Mos­kva: Výkladná skriňa východ­nej Európy

Simona Hanzelová / 3. november 2016 / Zaujímavosti

Majes­tátna, roz­práv­ková, ale aj moderná – taká je Mos­kva. Pred­tým, než som sa vydala nav­ští­viť hlavné mesto Rus­kej fede­rá­cie, často som sa stre­tala s prek­va­pi­vými reak­ci­ami ostat­ných, ako naprí­klad: Kto už len chodí do Ruska? Prečo práve Mos­kva? Čo tam chceš toľko robiť? Mos­kva – to roz­hodne nie je len Čer­vené námes­tie a Kre­meľ. Je to kul­túrne bohaté a záro­veň moderné mesto, ktoré nikdy nespí a ide s dobou.

Ruská met­ro­pola je bez naj­men­ších pochýb výklad­nou skri­ňou luxusu a veľ­ko­le­posti. Pri pre­chádzke uli­cami cen­tra mesta sa strieda jedna oká­zalá budova za dru­hou, až čoskoro nado­bud­neš pocit, že v tomto meste je možné naozaj všetko. A keď hovo­rím všetko, mys­lím tým naozaj všetko. Potra­viny v inte­ri­éri, ktorý by pokojne mohol byť múzeom? Prečo nie! Na ulici Tver­skaja v Mos­kve môžeš mať záži­tok aj z oby­čaj­ného nákupu jedla. Rov­na­kým zážit­kom je aj vzne­šený inte­riér a archi­tek­túra veľ­kých zná­mych nákup­ných cen­tier GUM a CUM, v kto­rých možno nájsť exklu­zívne ruské aj zahra­ničné obchody, reštau­rá­cie a kaviarne.

dsc_7812-medium

dsc_7946-mediumdsc_7917-mediumdsc_7949-medium

Mos­kov­ské metro je kapi­tola sama o sebe. Nie­lenže patrí medzi naj­hl­b­šie a naj­roz­siah­lej­šie pod­zemné dráhy na svete, ale jed­not­livé sta­nice oblo­žené mra­mo­rom a žulou, zdo­bené mozai­kami a sochami, osvet­lené kriš­tá­ľo­vými lus­trami, sú hoto­vým maj­strov­ským die­lom. Hoci sa za tú najk­raj­šiu pova­žuje sta­nica Maja­kov­skaja, garan­tu­jem ti, že aj ostatné stoja za vide­nie.

dsc_8171-medium

Za náv­števu určite stojí aj Café Push­kin, prav­de­po­dobne naj­lep­šia reštau­rá­cia v Mos­kve s neuve­ri­teľne honos­ným inte­ri­é­rom. K reštau­rá­cii patrí aj kavia­reň s neme­nej dych­be­rú­cim inte­ri­é­ro­vým dizaj­nom, ktorá sa nachá­dza hneď vedľa. Môžeš si tu vychut­nať skvelú kávu a naprí­klad aj tra­dičný ruský dezert – Napo­le­onovu tortu. Pozorný per­so­nál, nád­herné pro­stre­die a skvelé jedlo – to všetko sa oplatí aj napriek vyš­šiemu účtu. Navyše, po náv­števe Café Push­kin sa bez­po­chyby budeš cítiť ako ruský oli­gar­cha.

moskvadsc_8272-medium

Pozor­nosť si zaslúži nie­len his­to­rická, ale aj súčasná archi­tek­túra Mos­kvy. V moder­nej štvrti Mos­kva-Siti, ktorá je mos­kov­ským medzi­ná­rod­ným biz­ni­so­vým cen­trom, sa vyní­majú moderné mra­ko­drapy, ktoré pat­ria k tým naj­vyš­ším v Európe. Práve na tomto mieste sa môžeš poko­chať pano­ra­ma­tic­kým výhľa­dom na celé mesto. Obzvlášť po zotmení si tam hore pri pohľade na rozs­vie­tené mesto a prúdy áut, ktoré z tej výšky vyze­rajú ako sve­tiel­ku­júce mravce, uve­do­míš, akým obrov­ským a pul­zu­jú­cim mes­tom Mos­kva naozaj je.

dsc_8294-mediumdsc_8312-mediumdsc_8164-medium

Ak sa ale chceš ocit­núť až 65 met­rov pod zemou a pre­sved­čiť sa o tom, že Rusi vždy boli pri­pra­vení na všetko, odpo­rú­čam náv­števu jed­ného zo sprí­stup­ne­ných vojen­ských objek­tov – pro­tia­tó­mo­vého bun­kru s náz­vom Bun­ker 42, ktorý v súčas­nosti plní úlohu múzea Stu­de­nej vojny. Tune­lové chodby hlboko pod zemou sú naozaj adre­na­lí­no­vým zážit­kom aj vďaka šra­motu a mier­nym vib­rá­ciám z neďa­le­kého metra a faloš­nému pop­la­chu, ktorý sprie­vodca spustí vo chvíli, keď to budeš naj­me­nej čakať, a ty sa tak ocit­neš v ponu­rej tme za zvu­kov sirén a bli­ka­jú­ceho čer­ve­ného svetla.

