Nadácia ESET podporí na Slovensku výnimočných vedcov, spúšťa nové ocenenie

Tlačová správa / 7. marca 2019 / Biznis

  • Pod­pora vedy na Slo­ven­sku, pred­sta­ve­nie osob­ností slo­ven­skej vedy a úspe­chov na me­dzi­ná­rod­nej úrovni, ale tiež po­pu­la­ri­zá­cia ve­dec­kých od­vetví či pri­lá­ka­nie sve­to­vých ve­dec­kých ka­pa­cít na Slo­ven­sko
  • Aj to je cie­ľom no­vého oce­ne­nia ESET Science Award, s kto­rým pri­chá­dza Na­dá­cia ESET
  • Hlav­nými ka­te­gó­riami sú Vý­ni­močná osob­nosť slo­ven­skej vedy a Vý­ni­močný mladý ve­dec do 35 ro­kov
zdroj: TASR/Unsplash
  • Pod­pora vedy na Slo­ven­sku, pred­sta­ve­nie osob­ností slo­ven­skej vedy a úspe­chov na me­dzi­ná­rod­nej úrovni, ale tiež po­pu­la­ri­zá­cia ve­dec­kých od­vetví či pri­lá­ka­nie sve­to­vých ve­dec­kých ka­pa­cít na Slo­ven­sko
  • Aj to je cie­ľom no­vého oce­ne­nia ESET Science Award, s kto­rým pri­chá­dza Na­dá­cia ESET
  • Hlav­nými ka­te­gó­riami sú Vý­ni­močná osob­nosť slo­ven­skej vedy a Vý­ni­močný mladý ve­dec do 35 ro­kov

„Malá kra­jina ako Slo­ven­sko má ob­me­dzené mož­nosti, ako sa pre­sa­diť v me­dzi­ná­rod­nom me­radle. A my ve­ríme, že práve veda a vý­skum sú jed­ným z tých spô­so­bov, ktorý sa nám po­núka a mali by sme ho čo naj­lep­šie vy­užiť. A aj pre kra­jinu ako ce­lok je dô­raz na vedu a vý­skum vo vše­obec­nej ro­vine veľmi kľú­čový,“ ho­vorí Ri­chard Marko, ge­ne­rálny ria­di­teľ spo­loč­nosti ESET.

Sna­hou je tak iden­ti­fi­ko­vať tie naj­väč­šie ta­lenty, naj­výz­nam­nej­ších ved­cov a vý­skum­ní­kov, ktorí pô­so­bia na Slo­ven­sku, a ktorí majú za se­bou aj me­dzi­ná­rodné úspe­chy, o kto­rých sa však mno­ho­krát ani ne­vie. Zá­ro­veň to má byť prí­le­ži­tosť pri­niesť uzná­va­ných sve­to­vých ved­cov, ktorí by mali pri­blí­žiť, ako sú­visí veda s kaž­do­den­ným ži­vo­tom. Prí­kla­dom je Dan Shecht­man, lau­reát No­be­lo­vej ceny za ché­miu, ktorý bude jed­ným z čle­nov me­dzi­ná­rod­nej po­roty vy­be­ra­jú­cej ví­ťa­zov oce­ne­nia. Sna­hou je tiež po­pu­la­ri­zá­cia vedy a vý­skumu a mo­ti­vá­cia a in­špi­rá­cia pre mla­dých ná­dej­ných ved­cov.

„Veda je ši­roká téma a je veľa ob­lastí, kto­rým sa dá ve­no­vať. Žiadna kra­jina si ne­môže po­ve­dať, že vie po­kryť vedu ako ce­lok. A aj my ako Slo­ven­sko si vieme vy­brať ob­lasti, na ktoré máme naj­väč­šie pred­po­klady a ta­lenty, ktoré v sú­čas­nosti do sve­to­vej vedy už pris­pie­vajú,“ po­zna­me­nal Marko.

Oce­ne­nie je ur­čené pre ve­dec­kých pra­cov­ní­kov pô­so­bia­cich v ob­lasti prí­rod­ných vied, tech­nic­kých vied, le­kár­skych a far­ma­ce­utic­kých vied a pô­do­hos­po­dár­skych vied. Hlav­nou ka­te­gó­riou je Vý­ni­močná osob­nosť slo­ven­skej vedy, ktorá je ur­čená pre skú­se­ných ved­cov pô­so­bia­cich v slo­ven­ských in­šti­tú­ciách, av­šak často aj s me­dzi­ná­rod­nými úspechmi. Oce­ne­nie je však pre jed­not­livca, nie tímy a ví­ťaz získa od­menu 100.000 eur, bez úče­lo­vého via­za­nia.

Dru­hou mo­ti­vač­nou ka­te­gó­riou je Vý­ni­močný mladý ve­dec do 35 ro­kov, ktorá je ur­čená mla­dým, ná­dej­ným ved­com. Ví­ťaz tejto ka­te­gó­rie získa od­menu 5000 eur. Do obi­dvoch ka­te­gó­rií je možné po­sie­lať no­mi­ná­cie do 30. ap­ríla, ví­ťazi budú vy­hlá­sení v ok­tóbri. Na­dá­cia ESET pri­pra­vuje aj do­pl­n­kovú ka­te­gó­riu Vy­so­koš­kol­ský pe­da­góg, tá by mala byť vy­hlá­sená ne­skôr.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (1)
zdroj: TASR - Ar­chi­tek­to­nické štú­dio Ate­lier A11

Nové oce­ne­nie pre ved­cov po­zi­tívne vníma aj pred­seda SAV Pa­vol Šaj­ga­lík. „Je to vý­znamný a his­to­rický pre­lom v po­ní­maní vedy na Slo­ven­sku a do spo­loč­nosti,“ skon­šta­to­val Šaj­ga­lík.

Na otázku TASR, čím to je, že Slo­ven­sko má mno­hých uzná­va­ných ved­cov pô­so­bia­cich doma i v za­hra­ničí, av­šak ve­rej­nosť o nich a ich práci veľa ne­vie, čo po­tvr­dzuje aj ne­dávny pries­kum, od­po­ve­dal, že veda je beh na dlhé trate a skladá sa z ma­lých pre­te­kov a úspe­chov.

Po­u­ka­zuje tiež na to, že ve­rej­nosť oby­čajne oča­káva niečo pre­lo­mové. Za chybu však po­va­žuje aj to, že vedci často ne­ve­dia ve­rej­nosti ko­mu­ni­ko­vať ani „diel­čie“ úspe­chy, ktoré tak­tiež úspechmi a sve­to­vým uzna­ním sú, aj keď za­tiaľ bez pre­lo­mo­vého vý­sledku. „My sa tiež sú­stre­díme na to, že toto ešte nie je dosť dobré, po­čkám, kým to bude via­cej. A na­ko­niec nie­komu uply­nie celý ži­vot a zrazu tá ve­rej­nosť ani ne­vie, že exis­to­val,“ zhod­no­til Šaj­ga­lík.

Zdroj: TASR

Pridať komentár (0)