Mišo Tru­ban ma naj­skôr nech­cel, no potom som vymys­lel lep­šiu kam­paň ako on…

Jaroslav Dodok / 16. apríla 2015 / Zo Slovenska

Stará sa o mar­ke­ting v naj­väč­šej web­hos­tin­go­vej firme na Slo­ven­sku – vo Web­Sup­port-e. O tom, ako sa tvorí mar­ke­ting bez bud­getu a ako sa pra­cuje obklo­pený fareb­nými papie­rikmi mi už viac pove­dal Ľuboš Ľahký.

Minulý rok som mal mož­nosť spoz­nať tvojho kolegu Richarda Čer­máka, ktorý sedí vedľa teba. Pre­zra­dil mi, že naj­väč­ším bene­fi­tom vo Web­sup­porte, je preňho slo­boda v práci. Čo si naj­viac ceníš vo WS ty? 

Jasné slo­boda je super aj pre mňa, ale čo si cením ešte viac je s ňou spo­jená dôvera. Dostal som dôveru robiť to, čo pova­žu­jem za naj­lep­šie a robiť to ako pova­žu­jem za naj­správ­nej­šie.

Neviem si pred­sta­viť v akej inej firme na Slo­ven­sku by som dostal taký pries­tor na rea­li­zá­ciu a záro­veň dôveru v môj úsu­dok. Cítim, že môj názor má naozaj váhu a viem ním ovplyv­niť chod firmy. To je sto­krát lep­šia moti­vá­cia ako plat alebo firemné bonusy.

Nie je tajom­stvom, že pra­cu­ješ na pozí­cii šéfa mar­ke­tingu. Čo je tvo­jím posla­ním vo firme?

Pre mňa je zákla­dom dob­rého mar­ke­tingu dobrý pro­dukt, všetko ostatné je až potom. Preto aj náš tím vní­mam skôr ako pro­duk­tovo mar­ke­tin­gový. Našou úlo­hou je postupne ana­ly­zo­vať naj­väč­šie prí­le­ži­tosti na zlep­še­nie, navr­hnúť naj­lep­šie rie­še­nie a nako­niec to čo naj­lep­šie ponúk­nuť zákaz­ní­kom. Čiže nie len boha­pusto pro­pa­go­vať.

1601152_10152237981222142_3605761608394507959_n

Ako si sa dostal do Web­sup­portu a prečo si sa stal mar­ke­tin­go­vým ria­di­te­ľom?

Do Web­Sup­port–u si ma pre 3,5 rokom vybrala bývalá šéfka mar­ke­tingu Tina Lič­ková napriek tomu, že ma Mišo Tru­ban pôvodne nech­cel zobrať. Mal som na sta­rosti sociálne médiá, potom mi zve­rili pro­jekt nového webu, potom vývoj nových pro­duk­tov a terazky aj mar­ke­ting.

Nedávno ste písali na svo­jom blogu ako robiť mar­ke­ting, keď fir­mám chý­bajú peniaze. Vy ste však naj­väč­šia hos­tin­gová spo­loč­nosť na Slo­ven­sku, preto v pohode inves­tu­jete do mar­ke­tingu. Stáva sa však, že pra­cu­jete aj s nulo­vým bud­ge­tom?

Ja som v pod­state lakomý člo­vek a preto si vždy dobre rozmys­lím do čoho inves­tu­jeme. Ak aj máme ísť do nie­čoho pla­te­ného, potre­bu­jem si to ove­riť na malej vzorke a vidieť poten­ciálnu návrat­nosť. Ak to fun­guje, postupne pri­dá­vame plyn. Okrem toho súčas­ťou firem­nej kul­túry je robiť si veci interne a na kolene, tak aby sa šírili samé. Tieto rie­še­nia má naj­rad­šej aj náš finančný ria­di­teľ.

Pamä­táš si na moment, keď sa ti z nulo­vého bud­getu poda­rilo spra­viť niečo, čo pri­nieslo neča­kané výsledky a prek­va­pilo aj Miša Tru­bana?

Naprí­klad na poslednú via­nočnú párty sa nám pri­hlá­silo 1200 ľudí vďaka stránke a kon­ceptu čo sme „zbuchli“ za pár hodín. Ľudia zís­ka­vali hlasy naj­šia­le­nej­šími spô­sobmi. Zdie­ľali linky s odka­zom: “SEM NEK­LI­KAJ“, zapra­co­vá­vali link do svo­jich strá­nok aby ich náv­štev­níci neve­domky zahla­so­vali (naprí­klad aj pizzamizza.sk) alebo si kupo­vali služby na kli­ka­nie na link. Jediný prob­lém bol, že kapa­cita bola len 100 ľudí a že sme mali lep­šie čísla ako kon­cept čo vymys­lel Mišo minule.

Vďaka čomu sa vám to poda­rilo?

Toto bola proste ide­álna kom­bi­ná­cia, dobrý a osved­čený pro­dukt plus efek­tívne promo.

100 000 domen

Každý vie, že vo Web­sup­porte sa nachá­dza naj­viac regis­tro­va­ných domén. Čo to zna­mená byť líd­rom na trhu? 

