Mic­ro­soft oslá­vil “šty­rid­siatku”

Tomáš Kahn / 5. apríla 2015 / Business

4. apríla 2015, včera, oslá­vil Mic­ro­soft svoje už 40-te naro­de­niny. Pri tejto prí­le­ži­tosti roz­pos­lal viac ako 100.000 zamest­nan­com Bill Gates email, v kto­rom opí­sal kúsok z his­tó­rie, avšak najmä budúc­nosť a smer, akým sa chcem Mic­ro­soft ube­rať.

Email s náz­vom “Microsoft’s 40th anni­ver­sary” roz­pos­lal včera Bill Gates svo­jim zamest­nan­com, kto­rých je po celom svete viac ako 100.000. Jeden zo zamest­nan­cov, Dar­rell Pri­chard, okam­žite twe­e­tol tento email Gatesa, aby sa tak pochvá­lil aj všet­kým osta­ným. Neuve­do­mil si však, že týmto twe­e­tom môže pre­zra­diť určité infor­má­cie o budúc­nosti Mirc­ro­softu a tak musel tento tweet následne zma­zať. Šikov­ným fol­lo­we­rom Dar­rella sa však poda­rilo tento tweet okam­žite zachy­tiť a aj vďaka nim si teraz môžete pre­čí­tať presné zne­nie emailu, ktorý roz­pos­lal Bill Gates svo­jim zamest­nan­com.

V emaily sa píše aj o budúc­nosti Mic­ro­softu a kon­krétne o troch hlav­ných pilie­roch, ktoré majú Mic­ro­soft posu­núť ešte ďalej a pora­ziť tak kon­ku­ren­ciu. Prvým je Cor­tana, ktorá už bola vydaná, avšak svoju cestu k samot­ným PC si ešte stále nenašla. Dru­hým je Skype Trans­la­tor, ktorý by sa mal obja­viť už čoskoro a momen­tálne je už v tes­to­va­cej ver­zii. A tre­tím pilie­rom je Holo­Lens, ktorý je ešte stále len víziou, avšak obja­viť by sa mala už v dohľad­nej dobe.

zdroj: Ven­tu­re­Beat

Pridať komentár (0)