ností, ktoré pri tom nado­budli:

Záleží na kva­lite

Nestačí vám len mať neja­kých men­to­rov. Ak chcete, aby sa vaša spo­loč­nosť dostala medzi tie naj­lep­šie, potre­bu­jete men­tora, ktorý vám naozaj vie pomôcť dosiah­nuť vaše ciele. Aj z minu­lo­roč­ného výskumu Ende­a­vor Inisght jasne vyplýva, že men­tori, ktorí už majú za sebou úspech sú tou naj­lep­šou voľ­bou pre začí­na­júce star­tupy.

Potre­bu­jete mať s men­to­rom trvalý vzťah

Teda ak chcete, aby vám naozaj pomo­hol. Výskum z pro­stre­dia tech spo­loč­ností v New Yorku tiež doká­zal, že tí najús­peš­nejší foun­deri sa so svo­jim men­to­rom stretli aspoň tri krát.

Dobrý men­tori sa sústre­dia na prob­lémy

Je dobré, ak doká­žete využiť talent svojho men­tora naplno. Vo vzťahu medzi men­to­rom a foun­de­rom by malo dochá­dzať ku kon­zul­tá­cií tých naj­váž­nej­ších prob­lé­mov, kto­rým spo­loč­nosť čelí. Tiež je dobré, ak neplyt­váte časom, ktorý ma na vás men­tor vyhra­dený a kon­zul­tu­jete s nim len tie naozaj dôle­žité zále­ži­tosti.

Caroline-Mentoring-Team-1024x729

Zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)