Mišo Tru­ban ma naj­skôr nech­cel, no potom som vymys­lel lep­šiu kam­paň ako on…

Jaroslav Dodok / 16. apríla 2015 / Zo Slovenska

Sta­rá sa o mar­ke­ting v naj­väč­šej web­hos­tin­go­vej fir­me na Slo­ven­sku – vo Web­Sup­port-e. O tom, ako sa tvo­rí mar­ke­ting bez bud­ge­tu a ako sa pra­cu­je obklo­pe­ný fareb­ný­mi papie­rik­mi mi už viac pove­dal Ľuboš Ľah­ký.

Minu­lý rok som mal mož­nosť spoz­nať tvoj­ho kole­gu Richar­da Čer­má­ka, kto­rý sedí ved­ľa teba. Pre­zra­dil mi, že naj­väč­ším bene­fi­tom vo Web­sup­por­te, je preň­ho slo­bo­da v prá­ci. Čo si naj­viac ceníš vo WS ty? 

Jas­né slo­bo­da je super aj pre mňa, ale čo si cením ešte viac je s ňou spo­je­ná dôve­ra. Dostal som dôve­ru robiť to, čo pova­žu­jem za naj­lep­šie a robiť to ako pova­žu­jem za naj­správ­nej­šie.

Neviem si pred­sta­viť v akej inej fir­me na Slo­ven­sku by som dostal taký pries­tor na rea­li­zá­ciu a záro­veň dôve­ru v môj úsu­dok. Cítim, že môj názor má naozaj váhu a viem ním ovplyv­niť chod fir­my. To je sto­krát lep­šia moti­vá­cia ako plat ale­bo firem­né bonu­sy.

Nie je tajom­stvom, že pra­cu­ješ na pozí­cii šéfa mar­ke­tin­gu. Čo je tvo­jím posla­ním vo fir­me?

Pre mňa je zákla­dom dob­ré­ho mar­ke­tin­gu dob­rý pro­dukt, všet­ko ostat­né je až potom. Pre­to aj náš tím vní­mam skôr ako pro­duk­to­vo mar­ke­tin­go­vý. Našou úlo­hou je postup­ne ana­ly­zo­vať naj­väč­šie prí­le­ži­tos­ti na zlep­še­nie, navr­hnúť naj­lep­šie rie­še­nie a nako­niec to čo naj­lep­šie ponúk­nuť zákaz­ní­kom. Čiže nie len boha­pus­to pro­pa­go­vať.

1601152_10152237981222142_3605761608394507959_n

Ako si sa dostal do Web­sup­por­tu a pre­čo si sa stal mar­ke­tin­go­vým ria­di­te­ľom?

Do Web­Sup­port-u si ma pre 3,5 rokom vybra­la býva­lá šéf­ka mar­ke­tin­gu Tina Lič­ko­vá napriek tomu, že ma Mišo Tru­ban pôvod­ne nech­cel zobrať. Mal som na sta­ros­ti sociál­ne médiá, potom mi zve­ri­li pro­jekt nové­ho webu, potom vývoj nových pro­duk­tov a teraz­ky aj mar­ke­ting.

Nedáv­no ste písa­li na svo­jom blo­gu ako robiť mar­ke­ting, keď fir­mám chý­ba­jú penia­ze. Vy ste však naj­väč­šia hos­tin­go­vá spo­loč­nosť na Slo­ven­sku, pre­to v poho­de inves­tu­je­te do mar­ke­tin­gu. Stá­va sa však, že pra­cu­je­te aj s nulo­vým bud­ge­tom?

Ja som v pod­sta­te lako­mý člo­vek a pre­to si vždy dob­re rozmys­lím do čoho inves­tu­je­me. Ak aj máme ísť do nie­čo­ho pla­te­né­ho, potre­bu­jem si to ove­riť na malej vzor­ke a vidieť poten­ciál­nu návrat­nosť. Ak to fun­gu­je, postup­ne pri­dá­va­me plyn. Okrem toho súčas­ťou firem­nej kul­tú­ry je robiť si veci inter­ne a na kole­ne, tak aby sa šíri­li samé. Tie­to rie­še­nia má naj­rad­šej aj náš finanč­ný ria­di­teľ.

