Moder­ný dom­ček posta­ve­ný z recyk­lo­va­ných mate­riá­lov

Michaela Líšková / 27. októbra 2016 / Eko

Kde bývať, keď chceš byť naozaj eko­lo­gic­ký?

V nemec­kom Štut­gar­te vzni­kol veľ­mi zau­jí­ma­vý kúsok súčas­nej archi­tek­tú­ry. MBA/S Matt­hias Bau­er Asso­cia­tes doka­zu­jú, že aj budo­vy zo skla a betó­nu nemu­sia vždy vyze­rať nud­ne a nezau­jí­ma­vo. Táto nemec­ká fir­ma totiž dokon­či­la Haus 39, kto­rý je mixom súčas­né­ho ume­nia a… recyk­lo­va­ných mate­riá­lov. Pod­ľa mno­hých je vytva­ro­va­ný ako kriš­tá­ľo­vá hora a na čudo­va­nie mno­hých prek­va­pi­vo dob­re zapa­dá do oko­li­té­ho pro­stre­dia. Okrem toho opti­ma­li­zu­je pasív­ny solár­ny a atmo­sfé­ric­ký prí­jem, vďa­ka čomu udr­žu­je spot­re­bu ener­gie na mini­me. Raz dar­mo, ak je nie­kto eko­lo­gic­ký celým srd­com, ide až do posled­né­ho detai­lu.

[©(c)Roland Halbe; Veroeffentlichung nur gegen Honorar, Urhebervermerk und Beleg / Copyrightpermission required for reproduction, Photocredit: Roland Halbe]

Zau­jí­ma­vá je aj polo­ha Hau­su 39, kto­rá je rov­na­ko stra­te­gic­ká ako celá výstav­ba domu. Dom môže na úpä­tí pri­jí­mať dosta­tok svet­la na to, aby všet­ko fun­go­va­lo tak ako má a na úče­ly svoj­ho navr­hnu­tia.
Aby ale stav­ba nepô­so­bi­la cel­kom betó­no­vo, archi­tek­ti sa roz­hod­li tro­chu pohrať so stre­chou budo­vy, a tak vzni­kol výsled­ný efekt v podo­be tro­j­u­hol­ní­ka a zau­jí­ma­vo vytva­ro­va­né sú aj ste­ny s ovál­ny­mi výrez­mi. Ak sa pýtaš na veľ­ký, na prvý pohľad nevy­uži­tý, pries­tor na oboch ste­nách, aj toto roz­hod­nu­tie malo svo­je opod­stat­ne­nie. Tak­to mono­li­tic­ky zlo­že­ná schrán­ka spá­ja­jú­ca dve ste­ny totiž kom­bi­nu­je izo­lá­ciu a tech­nic­kú inšta­lá­ciu stav­by.

Digital 95MB [©(c)Roland Halbe; Veroeffentlichung nur gegen Honorar, Urhebervermerk und Beleg / Copyrightpermission required for reproduction, Photocredit: Roland Halbe]Digital 95MB [©(c)Roland Halbe; Veroeffentlichung nur gegen Honorar, Urhebervermerk und Beleg / Copyrightpermission required for reproduction, Photocredit: Roland Halbe]

Napriek svo­jej dob­rej polo­he a tým správ­ne­mu záme­ru môže pôso­biť na nie­kto­rých chlad­ne. Hru­bo reza­ný betón totiž pre­chá­dza do inte­ri­é­ru. Nene­chaj­te sa ale pomý­liť momen­tál­ne prázd­ny­mi ste­na­mi. Aj z takej­to stav­by sa dá spra­viť krás­ny a útul­ný domov. Je pred­sa na maji­te­ľoch, aké mate­riá­ly a far­by sa roz­hod­nú do domu pri­niesť. Roz­hod­ne by bolo zau­jí­ma­vé vidieť túto stav­bu v čase, keď je aj kom­plet­ne zaria­de­ná a dýcha poci­tom sku­toč­né­ho domo­va.

[©(c)Roland Halbe; Veroeffentlichung nur gegen Honorar, Urhebervermerk und Beleg / Copyrightpermission required for reproduction, Photocredit: Roland Halbe]

Tre­ba ale ešte podot­knúť, že napriek skrom­ným roz­me­rom 10x12m pôso­bí stav­ba až prek­va­pi­vo pries­tor­ným doj­mom. A využi­tie izo­lač­né­ho betó­nu v kom­bi­ná­cií s jej polo­hou vhod­nou na pasív­ne pri­jí­ma­nie svet­la je skve­lým spô­so­bom, ako v dome vytvo­riť prí­jem­nú atmo­sfé­ru bez ohľa­du na poča­sie počas celé­ho roka.

haus-39-by-matthias-bauer-associates-6

Zdroj a foto­gra­fie: inhabitat.com

Pridať komentár (0)