Na star­tup nie je nikdy nesko­ro!

Luky Gašparík / 28. marca 2014 / Business

Ste už pri­sta­rí na zalo­že­nie star­tu­pu? Ale­bo nebo­daj pri­mla­dí? Hlú­posť! Nie­čo ako ide­ál­ny vek neexis­tu­je. Pozri­te si našu info­gra­fi­ku o tom, kedy je ten správ­ny čas na zalo­že­nie star­tu­pu.

Mla­dosť ako klúč k úspe­chu? Môže sa vám zdať, že Sili­con Val­ley upred­nost­ňu­je hlav­ne mla­dých ľudí v div­ných trič­kách popí­sa­ných rôz­ny­mi múd­ry­mi gee­kov­ský­mi tex­ta­mi. Ono sa vám to ani vlast­ne nez­dá, ono to tak naozaj je. Po pre­čí­ta­ní pár člán­kov v New York Times som nado­bu­dol pocit, že najob­lú­be­nej­ším hob­by star­tu­pis­tov vo Val­ley je pred­čas­ne sa vykaš­lať na ško­lu a ísť makať na svo­jom život­nom sne. Do tej­to kate­gó­rie urči­te pat­ria tie naj­zná­mej­šie mená ako Gates, Jobs, Zuc­ker­berg a ďal­ší.

Tak kedy je teda ten správ­ny čas na zača­tie? 20 rokov? 25 či 30?

Zná­my newy­or­ský inves­tor a spo­lu­za­kla­da­teľ Uni­on Squ­are Ven­tu­res (Twit­terTum­blrFour­squ­areZyn­ga, Kicks­tar­ter,…) Fred Wil­son napí­sal na svo­jom blo­gu, že by zafi­nan­co­val hoci­ko­ho a v akom­koľ­vek veku, ak by sa mu jeho nápad pozdá­val. Záro­veň dodal, že u nie­kto­rých VC naozaj pla­tí nepí­sa­né pra­vid­lo, pod­ľa kto­ré­ho ponú­ka­jú finan­co­va­nie iba star­tu­pom s mla­dý­mi zakla­da­teľ­mi.

Para­dox­ne, veľa úspeš­ných star­tu­pis­tov zača­lo už v pokro­či­lej­šom veku a nema­li prob­lém stať sa líd­ra­mi v rôz­nych oblas­tiach biz­ni­su. Pozri­te si, aké zná­me osob­nos­ti zača­li star­tu­po­vať v zre­lom veku. Nie­kto­rých bude­te urči­te poznať, to vám garan­tu­jem. Viac napo­vie info­gra­fi­ka:

Too late to start

Nie je žiad­nym tajom­stvom, že ľudí po 35-ke vo Val­ley berú ako­by boli “za zeni­tom”. Naj­nov­šie štú­die však uká­za­li okrem iných aj dva zau­jí­ma­vé fak­ty, a to:

- prie­mer­ný zakla­da­teľ tech­no­lo­gic­kej spo­loč­nos­ti v USA má prie­mer­ne 39 rokov 

- 92% z nich má ukon­če­ných mini­mál­ne bache­lor degree na vyso­kej ško­le, 32% má mas­te­ra 

Už iba tie­to dva fak­ty musia viac-menej rúcať dog­mu o sko­rom ale­bo nesko­rom veku. Je síce prav­da, že mla­dosť má svo­je výho­dy vo for­me “pokus-omyl” prí­stu­pu, člo­vek môže via­cej ris­ko­vať, má ešte odhod­la­nie a ener­giu nie­čo­mu sa oddať napl­no a podob­ne. Vyš­ší vek však pri­ná­ša iné výho­dy ako roz­va­hu, skú­se­nos­ti, poko­ru a roz­hľad. Poin­ta toh­to člán­ku je jedi­ná — vhod­ný čas na zalo­že­nie star­tu­pu a cel­ko­vo pod­ni­ka­nia nebu­de nikdy lep­ší, ako prá­ve teraz

Zdroj: avc.com, fundersandfounders.com

Pridať komentár (0)