Mic­ro­soft XIM zosynch­ro­ni­zuje vaše fotky tak­mer všade.

Šandi / 8. október 2014 / Business

Mic­ro­softu Fuse Labs skúša všetko možné. Teraz však Mic­ro­soft na tento pokus vsá­dza pomerne veľa.


Reč je o úplne novej appke XIM. Táto apli­ká­cie je dostupná pre Android, iOS a Win­dows Phone a uží­va­te­ľom umož­ňuje synch­ro­ni­zo­vané pre­hlia­da­nie foto­gra­fií.

Ako to fun­guje?

Jed­no­du­cho si vybe­riete foto­gra­fie a následne ľudí, s kto­rými ich chcete zdie­ľať. Ozna­če­ným use­rom dorazí web link, pro­stred­níc­tvom kto­rého si v pre­hlia­dači otvo­ria stránku, na kto­rej šú tieto zdie­lané foto­gra­fie ihneď k zhliad­nu­tiu. Zatiaľ not­hing spe­cial, no XIM vie ešte niečo. Celé čaro spo­číva v mir­ror screen, tzn. ak lis­tu­jete fotky vo svo­jom mobile, tak rov­nako sa lis­tuje aj v mobi­loch, kto­rým ste link poslali.

Či už táto appka bude úspešná alebo nie, Mic­ro­soft si spra­vil peknú hračku, kedy bude môcť napr. na svo­jich vlast­ných roko­va­niach zobra­zo­vať power­po­int pre­zky priamo v mobi­loch zúčast­ne­ným ľudom ktorí sa práve nachá­dzajú v miest­nosti, namiesto old school pro­jek­tora. :) Z tohto komentu môžem tejto appke vyhlá­siť ver­dikt. FAIL.

PS: Na pro­duk­to­vých vide­ách by mohol Mic­ro­soft ešte tro­chu popar­co­vať.

Pridať komentár (0)