Moderná vila v srdci prírody je to, po čom túži každý jeden z nás

Podľa článku od Štefana Moravčíka, Archinfo.sk, Autori: Ing. arch. Irakli Eristavi Ing. arch. Pavol Šilla Ing. Gabriel Boženík Ing. arch. Silvia Šillová / 10. novembra 2018 / Architektúra

Au­tor­ský prí­stup, ne­oká­zalá ar­chi­tek­túra, prí­jemné bý­va­nie na okraji mesta, zero-zero.

zdroj: Jaroslav Vaľko, East Side Architecture

Au­tor­ský prí­stup, ne­oká­zalá ar­chi­tek­túra, prí­jemné bý­va­nie na okraji mesta, zero-zero.

Po­ze­mok sa na­chá­dza v Pre­šove, v časti Vy­du­ma­nec v no­vo­vzni­ka­jú­cej obyt­nej štruk­túre. Par­cela je z hor­nej strany ohra­ni­čená vzrast­lou ze­le­ňou. Vila je si­tu­ovaná na zá­pad­nej – vstup­nej časti po­zemku. Sme­rom na vý­chod sa ot­vára roz­siahla ze­lená plo­cha s mi­ni­mom záh­rad­ných úp­rav.

Zo zá­pad­nej strany je ob­jekt od­izo­lo­vaný od ko­mu­ni­ká­cie ze­le­ným pá­som s pô­vod­nou vyš­šou ze­le­ňou. Ná­stup do ob­jektu a vjazd do dvoj­ga­ráže je rie­šený zo spev­ne­nej po­chy prí­jaz­do­vého dvora. Na juž­nej hra­nici po­zemku je umiest­nený prí­stre­šok na ná­doby ko­mu­nál­neho od­padu.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na Ar­chinfo.sk

Zá­kla­dom ar­hi­tek­to­nic­kého rie­še­nia je štvor­cový pô­do­rys so stra­nou 17 met­rov. Do ob­jemu sú ná­sledne vy­re­zané pries­tory te­rás a lo­džií, väč­ši­nou v ná­ro­žiach hmoty. V strede dis­po­zí­cie je umiest­nené malé sk­le­nené át­rium s to­či­tým scho­dis­kom. Tímto spô­so­bom je vy­rie­šené od­vet­rá­va­nie a pre­svet­le­nie.

Toto scho­disko tvorí aj von­kaj­šiu ver­ti­kálnu ko­mu­ni­ká­ciu a spája jed­not­livé pod­la­žia. Je možné po ňom vy­stú­piť až na po­chôdznu  ze­lenú stre­chu domu, ale aj zo­stú­piť na veľkú krytú te­rasu pre­po­jenú so záh­ra­dou na vý­chod­nej časti po­zemku.

Strešná ro­vina má ex­ten­zívnu ve­ge­tačnú úp­ravu a je vy­uži­teľná.

Hlavné obytné pries­tory domu sú vy­me­dzené dvomi ho­ri­zon­tál­nymi že­le­zo­be­tó­no­vými do­skami.

Spodná úro­veň ob­sa­huje sa­mos­tatnú ex­te­ri­é­rovú po­by­tovú plo­chu s väz­bou na záh­radu. Táto časť domu plní fun­kciu let­nej ku­chyne s ot­vo­re­ným oh­nis­kom ex­te­ri­é­ro­vého krbu. Na pries­tor te­rasy nad­vä­zuje sklad a hy­gie­nické zá­ze­mie.

Cen­trál­nym obyt­ným pries­to­rom domu je obytná hala, ktorá je roz­de­lená na jed­not­livé zóny. Obytné miest­nosti do­pĺňa hos­ťov­ská a det­ská izba s pria­mou väz­bou na vstupné pries­tory a s vlast­ným hy­gie­nic­kým zá­ze­mím.

 

 

 

 

 

Pridať komentár (0)