Na túto apli­ká­ciu čakám dlhé roky: Konečne som našiel svojmu zaprá­še­nému iPadu využi­tie!

Martin Bohunický / 15. október 2015 / Business

Apli­ká­cia, o ktorú sa posta­rali bývalí zamest­nanci Apple, spraví z kto­ré­ho­koľ­vek iPadu druhý moni­tor pre Mac.

Mnoho maji­te­ľov počí­ta­čov od Apple vlastní aj iPad a teraz môžu vďaka apli­ká­cií pou­ží­vať obe zaria­de­nia efek­tívne naraz. Nie je to síce žiadna novinka, no ak si to nie­kedy skú­šal s inou apli­ká­cou, vieš, kde je prob­lém. Sys­tém ako taký fun­guje, no cez Wi-Fi to jed­no­du­cho nie je ono. Celé to je pomalé, laguje to a je to vše­obecne otravné.

Apli­ká­cia Duet Disp­lay sa s týmto prob­lé­mom vyspo­ria­dala veľmi ele­gan­tne. Na pre­po­je­nie počí­tača a tab­letu pou­ží­ješ štan­dardný nabí­jací kábel pre iPad. Apli­ká­cia stojí na tab­let 15 dolá­rov a po pri­po­jení k Macu sa soft­vér na počí­tač stiahne auto­ma­ticky a zadarmo. iPad sa potom pre­pne na druhý moni­tor a OS X ho roz­pozná ako bežný externý disp­lej.

Tvor­co­via Duet Disp­lay tvr­dia, že pri takomto rie­šení lagy jed­no­du­cho neexis­tujú. Otes­to­val som teda, či je to pravda. Je aj nie je…

Vybral som svoj zaprá­šený iPad a napo­jil ho na svoj Mac­book. Všetko fun­go­valo rela­tívne spo­ľah­livo, zazna­me­nal som však prob­lémy pri pre­hrá­vaní videa na You­tube. Aby som bol fér, dialo sa to len na začiatku videa.

Za to som obja­vil ale celú radu výhod. Mať druhý moni­tor je jed­no­du­cho super, doty­kové ovlá­da­nie fun­guje na iPade ďalej, čo dáva práci nové mož­nosti a v nepo­sled­nom rade som si užil Retina Disp­lay, ktorý Mac­book Air nemá. Mož­nosti Retiny však máš mož­nosť v nasta­ve­niach vypnúť a to nie náho­dou — spot­reba baté­rie je dra­ma­ticky vyš­šia. Táto mož­nosť sa hodí, ak nemáš zaria­de­nia práve pri­po­jené k sieti. Tiež si pre úsporu baté­rie možeš vybrať frame rate 30/60 fps.

Toto rie­še­nie fun­guje aj na tvo­jom iPhone, ťažko však pomýš­ľať na to, či by bolo na mini disp­leji využi­teľné. iPad je na to ako stvo­rený a po tom, čo Apple zväč­šil disp­leje na iPhone, mnoho z nich zostalo nevy­uži­tých. Konečne teda vieš, čo s ním!

Výhody:

Skvelý výkon

Doty­kový disp­lej

Kom­pa­bi­lita s OS X

Nevý­hody:

Potrebný kábel

Nemož­nosť nabí­jať iPad, kým je pri­po­jený

zdroj: zdnet.com

Pridať komentár (0)