dsc_8223-medium

dsc_8227-mediumdsc_8238-medium

Keď už sme pri múze­ách – ak máš aspoň malé nad­še­nie pre ves­mír a ves­mírny prie­my­sel, istotne by si nemal vyne­chať Múzeum koz­mo­nau­tiky, ktoré ponúka naozaj bohatý prie­rez his­tó­riou rus­kých ves­mír­nych prog­ra­mov. Pokiaľ si mys­líš, že ide o staré komu­nis­tické múzeum, si na omyle. Múzeum je naozaj moderné a plné ohrom­ných expo­ná­tov, ktoré pri­po­mí­najú, že Rusi dlho­dobo pat­ria medzi sve­tovú špičku v dobý­vaní ves­míru.

dsc_8355-mediumdsc_8407-mediumdsc_8378-mediumdsc_8393-medium

Mos­kva je bohatá aj na gas­tro­no­mické zážitky. Reštau­rá­cie a kaviar­ničky tu náj­deš naozaj na kaž­dom rohu. Z tra­dič­nej rus­kej kuchyne treba ochut­nať najmä boršč, pel­mene plnené mäsom a hrí­bami, či vare­niky – pirohy plnené kapus­tou, mäsom, zemiakmi, lek­vá­rom alebo jabl­kami. Z nápo­jov je samoz­rej­mos­ťou pre­slá­vená ruská vodka, ktorá zahreje najmä v zim­ných mesia­coch, a Rusi majú aj prek­va­pivo výborné šam­pan­ské. V Mos­kve však náj­deš aj mnoho ďal­ších reštau­rá­cií, ktoré ponú­kajú kuchyňu z celého sveta na naozaj vyso­kej úrovni.

dsc_8274-mediumdsc_8033-medium

V Mos­kve som sa cítila až nad­mieru prí­jemne a bez­pečne, dokonca viac ako v hocik­to­rej zápa­do­európ­skej met­ro­pole. Metro, nákupné cen­trá a významné turis­tické atrak­cie boli dobre strá­žené – nie však v tom nega­tív­nom slova zmysle, ale nenú­tená prí­tom­nosť poli­caj­tov či voja­kov (ktorí boli navyše vždy ochotní pora­diť, ak sa bolo treba spý­tať na cestu) navo­dzo­vala pocit bez­pe­čia. Ľudia boli pria­teľ­skí, ochotní a dis­cip­li­no­vaní.

dsc_7999-mediumdsc_8137-mediumdsc_8143-mediumdsc_8333-medium

Mos­kov­ča­nia sú zrejme aj dosť poriad­ku­mi­lovní – všetko bolo čisté a upra­vené, ulice každý deň nie­koľ­ko­krát umý­vali a zame­tali. To isté pla­tilo v metre, kde som na vlastné oči videla, ako zamest­nanci čis­tili dokonca aj zábrad­lie na eska­lá­tore.

dsc_7995-medium

V Mos­kve ma prí­jemne prek­va­pilo ešte niečo, s čím som sa zatiaľ nikde inde nestretla. Pre väč­šinu tamoj­ších mužov je samoz­rej­mos­ťou ponúk­nuť v metre miesto na sede­nie žene, a to bez ohľadu na to, či je stará a či mladá. Mos­kov­skí muži zrejme musia byť naozaj veľkí gen­tle­mani – často ich vidno postá­vať a čakať na svoje pria­teľky a man­želky s kyti­cou kve­tov v ruke. Kve­ti­nár­stva sa v tomto meste tešia naozaj veľ­kej obľube a je úpl­nou samoz­rej­mos­ťou, že ich náj­deš otvo­rené nons­top aj v budo­vách uni­ver­zít a na inter­ná­toch.

dsc_8112-mediumdsc_8028-mediumdsc_8024-medium

Náv­števa Mos­kvy ma ešte viac utvr­dila v tom, že aj východná Európa má čo ponúk­nuť. Roz­hodne sa tam plá­nu­jem vrá­tiť – pre zmenu však počas let­ných mesia­cov, kedy v meste ožijú všetky parky, kul­túrne pred­sta­ve­nia a von­kaj­šie akti­vity.

foto: Vanda Samar­dži­jová

Pridať komentár (0)