Pamä­táš si na moment, keď sa ti z nulo­vé­ho bud­ge­tu poda­ri­lo spra­viť nie­čo, čo pri­nies­lo neča­ka­né výsled­ky a prek­va­pi­lo aj Miša Tru­ba­na?

Naprí­klad na posled­nú via­noč­nú pár­ty sa nám pri­hlá­si­lo 1200 ľudí vďa­ka strán­ke a kon­cep­tu čo sme „zbuch­li“ za pár hodín. Ľudia zís­ka­va­li hla­sy naj­šia­le­nej­ší­mi spô­sob­mi. Zdie­ľa­li lin­ky s odka­zom: “SEM NEK­LI­KAJ“, zapra­co­vá­va­li link do svo­jich strá­nok aby ich náv­štev­ní­ci neve­dom­ky zahla­so­va­li (naprí­klad aj pizzamizza.sk) ale­bo si kupo­va­li služ­by na kli­ka­nie na link. Jedi­ný prob­lém bol, že kapa­ci­ta bola len 100 ľudí a že sme mali lep­šie čís­la ako kon­cept čo vymys­lel Mišo minu­le.

Vďa­ka čomu sa vám to poda­ri­lo?

Toto bola pros­te ide­ál­na kom­bi­ná­cia, dob­rý a osved­če­ný pro­dukt plus efek­tív­ne pro­mo.

100 000 domen

Kaž­dý vie, že vo Web­sup­por­te sa nachá­dza naj­viac regis­tro­va­ných domén. Čo to zna­me­ná byť líd­rom na trhu? 

Je to slad­ké a trp­ké záro­veň. Okrem všet­kej tej slas­ti, sú tu ras­tú­ce náro­ky, dobie­dza­nie kon­ku­ren­cie, zvlá­da­nie prud­ké­ho ras­tu, ras­tu atď. Naviac sme si svo­jím prí­stu­pom nasta­vi­li lat­ku riad­ne vyso­ko a je pre nás kaž­dý deň výzvou ju nepod­liezť.

Keď sa povie mar­ke­ting, ľudia si pred­sta­via veľ­kú dáv­ku kre­a­ti­vi­ty, neko­neč­ný počet brains­tor­min­gov a pokres­le­né flipch­char­ty…

Ja moc nemám rád brains­tor­min­gy ako ria­de­né stret­nu­tia, skôr mám rád postup­né kope­nie impul­zív­nych nápa­dov a vybe­ra­nie tých naj­lep­ších. U nás je to šia­le­né množ­stvo post-it papie­ri­kov. Kaž­dá úlo­ha ale­bo nápad zna­me­ná 1 papie­rik. Nie­kto­ré spra­ví­me hneď, nie­kto­ré časom a nie­kto­ré s odstu­pom času nedá­va­jú zmy­sel a také roz­tr­há­me.

Ako vyze­rá tvo­ja kan­ce­lá­ria prá­ve v tom­to momen­te?

Zva­žo­val som či upra­tať, ale toto je reál­ny stav. Stov­ky post-it, veľ­ké slú­chad­lá pre sústre­de­nie, exter­ný moni­tor a klá­ves­ni­ca pre zdra­vé sede­nie, blok na poznám­ky a slú­chat­ká na audi­ok­ni­hy na bicyk­li.

lubo kancel

Pred pár dňa­mi sme vide­li na inter­ne­te buzz, kto­rý spô­so­bi­li vaše nové domé­ny. Čo je všet­ko je v ponu­ke?

