Mic­ro­soft kúpi Lin­ke­dIn!

Filip Mosnár / 13. júna 2016 / Lifehacking

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft sa roz­hod­la pre obrov­skú inves­tí­ciu, aj na ich pome­ry. Spo­loč­nosť, kde má vyše 400 mili­ó­nov z pra­cu­jú­cej popu­lá­cie svoj pro­fil, totiž vyšla Mic­ro­soft pek­ne dra­ho.

26,2 miliar­dy dolá­rov, to je cena, za kto­rú Mic­ro­soft dosta­ne Lin­ke­dIn do svoj­ho port­fó­lia. CEO Lin­ke­dIn však ostá­va na svo­jej pozí­cii, jedi­ný roz­diel nastá­va v repor­to­va­ní Satay-ovi Nadel­lo-vi, CEO Mic­ro­sof­tu. Pod­ľa pod­mie­nok akvi­zí­cie si spo­loč­nosť Lin­ke­dIn vraj zacho­vá svo­ju brand cul­tu­re ako aj “nezá­vis­losť”.

Uvi­dí­me aké zme­ny to pri­ne­sie obom spo­loč­nos­tiam.

microsoft

zdroj člán­ku a fotografie:businessinsider.com zdroj pre­zen­tač­nej fotografie:searchenginejournal.com

Pridať komentár (0)