Mla­dí man­že­lia ruč­ne vyší­va­jú uni­kát­ne násten­né hodi­ny so slo­ven­ský­mi motív­mi

Linda Cebrová / 8. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: facebook.com/pg/Framegroupsro

Majú radi tra­dič­nú výšiv­ku, pre­to sa ju roz­hod­li čo najo­ri­gi­nál­nej­šie využiť v moder­nom inte­ri­é­ro­vom dizaj­ne. Man­že­lia Dzur­ňá­kov­ci z Levo­če ruč­ne vyší­va­jú násten­né hodi­ny osa­de­né do dre­ve­né­ho rámu.

Tak ako sa man­že­lia Dzur­ňá­ko­vi dopĺňa­jú pri roz­ho­vo­re, tak fun­gu­jú aj pri všet­kom, čo robia. Keď si zaria­ďo­va­li nový dom, roz­hod­li sa vyzdo­biť si ste­ny vyší­va­ný­mi krúž­ka­mi.

Obze­ra­li sme si vte­dy veľ­ký kruh, Ele­nin man­žel Matej zra­zu pove­dal, že mu pri­po­mí­na hodi­ny. Keď­že sa pre veci vedia naozaj rých­lo nad­chnú, nápad zača­li rea­li­zo­vať a vyro­bi­li nie­koľ­ko kusov ruč­ne vyší­va­ných násten­ných hodín, kto­ré potom daro­va­li rodi­ne či kama­rá­tom. Ľudí nápad ihneď zau­jal, pre man­že­lov to však malo byť len hob­by, relax pop­ri ich regu­lér­nej prá­ci pre­kla­da­teľ­ky a zvu­ká­ra.

foto:facebook.com/pg/Framegroupsro

Po roku si však za ten­to nápad man­že­lia Dzur­ňá­ko­vi pre­bra­li cenu v súťa­ži Moder­ný reme­sel­ník Slo­ven­ska. Mla­dí man­že­lia vyhra­li kate­gó­riu Ino­va­tív­ny začí­na­jú­ci reme­sel­ník, kto­ré­ho pro­dukt ale­bo služ­ba pomá­ha komu­ni­te a rie­ši prob­lém zau­jí­ma­vým spô­so­bom.

Ich prá­ca je jed­nou z tých, do kto­rej musí člo­vek vlo­žiť naozaj mno­ho času a ener­gie, aby výsle­dok stál za to. Kým sa vyší­va­né hodi­ny dosta­nú do rúk zákaz­ní­kov, trvá to aj nie­koľ­ko hodín.Celý pro­ces sa začí­na pri počí­ta­či, kde sa uro­bí návrh, zvo­lia sa far­by a vzo­ry. Aj keď nie sú folk­lo­ris­ti, ten slo­ven­ský ich naozaj oslo­vil a chcú, aby výšiv­ka pre­trva­la a v moder­ných domác­nos­tiach. Tak­tiež pocí­ti­li súčas­ný trend, návra­tu k ľudo­vým motí­vom, pre­to sa roz­hod­li vyro­biť dru­hú kolek­ciu s náz­vom folk­i­nak.

foto:facebook.com/pg/Framegroupsro

Ele­na v jej začiat­koch pri­tom vôbec nebo­la pro­fe­si­onál­nou šič­kou a s vyší­va­ním sa nestret­la ani v dec­tve. Kaž­dý steh sa učí pod­ľa návo­du na You­tu­be. Tým pádom jej doko­na­lý steh trvá nie­ke­dy aj 5 hodín.

Prá­ve výšiv­ka urču­je, akú sta­no­via cenu pri vytvá­ra­ní gra­fic­ké­ho návrhu. Najk­rat­šie Ele­na vyší­va sedem hodín, naj­dl­h­šie 16, vte­dy sto­ja hodi­ny oko­lo 100 eur. Časom sa však nauči­li, že pri­ja­teľ­nou cenou pre ich zákaz­ní­kov je 50 až 60 eur za kus, pre­to sa sna­žia vytvá­rať hodi­ny, kto­ré spa­da­jú do tej­to kate­gó­rie.

foto:facebook.com/pg/Framegroupsro

Man­že­lia sa samoz­re­jem stre­tá­va­jú aj s reak­ci­ami, že sú ich hodi­ny prí­liš dra­hé. Avšak za cenou si sto­ja a nie je sa čomu diviť. Sú dni, kedy len čís­lo na hodi­nách vypá­ra­jú a vyši­jú aj tri­krát. Výro­ba hodín tak nejak odrá­ža ich prí­stup k pod­ni­ka­niu. Robia to poc­ti­vo, nič si neuľah­ču­jú a mys­lia pri­tom na ľudí, aby odvied­li, čo naj­lep­šiu prá­cu. Ich výrob­ky si môžeš kúpiť pria­mo TU.

Pridať komentár (0)