Je toho veľa. Postup­ne pri­dá­va­me do ponu­ky domé­ny pod­ľa téma­tic­kých okru­hov. Zatiaľ máme za sebou Gas­tro sku­pi­nu a IT sku­pi­nu. Čaká nás ešte cca 8 sku­pín a v nich aj kon­cov­ky ako .lol, .cool, .fail, …

Aký mar­ke­tin­go­vý poten­ciál vidíš v nových domé­nach? Web našej reklam­nej agen­tú­ry maviomedia.sk beží na .sk domé­ne a nám to cel­kom vyho­vu­je. Tak­tiež piz­zer­ky či puby si zvyk­li na svo­je kon­cov­ky…

V nových domé­nach je budúc­nosť. Kaž­dú sekun­du sa na sve­te regis­tru­je cca 13 nových domén a tak sa voľ­né náz­vy míňa­jú bru­tál­ne rých­lo. Už teraz sú obsa­de­né všet­ky mož­né kom­bi­ná­cie pís­men do 5 zna­kov pri .com domé­ne. Samoz­rej­me .sk bude na Slo­ven­sku ešte dlho top, ale nové domé­ny sú voľ­né, zau­jí­ma­vé a pove­dia o vás viac.

Zakla­da­teľ Web­sup­por­tu Michal Tru­ban dostal pozva­nie do talks­how Pet­ra Mar­ci­na. Nebol však jedi­ným hos­ťom, ved­ľa neho sedel Mar­tin Dej­dar. Pre toho ste vymýš­ľa­li domé­ny, ako to dopad­lo? :)

V relá­cii nako­niec žiad­nu nekú­pi­li, ale na FB nám potom písal člo­vek, čo si kúpil domé­nu dajdar.sk o kto­rej sa roz­prá­va­li.

15816_10152628672047142_6142896038681141267_n

Poď­me sa však pozrieť do váš­ho záku­li­sia. Čo nové pri­pra­vu­je­te vo Web­sup­por­te a ešte nikde ste to nepro­mo­va­li? 

Pod­ľa nás nie je potreb­né, aby kaž­dý vedel nain­šta­lo­vať WordP­ress a tobôž ho nasta­viť, aby bežal ultra rých­lo, nedal sa hack­núť a bolo tam všet­ko čo tre­ba. Sta­čí ak to my spra­ví­me raz a poriad­ne. Zákaz­ní­ci si „musia“ iba vybrať nový WordP­ress, The Hos­ting a všet­ko sa nain­šta­lu­je auto­ma­tic­ky v top for­me. Oni sa môžu sústre­diť na to dôle­ži­té, teda tvor­bu obsa­hu.

Vaše meno sa často­krát spá­ja nie­len so slo­ven­skou star­tup scé­nou. Pri­pra­vu­je­te nie­čo, na čo sa opla­tí tešiť?

Dva naše boč­né pro­jek­ty Nice­rep­ly a InHi­ro ute­še­ne ras­tú, ale my sa teraz zame­ria­va­me hlav­ne na seba samých a nej­de­me sa rozp­ty­ľo­vať iný­mi pro­jek­ta­mi. Ako nás už poznám, isto sa tu zas zro­dí neja­ký star­tup nápad, ale už bude­me múd­rej­ší a lep­šie ho odde­lí­me od WS, aby nám neb­ral focus.

Mys­lí­te už aj na ďal­šiu WS pár­ty? 

Och, daj­te pokoj. Tu je vždy taká kata­klyz­ma, že na ňu nech­ce­me mys­lieť až do novem­bra. Jedi­né čoho sa desím je že Mišo bude chcieť, aby sme zas mali lep­šie čís­la ako minu­lý rok.

Ľuboš Ľahký

Ľuboš Ľah­ký

A ešte jed­na záker­ná otáz­ka. Čím by si sa živil, ak by sme inter­net v súčas­nos­ti nepoz­na­li?

Jed­na vec je čím by som sa chcel živiť a dru­há čím by som sa uži­vil. Avšak urči­te by som si len našiel off­li­ne ces­tu k tomu čo robím teraz. Spo­lu­pra­co­vať s ľuď­mi, kto­rí sú vo svo­jich obo­roch lep­ší ako ja a spo­loč­ne s nimi vyrá­bať krás­ne a uži­toč­né veci.

zdroj: jaroslavdodok.com

Pridať komentár (0)