Moti­vá­cia nestačí. Potre­bu­ješ konať

Tatiana Blazseková / 13. november 2015 / Tools a produktivita

Pre­čí­tali ste dosta­točné množ­stvo kníh, blo­gov, člán­kov. Stále hľa­dáte nejakú zla­tistú infor­má­ciu, ktorá vám pomôže zís­kať viac sily, pro­duk­ti­vity a moti­vá­cie. Moti­vá­cia však nie je len prvotné nad­še­nie. Je to ťažká práca, beh na dlhé trate.

Moja kama­rátka Ivanka mala vždy vášeň pre písa­nie. Jej eseje však kon­čili v zásuvke alebo v pro­fe­so­ro­vom maily. Nikdy si však nemys­lela, že by sa tým mohla živiť. Po neuve­ri­teľ­nom zážitku v kra­jine Blíz­keho východu pocí­tila, že môže robiť čokoľ­vek. Uve­do­mila si že žila v malej škru­pinke ohra­ni­če­nej stra­chom z fik­tív­nych vecí. Naho­dila nesku­točné tempo: písala a písala všetko, čo celý život ostalo nevy­po­čuté.

Dvere moti­vá­cie sa však po dvoch týžd­ňoch začali opäť pomaly zatvá­rať. Moti­vá­cia a pro­duk­ti­vita sa rozp­ly­nuli. Písala stále menej a menej až si sama naho­vo­rila, že jej sen je nere­álny. Nedá­vala do toho však dosta­tok síl a sama si to uve­do­mila. Ivanka pra­co­vala na plný úvä­zok, špor­to­vala, veno­vala sa pria­te­ľom, rodine. Mys­lela si, že všetko bude robiť ako dote­raz a okrem toho, začne po veče­roch písať. Nez­vládla to, prišla domov una­vená a posledné na čo mala chuť bolo písa­nie. Jej nad­še­nie sa pomaly vytrá­calo. Napo­kon pre­stala písať úplne.

Začala sa cítiť vinná sama pred sebou. Ak sa cítite vinní, sna­žíte sa to potla­čiť, igno­ro­vať a ute­kať pred prob­lé­mom.  Cítila, že je v jed­nom zača­ro­va­nom cykle. Uve­rila, že jej sen je nere­álny. Či už ide o Ivanku alebo hoci­koho iného, dostať sa z tohto kruhu nie je jed­no­du­ché. Ako s tým ale bojo­vať?

Prvým bodom je uve­do­miť si, prečo to robíme a prečo sme sa v tomto blud­nom kruhu ocitli. Každú novú infor­má­ciu, ktorú chceme zakom­po­no­vať do svo­jej den­nej rutiny chceme uplat­niť hneď teraz a okam­žite. Je dôle­žité sad­núť si sám so sebou a uve­do­miť, čo od seba oča­ká­vam. Ak chceme vo svo­jom živote niečo zme­niť, je nutné uve­do­miť si, že meníme naše zvyky a to, čo bolo dote­raz, sa musí zme­niť.

Stra­vo­va­cie návyky sa nezme­nia len preto, že jed­ného dňa som si pove­dala, že by to asi bolo fajn. Pocho­pe­nie toho, čo sku­točne chcem a ako to uro­bím zabe­rie nejaký ten čas. Ak si neza­de­fi­nu­jete opod­stat­nené a pri­me­rané oča­ká­va­nia, pôj­dete do extrému ako Ivanka.

Moti­vá­cia to nie je len hŕŕ poďme na vec. Moti­vá­cia je o plá­no­vaní, time manag­mente, uve­do­mení si vlast­ných oča­ká­vaní a mož­ností. Často­krát sa nášho sna rad­šej vzdáme. Možno sa len bojíme otvo­riť Pan­do­rinu skrinku.

Zdroj: www.medium.com

Pridať komentár (0)