Je to sladké a trpké záro­veň. Okrem všet­kej tej slasti, sú tu ras­túce nároky, dobie­dza­nie kon­ku­ren­cie, zvlá­da­nie prud­kého rastu, rastu atď. Naviac sme si svo­jím prí­stu­pom nasta­vili latku riadne vysoko a je pre nás každý deň výzvou ju nepod­liezť.

Keď sa povie mar­ke­ting, ľudia si pred­sta­via veľkú dávku kre­a­ti­vity, neko­nečný počet brains­tor­min­gov a pokres­lené flipch­charty…

Ja moc nemám rád brains­tor­mingy ako ria­dené stret­nu­tia, skôr mám rád postupné kope­nie impul­zív­nych nápa­dov a vybe­ra­nie tých naj­lep­ších. U nás je to šia­lené množ­stvo post-it papie­ri­kov. Každá úloha alebo nápad zna­mená 1 papie­rik. Nie­ktoré spra­víme hneď, nie­ktoré časom a nie­ktoré s odstu­pom času nedá­vajú zmy­sel a také roz­tr­háme.

Ako vyzerá tvoja kan­ce­lá­ria práve v tomto momente?

Zva­žo­val som či upra­tať, ale toto je reálny stav. Stovky post-it, veľké slú­chadlá pre sústre­de­nie, externý moni­tor a klá­ves­nica pre zdravé sede­nie, blok na poznámky a slú­chatká na audi­ok­nihy na bicykli.

lubo kancel

Pred pár dňami sme videli na inter­nete buzz, ktorý spô­so­bili vaše nové domény. Čo je všetko je v ponuke?

Je toho veľa. Postupne pri­dá­vame do ponuky domény podľa téma­tic­kých okru­hov. Zatiaľ máme za sebou Gas­tro sku­pinu a IT sku­pinu. Čaká nás ešte cca 8 sku­pín a v nich aj kon­covky ako .lol, .cool, .fail, …

Aký mar­ke­tin­gový poten­ciál vidíš v nových domé­nach? Web našej reklam­nej agen­túry maviomedia.sk beží na .sk doméne a nám to cel­kom vyho­vuje. Tak­tiež piz­zerky či puby si zvykli na svoje kon­covky…

V nových domé­nach je budúc­nosť. Každú sekundu sa na svete regis­truje cca 13 nových domén a tak sa voľné názvy míňajú bru­tálne rýchlo. Už teraz sú obsa­dené všetky možné kom­bi­ná­cie pís­men do 5 zna­kov pri .com doméne. Samoz­rejme .sk bude na Slo­ven­sku ešte dlho top, ale nové domény sú voľné, zau­jí­mavé a pove­dia o vás viac.

Zakla­da­teľ Web­sup­portu Michal Tru­ban dostal pozva­nie do talks­how Petra Mar­cina. Nebol však jedi­ným hos­ťom, vedľa neho sedel Mar­tin Dej­dar. Pre toho ste vymýš­ľali domény, ako to dopadlo? :)

V relá­cii nako­niec žiadnu nekú­pili, ale na FB nám potom písal člo­vek, čo si kúpil doménu dajdar.sk o kto­rej sa roz­prá­vali.

15816_10152628672047142_6142896038681141267_n

Poďme sa však pozrieť do vášho záku­li­sia. Čo nové pri­pra­vu­jete vo Web­sup­porte a ešte nikde ste to nepro­mo­vali? 

Podľa nás nie je potrebné, aby každý vedel nain­šta­lo­vať WordP­ress a tobôž ho nasta­viť, aby bežal ultra rýchlo, nedal sa hack­núť a bolo tam všetko čo treba. Stačí ak to my spra­víme raz a poriadne. Zákaz­níci si „musia“ iba vybrať nový WordP­ress, The Hos­ting a všetko sa nain­šta­luje auto­ma­ticky v top forme. Oni sa môžu sústre­diť na to dôle­žité, teda tvorbu obsahu.

Vaše meno sa často­krát spája nie­len so slo­ven­skou star­tup scé­nou. Pri­pra­vu­jete niečo, na čo sa oplatí tešiť?

Dva naše bočné pro­jekty Nice­reply a InHiro ute­šene rastú, ale my sa teraz zame­ria­vame hlavne na seba samých a nej­deme sa rozp­ty­ľo­vať inými pro­jek­tami. Ako nás už poznám, isto sa tu zas zrodí nejaký star­tup nápad, ale už budeme múd­rejší a lep­šie ho odde­líme od WS, aby nám neb­ral focus.

Mys­líte už aj na ďal­šiu WS párty? 

Och, dajte pokoj. Tu je vždy taká kata­klyzma, že na ňu nech­ceme mys­lieť až do novem­bra. Jediné čoho sa desím je že Mišo bude chcieť, aby sme zas mali lep­šie čísla ako minulý rok.

Ľuboš Ľahký

Ľuboš Ľahký

A ešte jedna zákerná otázka. Čím by si sa živil, ak by sme inter­net v súčas­nosti nepoz­nali?

Jedna vec je čím by som sa chcel živiť a druhá čím by som sa uži­vil. Avšak určite by som si len našiel off­line cestu k tomu čo robím teraz. Spo­lu­pra­co­vať s ľuďmi, ktorí sú vo svo­jich obo­roch lepší ako ja a spo­ločne s nimi vyrá­bať krásne a uži­točné veci.

zdroj: jaroslavdodok.com

Pridať komentár (0)