Na Slo­ven­sku vzik­la prvá vzde­lá­va­cia far­ma so vče­la­mi, kto­rá ponú­ka viac ako len med

Linda Cebrová / 19. júna 2017 / Zo Slovenska

zdroj: facebook.com/vcelikraj

Toľ­ko ľudí milu­je med, ale pri­blí­žiť sa k vče­lám ale­bo nahliad­nuť do úľa a zis­tiť, ako med vzni­ká, si hocik­to netrúf­ne.

Pri­tom je to záži­tok, na kto­rý sa len tak ľah­ko neza­bú­da. A prá­ve to je cie­ľom vče­lá­rov v Koka­ve na Rima­vi­cou. Naučiť ľudí nebáť sa a umož­niť im na jeden deň sa stať naozaj­st­ným vče­lá­rom. Zača­li nie­len s dospe­lý­mi, ale aj so ško­la­mi a škôl­ka­mi a je to prvý pro­jekt na Slo­ven­sku, kto­rý sa takým­to spô­so­bom venu­je šir­šej verej­nos­ti v prí­rod­nom are­áli Hide­park.


Za kokav­ským pro­jek­tom vzde­lá­va­cej včel­ni­ce Vče­lí kRaj, kto­rý vytvá­ra pra­cov­né prí­le­ži­tos­ti pomo­cou vče­lá­re­nia v regi­ó­noch Malo­hont, Gemer a Novoh­rad sto­jí David Tur­čá­ni a Soňa Keresz­te­so­vá. Ten­to nevšed­ný slo­ven­ský pro­jekt sa sna­ží pou­ka­zo­vať na súčas­ný prob­lém ope­ľo­va­čov a for­mou kur­zov ško­lí nových vče­lá­rov a pomá­ha napre­do­vať aj tým ostrie­ľa­ným.

Vče­lí kRaj je skve­lým prí­kla­dom, že neza­mest­na­nosť sa dá rie­šiť aj inak ako len výstav­bou auto­mo­bi­liek. Sta­či­lo by, aby kaž­dý živ­nost­ník pris­pel aspoň svo­jim málom a zapo­jil do svo­jich akti­vít ľudí z oko­lia. To sa sna­ží robiť aj Vče­lí kRaj v Hide­par­ku, kde vyrá­ba pro­duk­ty, do kto­rých výro­by zapá­ja dlho­do­bo neza­mest­na­ných a ľudí z mar­gi­na­li­zo­va­ných sku­pín.

Kur­zy zalo­že­né na dlho­roč­nej tra­dí­cií

Či už si člo­vek, kto­rý sa chce veno­vať vče­lár­če­niu, no jedi­né, čo vieš je ako chu­tí med, ale­bo si dlho­roč­ný vče­lár, tie­to kur­zy ti poskyt­nú vedo­mos­ti “na mie­ru“. Pred teore­tic­ký­mi pred­náš­ka­mi je tu upred­nost­ňo­va­ná pria­ma prá­ca v teré­ne. Všet­ky vedo­mos­ti, kto­ré tu nado­bud­neš sú pod­lo­že­né 60 roč­nou tra­dí­ci­ou vče­lá­re­nia. Tra­dí­cia je tu však pre­po­je­ná s nový­mi prí­stup­mi ku vče­lár­stvu, nový­mi pohľad­mi ako aj ino­va­tív­ny­mi tech­no­ló­gia­mi.

Féro­vý med

Kaž­dý z nás chce kúpiť dob­re a lac­no. Hľa­dá­me med za pri­ja­teľ­nú cenu, no to či je cena priaz­ni­vá aj pre vče­lá­ra už pri­veľ­mi nerie­ši­me. Pri kúpe toho naj­lac­nej­šie­ho medu však v koneč­nom dôsled­ku okrá­da­me samých seba. Lac­né pse­udo medy pred­sta­vu­jú čas­to len zhluk cuk­ru bez lie­či­vých účin­kov.

Na vče­lej far­me však nedos­ta­neš ano­nym­ný med, ale med s prí­be­hom, kto­rý si pre­čí­taš na eti­ke­te. Cenu medu v tom­to prí­pa­de urču­je výrob­ca, spo­koj­né tak budú obe stra­ny. Kúpou člo­vek pod­po­rí jed­nak regi­ó­ny Malo­hon­tu a Novoh­ra­du, kto­ré dnes trá­pi vyso­ká mie­ra neza­mest­na­nos­ti, ale aj slo­ven­ské vče­ly. Nepo­strá­da­teľ­ných ope­ľo­va­čov našej kra­ji­ny je pri­tom stá­le menej, ten­to envi­ro­men­tál­ny prob­lém sa však dá rie­šiť aj na lokál­nej úrov­ni. Sta­čí pod­po­ro­vať kva­lit­ných vče­lá­rov, kto­rí vedia, ako sa o vče­ly posta­rať.

Vče­lám môžeš pomôcť aj na vlast­nej záh­ra­de

Ak máš chuť zalo­žiť si pria­mo na svo­jej záh­ra­de svo­je malé včels­tvo, môžeš to vyrie­šiť veľ­mi jed­no­du­cho, a to ruč­ne vyro­be­ný­mi dom­ček­mi z eko­lo­gic­kých mate­riá­lov, vďa­ka kto­rým si rozb­zu­číš strom, či kve­ti­no­vý záhon.

Ďal­ším varian­tom, kto­rou pris­pe­ješ k lep­ším pod­mien­kam pre vče­ly je aj výro­bok s náz­vom Desia­to­vé menu pre vče­ly. Ide o srdieč­ko z recyk­lo­va­teľ­né­ho papie­ra, v kto­rom bije sila až 40 dru­hov medo­nos­ných a peľo­daj­ných rast­lín.

Ak sa aj tebe pozdá­va kocept Vče­lie­ho kRa­ja, ich kom­plet­nú ponu­ku môžeš pre­skú­mať na ich strán­ke kraj.sk.

Pridať komentár (0)