Mic­ro­soft pred­sta­vil aktu­ali­zá­ciu, kto­rá pote­ší nie len kre­a­tív­cov

Linda Cebrová / 12. mája 2017 / Tech a inovácie

zdroj: youtube.com

Mic­ro­soft na dneš­nej kon­fe­ren­cii v rám­ci vývo­jár­skej akcie Build 2017 odha­lil fun­kcie z pri­pra­vo­va­nej veľ­kej aktu­ali­zá­cie, kto­rá zasiah­ne na jeseň sys­tém Win­do­ws 10.

Ako naz­na­ču­je názov Fall Cre­a­tors Upda­te, jeho fun­kcie budú zame­ra­né pre­dov­šet­kým na kre­a­tív­nych ľudí. Čo nás teda čaká?

Vyno­ve­ný dizajn

foto:youtube.com

Pro­stre­die sa bude volať Win­do­ws Flu­ent Design Sys­tem a jeho cie­ľom bude zjed­no­tiť väč­ši­nu prv­kov v sys­té­me, aby vyze­ral kon­zis­ten­tne, a to vrá­ta­ne apli­ká­cií tre­tích strán. Nový dizaj­no­vý jazyk pri­ne­sie pre­hľad­nosť okien, nové ani­má­cie, prá­cu so svet­lom a zjed­no­te­ný vzhľad ovlá­da­cích prv­kov.

Ces­to­va­nie časom

foto:youtube.com

Ďal­šou novin­kou bude fun­kcia Time­li­ne, vďa­ka kto­rej sa vrá­tiš do his­tó­rie k všet­kým tvo­jím akti­vi­tám — pou­ží­va­ným prog­ra­mom, vytvo­re­ným doku­men­tom ale­bo nav­ští­ve­ným webom. Z Time­li­nu bude mož­né všet­ky akti­vi­ty z minu­los­ti obno­viť, v his­tó­rii sa pri­tom bude dať ces­to­vať posuv­ní­kom podob­ne ako pri pre­hrá­va­ní videa.

Vsta­va­ný OneD­ri­ve

Dostup­né bude aj vsta­va­né ulo­žis­ko OneD­ri­ve, v kto­rom neuvi­díš len synch­ro­ni­zo­va­né súbo­ry a zlož­ky, ale všet­ky súbo­ry ulo­že­né v úlo­žis­ku. V pries­kum­ní­ku budú onli­ne a off­li­ne súbo­ry roz­li­šo­va­né novou iko­nou oblá­či­ka. Sám si tak vybe­rieš, kto­ré súbo­ry budeš chcieť uscho­vať na dis­ku a kto­ré mimo.

foto:youtube.com

Synch­ro­ni­zo­va­ná schrán­ka

Táto novin­ka sa bude hodiť na rých­le pre­sú­va­nie dát medzi zaria­de­nia­mi, kto­ré sú pri­hlá­se­né k jed­né­mu Mic­ro­soft účtu. Všet­ky súbo­ry bude veľ­mi ľah­ké a rých­le sko­pí­ro­vať a pre­su­núť. Pôj­de o mul­ti­plat­for­mo­vú fun­kciu, tak­že dáta si pre­ne­sieš aj medzi Andro­idom, iOS a Win­do­ws 10 (Mobi­le).

foto:youtube.com

Ply­nu­lé pokra­čo­va­nie

Fun­kcia Pick UP Whe­re You Left Off ti umož­ní otvo­riť doku­ment, web a podob­ne na jed­nom zaria­de­ní, a keď sa pri­hlá­siš na iné zaria­de­nie, môžeš pokra­čo­vať v akti­vi­te pres­ne tam, kde si skon­čil.

Movie Maker na ste­re­oidoch

Mno­hých pote­ší aj Sto­ey Remix apli­ká­cia, s kto­rou vytvo­ríš z foto­gra­fií a videí pôso­bi­vé prí­be­hy. Pri­dá­vať môžeš aj 3D objek­ty a celé ani­má­cie.

foto:youtube.com

Nemu­síš dokon­ca pou­ží­vať len vlast­né dáta. Ak má tvoj kama­rát tie naj­lep­šie videá a fot­ky z akcie jed­no­du­cho ho do pro­jek­tu pozveš a pra­cu­ješ s jeho súbor­mi. App­ka bude dostup­ná hneď na nie­koľ­kých plat­for­mách. Na kon­fe­ren­cii ukáž­ku pred­vied­li naprí­klad na iPho­ne.

zdroj:theverge.com

Pridať komentár (0)