Na star­tup nie je nikdy neskoro!

Luky Gašparík / 28. marca 2014 / Business

Ste už pri­starí na zalo­že­nie star­tupu? Alebo nebo­daj pri­mladí? Hlú­posť! Niečo ako ide­álny vek neexis­tuje. Pozrite si našu info­gra­fiku o tom, kedy je ten správny čas na zalo­že­nie star­tupu.

Mla­dosť ako klúč k úspe­chu? Môže sa vám zdať, že Sili­con Val­ley upred­nost­ňuje hlavne mla­dých ľudí v div­ných trič­kách popí­sa­ných rôz­nymi múd­rymi gee­kov­skými tex­tami. Ono sa vám to ani vlastne nezdá, ono to tak naozaj je. Po pre­čí­taní pár člán­kov v New York Times som nado­bu­dol pocit, že najob­lú­be­nej­ším hobby star­tu­pis­tov vo Val­ley je pred­časne sa vykaš­lať na školu a ísť makať na svo­jom život­nom sne. Do tejto kate­gó­rie určite pat­ria tie naj­zná­mej­šie mená ako Gates, Jobs, Zuc­ker­berg a ďalší.

Tak kedy je teda ten správny čas na zača­tie? 20 rokov? 25 či 30?

Známy newy­or­ský inves­tor a spo­lu­za­kla­da­teľ Union Squ­are Ven­tu­res (Twit­terTum­blrFour­squ­areZynga, Kicks­tar­ter,…) Fred Wil­son napí­sal na svo­jom blogu, že by zafi­nan­co­val hoci­koho a v akom­koľ­vek veku, ak by sa mu jeho nápad pozdá­val. Záro­veň dodal, že u nie­kto­rých VC naozaj platí nepí­sané pra­vidlo, podľa kto­rého ponú­kajú finan­co­va­nie iba star­tu­pom s mla­dými zakla­da­teľmi.

Para­doxne, veľa úspeš­ných star­tu­pis­tov začalo už v pokro­či­lej­šom veku a nemali prob­lém stať sa líd­rami v rôz­nych oblas­tiach biz­nisu. Pozrite si, aké známe osob­nosti začali star­tu­po­vať v zre­lom veku. Nie­kto­rých budete určite poznať, to vám garan­tu­jem. Viac napo­vie info­gra­fika:

Too late to start

Nie je žiad­nym tajom­stvom, že ľudí po 35-ke vo Val­ley berú akoby boli “za zeni­tom”. Naj­nov­šie štú­die však uká­zali okrem iných aj dva zau­jí­mavé fakty, a to:

- prie­merný zakla­da­teľ tech­no­lo­gic­kej spo­loč­nosti v USA má prie­merne 39 rokov 

- 92% z nich má ukon­če­ných mini­málne bache­lor degree na vyso­kej škole, 32% má mas­tera 

Už iba tieto dva fakty musia viac-menej rúcať dogmu o sko­rom alebo nesko­rom veku. Je síce pravda, že mla­dosť má svoje výhody vo forme “pokus-omyl” prí­stupu, člo­vek môže via­cej ris­ko­vať, má ešte odhod­la­nie a ener­giu nie­čomu sa oddať naplno a podobne. Vyšší vek však pri­náša iné výhody ako roz­vahu, skú­se­nosti, pokoru a roz­hľad. Pointa tohto článku je jediná — vhodný čas na zalo­že­nie star­tupu a cel­kovo pod­ni­ka­nia nebude nikdy lepší, ako práve teraz

Zdroj: avc.com, fundersandfounders.com

Pridať komentár (0)