Mic­ro­soft dnes zadar­mo roz­ší­ril svo­je vývo­jár­ske pro­stre­die na Mac

Linda Cebrová / 11. mája 2017 / Tech a inovácie

zdroj: pexels.com

Mic­ro­soft Visu­al Stu­dio 2017 roz­ši­ru­je svo­je pôso­be­nie.

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft ofi­ciál­ne pri­ná­ša Visu­al Stu­dio 2017 pre všet­kých fanú­ši­kov App­le. Ten­to krok pri­šiel po pre­dĺže­nej peri­ode uká­žok pre vývo­já­rov. Dátum vyda­nia tak­tiež koreš­pon­du­je so štar­tom kon­fe­ren­cie pre vývo­já­rov Mic­ro­sof Build 2017, kto­rá začí­na už ten­to týž­deň.


Sme šťast­ní, že môže­me ozná­miť vyda­nie Visu­al Stu­dio 2017 pre Mac. Visu­al Stu­dio pre Mac je novým čle­nom rodi­ny Visu­al Stu­dio, umož­ňu­jú­ce vývo­já­rom v macOS vytvá­rať apli­ká­cie pre mobil­né zaria­de­nia, web a cloud s Xama­rin a .NET Core, rov­na­ko ako hry v Uni­ty.“
Mic­ro­soft uvá­dza, že vývo­já­ri môžu Visu­al Stu­dio na Macu pou­ží­vať pre tvor­bu apli­ká­cií pre Andro­id, macOS, iOS, tvOS, wat­chOS, web a cloud.


Môžeš tu rých­lo prog­ra­mo­vať, odstra­ňo­vať chy­by, diag­nos­ti­ko­vať, čas­to tes­to­vať a vydá­vať s isto­tou. Tiež môžeš pou­ží­vať kon­tro­lu ver­zií, byť fle­xi­bil­ný . Mic­ro­soft vydal úvod­nú ukáž­ko­vú ver­ziu Visu­al Stu­dia pre macOS minu­lý rok na jeseň. Spo­loč­nosť tak­tiež priš­la s pod­po­rou Visu­al Stu­dio Code pre Mac.

foto:visualstudio.com
Mic­ro­soft Visu­al Stu­dio IDE ale­bo integ­ro­va­né vývo­jár­ske pro­stre­die je k dis­po­zí­cii k stia­hnu­tiu zadar­mo na strán­ke visualstudio.com. Kom­plet­né sprá­vu k vyda­niu naj­nov­šej ver­zie si môžeš v anglič­ti­ne pre­čí­tať tu.

Zatiaľ čo spo­loč­nosť Mic­ro­soft dnes ofi­ciál­ne roz­ší­ri­la svo­je vývo­jár­ske pro­stre­die na Mac, začiat­kom toh­to mesia­ca pred­sta­vi­la naj­nov­šie­ho súpe­ra Mac­Bo­oku – Sur­fa­ce Lap­top s Win­do­ws 10 S. Mic­ro­soft pra­co­val aj na náh­ra­de apli­ká­cie Wun­der­list s náz­vom To-Do, pre uží­va­te­ľov Gmai­lu sú tak k dis­po­zí­cií ukáž­ky vylep­še­nia Out­lo­oku pre Mac.

zdroj:thenextweb.com, 9to5mac.com

Pridať komentár (0)