Na náv­števe v praž­skom Tech­Squ­are

Michaela Szilvášová / 25. marca 2014 / Startupy

Pohy­bu­jete sa v star­tu­po­vej komu­nite a chys­táte sa v blíz­kej dobe nav­ští­viť Prahu? Alebo máte vlastný star­tup a hľa­dáte miesto, kam by ste zapadli? Tech­Squ­are cowor­king je pre vás ide­ál­nou voľ­bou. Možno sa pýtate, prečo prísť práve sem. V čom je taký výni­močný? Čítajte ďalej a ja vám uká­žem, aké mož­nosti tento moderný pries­tor pre star­tupy ponúka. 

Tech­Squ­are sa nachá­dza v mest­skej časti Smí­chov asi 20 minút MHD od cen­tra Prahy. Už z diaľky si môžete všim­núť zre­kon­štru­ovanú budovu býva­lej fab­riky Škoda, ktorá sa týči nad Smí­chov­ským nád­ra­žím. Cowor­kin­gové pries­tory náj­dete v budove na 4. poschodí, kde vás na recep­cii pri­víta usmie­vavá a ener­gická Petra Huba­čová, ktorá má na sta­rosti všetky akti­vity a vede­nie Tech­Squ­are. Káva do ruky a ide sa na pre­hliadku :)

Začí­name napravo pri recep­cii, vedľa kto­rej sa na oboch stra­nách chodby rozp­res­tie­rajú tri zasa­da­cie miest­nosti. Star­tupy ich využí­vajú najmä na dôle­žité roko­va­nia s par­tnermi a vlastné interné stret­nu­tia. Pokra­ču­jeme do prie­stran­nej haly, tzv. lounge, v kto­rej sa pra­vi­delne orga­ni­zujú zau­jí­mavé pred­nášky a works­hopy pre star­tu­pis­tov, ale aj pre verej­nosť. Počas mojej náv­števy práve pre­bie­hal tretí Google Glass hac­kat­hon v Čes­kej repub­like orga­ni­zo­vaný GDG Pra­gue, počas kto­rého sa vyví­jali apli­ká­cie napr. pre Four­squ­are či pro­fe­si­onál­nych hrá­čov tenisu.

Vrá­time sa nas­päť dlhou chod­bou okolo recep­cie a vchá­dzame do miest­nosti kde pôso­bia začí­na­júce star­tupy. V obrov­skom pries­tore ma na prvý pohľad upú­tajú vysoké steny a prie­stranné okná, ktoré dodá­vajú cowor­kingu his­to­rickú indus­triálnu atmo­sféru. “Zadná časť pries­to­rov je zatiaľ neobý­vaná, od apríla čakáme prí­chod nových star­tu­pov do troj­me­sač­ného akce­le­rač­ného prog­ramu Star­tu­pY­ard,” hovorí Petra. Na poschodí samoz­rejme nesmie chý­bať jedá­leň pre spo­ločné obedy a kávič­ko­va­nie. Prí­jem­ným prek­va­pe­ním sú pre mňa spr­chy – tri pre pánov a jedna pre dámy.

Pre­chá­dzame na 3.poschodie do pries­to­rov, kde sa nachá­dzajú star­tupy v pokro­či­lej­šej fáze vývoja. Svoj domov tu majú napr. Food­panda, FAME­DIA, či star­tup Brand Embassy, ktorý len pred nedáv­nom zís­kal inves­tí­ciu 1 milión ame­ric­kých dolá­rov. Tak­tiež tu sídli inves­tičná sku­pina Credo Ven­tu­res. Každý star­tup tu má vlastnú kan­ce­lá­riu s vyba­ve­ním. Je to hlavne preto, aby sa jed­not­livé tímy doká­zali lep­šie sústre­diť na roz­voj svojho biz­nisu a rých­lej­šie napre­do­vali. Na dru­hej strane tu majú star­tupy mož­nosť stre­tá­vať sa, networ­ko­vať a zdie­ľať feed­back aj vďaka rela­xač­nej zóne, herni so stol­ným fut­ba­lom, či útul­nej kuchynke. 

Vrá­time sa späť na 3. poscho­die do chil­lout zóny a s Peťou ešte dlho dis­ku­tu­jeme o česko-slo­ven­ských star­tu­poch. „Mám pocit, že u vás na Slo­ven­sku sú star­tupy akési drav­šie a neboja sa ísť s kožou na trh,“ dodáva Petra a ja nemô­žem nesú­hla­siť. V Prahe žije obrov­ské množ­stvo Slo­vá­kov a je to cítiť aj na cowor­kin­goch a akce­le­rá­to­roch. Prí­kla­dom je Wayra Pra­gue, v kto­rej bolo minulý rok akce­le­ro­va­ných 8 slo­ven­ských star­tu­pov. „Mali by sme ich asi začať posie­lať späť na Slo­ven­sko, nech aj vám niečo ostane,“ smeje sa Peťa.

Do môjho odchodu na Slo­ven­sko už nezos­táva veľa času. Pomaly sa zbe­rám domov, star­tupy ostá­vajú. Do Prahy a Tech­Squ­are sa určite vrá­tim, už o dva týždne je tu napr. akcia Star­tup Sauna. Každý týž­deň sa tu niečo deje. A to som zatiaľ nav­ští­vila len jeden praž­ský cowor­king. :)

Pridať komentár (0)