Na obra­zovky pri­chá­dza nový doku­ment s náz­vom Star­tup­land

Šandi / 17. marca 2014 / Startupy

Neberte hneď $5,000 od všet­kých svo­jich zná­mych a kama­rá­tov, lebo vás to môže sakra mrzieť. Toto tvrdí hneď v dru­hej epi­zóde seriálu Star­tup­land Jonat­hon Perelli, ktorý je gene­rál­nym ria­di­te­ľom For­tify Ven­tu­res. Star­tup­land je doku­ment veno­vaný hlavne začí­na­jú­cim fir­mám s potre­bou prvot­ného finan­co­va­nia, ktorý mal pre­mi­éru len minulý týž­deň v Ame­rike. Doku­ment má odha­ľo­vať drs­nej­šiu tvár života star­tu­pov, najmä prob­le­ma­tické zís­ka­va­nie prvot­ného kapi­tálu.

Čo sa doku­mentu Star­tup­land nedá odo­prieť, je jeho hod­no­verný pohľad na neľahkú cestu zakla­da­te­ľov star­tu­pov pri zís­ka­vaní exter­ných zdro­jov, ktoré sú často krát drah­šími peniazmi ako sa prvotne môže zdať. Doku­ment mapuje pro­fily zakla­da­te­ľov 5 rôz­nych star­tu­pov, so sna­hou pre­me­niť svoju biz­nis ideu v zmys­lu­plnú a fun­gu­júcu firmu. Zatiaľ je bohu­žoaľ naplá­no­va­ných len 6 epi­zódy tohto doku­mentu. 

V Star­tup­land sa objaví 5 hlav­ných postáv, kto­rými sú pod­ni­ka­te­lia Elise Whang (Snob­Swap), Dave Aidek­man (Trip Tribe), Aneet Makin (Leg­Cyte), JD Chang (TrendPo) a Marty Bauer (Ride­Post).

Môžete byť tou naj­chyt­rej­šou oso­bou na svete a aj tak budete stále robiť chyby, no ako s nimi nalo­žíte robí to, čo vás odli­šuje, tvrdí v začia­toč­nej epi­zóde spo­lu­za­kla­da­teľka Red­dit Ale­xis Oha­nian.

Tento doku­ment zís­kal v kam­pani Kicks­tar­ter sluš­ných $85,000, čo pomohlo nakop­núť vtedy len ideu do sku­toč­ného doku­men­tár­neho pro­jektu. Sme nad­šení, že vzniká čoraz viac seriá­lov veno­va­ných star­tu­pom a tema­tike o začiat­koch pod­ni­ka­nia. Čo keby raz Slo­ven­ské tele­ví­zie vyho­dili neko­nečné tele­no­vely ako Búr­livé víno, alebo Pane­lák a nahra­dili ich na pár dní doku­men­tom Star­tup­land? Táto fan­tá­zia stála určite za zamys­le­nie.

Zdroj: washingtonpost.com

Pridať komentár (0)