Mes­sa­ging appka Yik Yak zís­kala fun­ding 62 mili­ó­nov dolá­rov

Lenka Lauková / 24. november 2014 / Business

Ano­nymnú mes­sa­ging appku Yik Yak roz­behli len pred rokom. Za ten čas sa ale stihla stať hitom na vyso­koš­kol­ských cam­pu­soch po celej Ame­rike.

Umož­ňuje ľuďom ano­nymne posto­vať správy, pre­ze­rať si uží­va­te­ľov, ktorí sa nachá­dzajú neďa­leko a hod­no­tiť ich pozi­tívne alebo nega­tívne, aby tak mohli pre svoje správy zís­kať šir­šie pub­li­kum. Samých seba opi­sujú ako lokálny bul­le­tin, pre miesto, v kto­rom sa nachá­dzate.

Po troch mesia­coch od spus­te­nia appky mali už 100 000 use­rov. Odvtedy sa k počtu pou­ží­va­te­ľov nevy­jad­ro­vali, jediné čo spo­me­nuli bol fakt, že Yik Yak sa pou­žíva na cca 1500 uni­ver­zit­ných cam­pu­soch po celých Spo­je­ných štá­toch. Nový pri­pra­vo­vaný nástroj bude Yik Yak-u umož­ňo­vať sle­do­vať kon­ver­zá­ciu v reál­nom čase a k nej pri­dá­vať ďal­šiu vrstvu novi­niek. Otáz­nou ale zostáva dôve­ry­hod­nosť takýchto prís­pev­kov, keďže všetky budú aj naďa­lej ano­nymné. 

Yik Yak-u sa poda­rilo zís­kať fun­ding vo výške 62 mili­ó­nov dolá­rov od zná­mej VC firmy zo Sili­con Val­ley Sequ­oia Capi­tal, ktorá v minu­losti inves­to­vala aj do What­sApp-u, ešte pred­tým ako ho kúpil Face­book. Fun­ding bude pou­žitý najmä na cel­kový rast Yik Yak-u a hľa­da­nie nových spô­so­bov, akými zaro­biť peniaze. Budú inves­to­vať aj do zabez­pe­če­nia súkro­mia a zvý­še­nia kre­di­bi­lity samot­nej apli­ká­cie.

Zdroj: theguardian.com

Pridať komentár (0)