Moderný dom­ček posta­vený z recyk­lo­va­ných mate­riá­lov

Michaela Líšková / 27. októbra 2016 / Eko

Kde bývať, keď chceš byť naozaj eko­lo­gický?

V nemec­kom Štut­garte vzni­kol veľmi zau­jí­mavý kúsok súčas­nej archi­tek­túry. MBA/S Matt­hias Bauer Asso­cia­tes doka­zujú, že aj budovy zo skla a betónu nemu­sia vždy vyze­rať nudne a nezau­jí­mavo. Táto nemecká firma totiž dokon­čila Haus 39, ktorý je mixom súčas­ného ume­nia a… recyk­lo­va­ných mate­riá­lov. Podľa mno­hých je vytva­ro­vaný ako kriš­tá­ľová hora a na čudo­va­nie mno­hých prek­va­pivo dobre zapadá do oko­li­tého pro­stredia. Okrem toho opti­ma­li­zuje pasívny solárny a atmo­sfé­rický prí­jem, vďaka čomu udr­žuje spot­rebu ener­gie na minime. Raz darmo, ak je nie­kto eko­lo­gický celým srd­com, ide až do posled­ného detailu.

[©(c)Roland Halbe; Veroeffentlichung nur gegen Honorar, Urhebervermerk und Beleg / Copyrightpermission required for reproduction, Photocredit: Roland Halbe]

Zau­jí­mavá je aj poloha Hausu 39, ktorá je rov­nako stra­te­gická ako celá výstavba domu. Dom môže na úpätí pri­jí­mať dosta­tok svetla na to, aby všetko fun­go­valo tak ako má a na účely svojho navr­hnu­tia.
Aby ale stavba nepô­so­bila cel­kom betó­novo, archi­tekti sa roz­hodli tro­chu pohrať so stre­chou budovy, a tak vzni­kol výsledný efekt v podobe tro­j­u­hol­níka a zau­jí­mavo vytva­ro­vané sú aj steny s ovál­nymi výrezmi. Ak sa pýtaš na veľký, na prvý pohľad nevy­užitý, pries­tor na oboch ste­nách, aj toto roz­hod­nu­tie malo svoje opod­stat­ne­nie. Takto mono­li­ticky zlo­žená schránka spá­ja­júca dve steny totiž kom­bi­nuje izo­lá­ciu a tech­nickú inšta­lá­ciu stavby.

Digital 95MB [©(c)Roland Halbe; Veroeffentlichung nur gegen Honorar, Urhebervermerk und Beleg / Copyrightpermission required for reproduction, Photocredit: Roland Halbe]Digital 95MB [©(c)Roland Halbe; Veroeffentlichung nur gegen Honorar, Urhebervermerk und Beleg / Copyrightpermission required for reproduction, Photocredit: Roland Halbe]

Napriek svo­jej dob­rej polohe a tým správ­nemu zámeru môže pôso­biť na nie­kto­rých chladne. Hrubo rezaný betón totiž pre­chá­dza do inte­ri­éru. Nene­chajte sa ale pomý­liť momen­tálne prázd­nymi ste­nami. Aj z takejto stavby sa dá spra­viť krásny a útulný domov. Je predsa na maji­te­ľoch, aké mate­riály a farby sa roz­hodnú do domu pri­niesť. Roz­hodne by bolo zau­jí­mavé vidieť túto stavbu v čase, keď je aj kom­pletne zaria­dená a dýcha poci­tom sku­toč­ného domova.

[©(c)Roland Halbe; Veroeffentlichung nur gegen Honorar, Urhebervermerk und Beleg / Copyrightpermission required for reproduction, Photocredit: Roland Halbe]

Treba ale ešte podot­knúť, že napriek skrom­ným roz­me­rom 10x12m pôsobí stavba až prek­va­pivo pries­tor­ným doj­mom. A využi­tie izo­lač­ného betónu v kom­bi­ná­cií s jej polo­hou vhod­nou na pasívne pri­jí­ma­nie svetla je skve­lým spô­so­bom, ako v dome vytvo­riť prí­jemnú atmo­sféru bez ohľadu na poča­sie počas celého roka.

haus-39-by-matthias-bauer-associates-6

Zdroj a foto­gra­fie: inhabitat.com

Pridať komentár (0)