Mladé podnikateľky ukázali, ako môže vyzerať svadobný deň 100% zo slovenskej výroby

Lenka Sidorová / 19. februára 2019 / Startupy

  • Sva­dobné me­che­che spo­jilo mladé slo­ven­ské pod­ni­ka­teľky a di­zaj­nérky
  • Keď tú­žiš po svadbe zo slo­ven­skej vý­roby, v tomto článku náj­deš vý­ber z nášho star­tu­po­vého trhu s eko­lo­gic­kou cha­rak­te­ris­ti­kou
zdroj: Instagram Yoora/Unsplash
  • Sva­dobné me­che­che spo­jilo mladé slo­ven­ské pod­ni­ka­teľky a di­zaj­nérky
  • Keď tú­žiš po svadbe zo slo­ven­skej vý­roby, v tomto článku náj­deš vý­ber z nášho star­tu­po­vého trhu s eko­lo­gic­kou cha­rak­te­ris­ti­kou

Cez ví­kend v Bra­ti­slave pred­sta­vili svoje pro­dukty a služby mladé ta­len­to­vané Slo­venky. Všetky stánky spá­jala vý­roba pro­duk­tov pre sva­dobný deň pre­važne z eko­lo­gic­kých ma­te­riá­lov. Sva­dobné šaty, ob­leky, prs­tene, ko­láče, víno, kvety, make-up, či fo­to­gra­fie, to všetko spo­jilo na jed­nom mieste Sva­dobné me­che­che.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: Star­ti­tup.sk/Lenka Si­do­rová

Ne­vesty si mohli po­zrieť sva­dobné šaty od značky Yo­ora stu­dio, za kto­rou stojí Zu­zana Ked­ro­ňová a o jej tvorbe sme pí­sali aj my. Šaty vy­rába vý­lučne z prí­rod­ných, eko­lo­gic­kých a etic­kých lá­tok, ako na­prí­klad bam­bu­sové plátno, bio ba­vlna či mie­ru­mi­lov­ný hod­váb. 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: fa­ce­book.com/events

Sva­dobné šaty od Yo­ora nie sú jed­no­rá­zové a idú s tren­dom eko­lo­gic­kej a udr­ža­teľ­nej módy. Po svadbe ne­veste šaty do­káže upra­viť na bežné no­se­nie, s tým po­číta už pri po­čia­toč­nom na­vrho­vaní.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: Star­ti­tup.sk/Lenka Si­do­rová

Eko­lo­gicky cí­tiace ne­vesty môžu siah­nuť aj po to­pán­kach z ana­ná­so­vej šupky, alebo tzv. ma­lai ma­te­riálu od Evy Kla­ba­lo­vej.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: Star­ti­tup.sk/Lenka Si­do­rová

Ok­rem toho vy­rába najmä te­nisky z re­cyk­lo­va­nej gumy. Po­drážky jej to­pá­nok sú často fa­rebné a každá z páru je iná kvôli špe­ciál­nej tech­nike na spra­co­va­nie po­u­ži­tého ma­te­riálu.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: Star­ti­tup.sk/Lenka Si­do­rová

Aj páni si môžu na svo­jej koži užiť prí­rodný eko­lo­gický ma­te­riál. Že­ní­chom ušije ob­lek na mieru Sa­lón Bi­zarre.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: Star­ti­tup.sk/Lenka Si­do­rová

Za touto znač­kou stojí brit­sko-slo­ven­ský pár, ktorý sídli v Pe­zinku. Muža na svadbu vy­zdo­bia do po­sled­ného de­tailu. 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: fa­ce­book.com/sva­dob­ne­me­che­che

Šperky a ručne ro­bené ob­rúčky s oso­bi­tým štý­lom po­núka Petra Ar­bet, ktorá tvorí pod náz­vom Be­part.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: Star­ti­tup.sk/Lenka Si­do­rová

Mla­do­man­že­lia si môžu vy­brať alebo vy­mys­lieť ori­gi­nálne pre­ve­de­nie ich spo­loč­ného šperku. Ne­vesta sa môže do­la­diť i ná­uš­ni­cami či ná­hr­del­ní­kom. 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: Star­ti­tup.sk/Lenka Si­do­rová

Ky­ticu pre ne­vestu či kve­ti­novú vý­zdobu zo se­zón­nych kve­tov s mi­ni­mál­nou uhlí­ko­vou sto­pou pri­pra­vuje kve­ti­nový ate­liér Ja­ra­bina. Viac čí­taj TU

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: fa­ce­book.com/ate­lier­ja­ra­bina
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: Star­ti­tup.sk/Lenka Si­do­rová

Na svadbe ne­smie chý­bať víno. Jed­nou z mož­ností je ro­dinné vi­nár­stvo Terra Parna zo Su­chej nad Par­nou. 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: fa­ce­book.com/mand­lo­ve­bymg

A naj­lep­šie na zá­ver. Ko­láče, torty a iné slad­kosti po­núka cuk­rá­reň Mand­lové. Mar­tina Gr­ňová, ktorá je ví­ťaz­kou ku­chár­skej šou Mas­ter­Chef Slo­ven­sko, všetko pri­pra­vuje podľa vlast­ných re­cep­tov z tých naj­kva­lit­nej­ších a prí­rod­ných su­ro­vín. Viac o jej biz­nise čí­taj TU

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: Star­ti­tup.sk/Lenka Si­do­rová
Pridať komentár (0)