Naj­čas­tej­šie chyby uchá­dza­čov o prácu

Visibility: Marek Šulik / 17. december 2015 / Tools a produktivita

Aké chyby opa­kujú záu­jem­co­via, ktorí by u nás chceli pra­co­vať? Je ich dosť a obja­vujú sa v živo­to­pi­soch, sprie­vod­ných emai­loch a aj na pra­cov­ných poho­vo­roch.

Nie som HR špe­cia­lista, ale za tie roky mi už pod rukami vo VISI­BI­LITY pre­šli stovky živo­to­pi­sov. Pra­vi­delne si v nich vší­mam rov­naké chyby. Tie isté chyby uchá­dzači opa­kujú aj v emai­loch, ktoré mi posie­lajú a na pra­cov­ných poho­vo­roch. Preto som sa roz­ho­dol spí­sať zoznam naj­čas­tej­ších chýb, na ktoré by ste si mali dávať pozor.

najcastejsie-chyby

Živo­to­pis

Začnime tým naj­zá­klad­nej­ším – živo­to­pi­som. To, že v živo­to­pise by sa mali obja­viť len tie naj­dô­le­ži­tej­šie infor­má­cie a nebu­deme sem písať povo­la­nie rodi­čov a priez­visko mamy za slo­bodna, je už asi kaž­dému jasné. Veľa ľudí ale zabúda na kon­krétne infor­má­cie a vyjad­ruje sa prí­liš vše­obecne.

Pra­covné skú­se­nosti

Nestačí napí­sať iba názov pozí­cíe a v hes­lách náplň práce. Skúste napí­sať, na akých kon­krét­nych pro­jek­toch ste pra­co­vali, čo ste dosiahli, aký efekt to malo. Pou­ží­vajte celé vety, ako keby ste o sebe roz­prá­vali prí­beh.

Takto by to vyze­rať nemalo:

Pozí­cia: Copy­wri­ter

Náplň práce: pub­li­ko­va­nie člán­kov, imple­men­tá­cia obsa­ho­vej stra­té­gie

Skúste to takto:

Pozí­cia: Copy­wri­ter

Náplň práce: Pre kli­enta som za pol roka pub­li­ko­val 20 člán­kov na jeho firem­nom blogu (odkaz na blog). Tieto články si dohro­mady pre­čí­talo 4500 ľudí a na sociál­nych sie­ťach ich zdie­ľalo 750 ľudí. Vo firme som zavie­dol pou­ží­va­nie redakč­ného kalen­dára, vďaka kto­rému sa články pub­li­kujú pra­vi­delne aj po mojom odchode.

Ešte lep­šie je, ak k tomu niečo napíše váš šéf alebo kolega a nená­padne vyz­dvihne vaše silné stránky.

Young graphic designer

Vzde­la­nie

To isté sa týka aj škôl, ktoré ste nav­šte­vo­vali. Nestačí napí­sať iba jej názov a obdo­bie, v kto­rom ste ju nav­šte­vo­vali. Písali ste do škol­ského časo­pisu? Zúčast­nili ste sa neja­kej súťaže? Pomá­hali ste zor­ga­ni­zo­vať majá­les? Napíšte to sem.

Ak vám nič nena­padá, tak napíšte aspoň o tom, čomu ste sa veno­vali v záve­reč­nej práci a vypich­nite z nej to naj­zau­jí­ma­vej­šie. Vysokú školu dnes už má fakt skoro každý a treba sa odlí­šiť.

Zna­losti

V tejto časti živo­to­pi­sov toho býva nie­kedy napí­sa­ného až prí­liš veľa. Ak sa hlá­site do online agen­túry, tak do živo­to­pisu nepíšte, že ste pokro­čilý uží­va­teľ inter­netu a OS Win­dows. Alebo že ovlá­date prácu s MS Word. V tejto oblasti to berie každý ako samoz­rej­mosť. Vyz­dvih­nite rad­šej to, v čom ste naozaj dobrí. To, že viete vytvo­riť graf v Exceli nezaujme nikoho, ale iné je, ak naprí­klad viete pra­co­vať s fun­kciami.

Dru­hým prob­lé­mom je, že ľudia neve­dia objek­tívne ohod­no­tiť svoje zna­losti. To, že ste boli jedno leto v Anglicku, nezna­mená, že ste flu­ent English spe­a­ker. Alebo ak robíte pol roka s Pho­tos­ho­pom, tak nepíšte, že ste expert. Ja si tiež doká­žem vo Pho­tos­hope vytvo­rit’ obrá­zok do blogu, ale viem, že tu sú moje limity a neve­del by som naprí­klad navr­hnúť dizajn nového webu.

Startup Stock Photos

Záujmy

Asi naj­viac pre­hlia­daná časť živo­to­pisu. Väč­šina uchá­dza­čov to odflákne vypí­sa­ním naj­väč­ších klišé – ces­to­va­nie, knihy, filmy, kama­ráti a podobne.

Skúste byť kon­krét­nejší. Kam ste ces­to­vali napo­sledy? Aké sú vaše obľú­bené des­ti­ná­cie? Aké knihy a auto­rov máte radi? Čo robíte s kama­rátmi? Cho­díte sa každý pia­tok opí­jať alebo robíte niečo zau­jí­ma­vej­šie? Dajte sem aj niečo neob­vyklé, čo vás odli­šuje od ostat­ných. Ja všade spo­mí­nam, že vyrá­bam gifká z rôz­nych videí mojich kama­rá­tov. 90% ľudí to nezau­jíma, ale vždy sa môže stať, že nie­kto z tých zvyš­ných 10% si pre­číta váš živo­to­pis a práve toto ho zaujme.

For­mát živo­to­pisu

Živo­to­pis štan­dardne posie­lame ako PDF súbor, ide­álne pome­no­vaný ako Meno Priezvisko.pdf. Neu­kla­dajte ho ako Word súbor, hlavne ak pou­ží­vate nie úplne bežné fonty, pre­tože vám to môže roz­biť celé for­má­to­va­nie.

Názov súboru je dôle­žitý. Člo­vek, ktorý si ho bude čítať, nedos­tal živo­to­pis iba od vás a bude mať po stia­hnutí v zložke bor­del, ak bude každý druhý súbor pome­no­vaný Zivotopis.docx.

Úplne ide­álne je ak máte svoj živo­to­pis nie­kde online, napr. www.mojemeno.sk/zivotopis. Alebo ak máte dobre uro­bený Lin­ke­dIn pro­fil, stačí poslať odkaz.

JobInterviewFullSizeGetty

Email

Email, ktorý pošlete, je rov­nako dôle­žitý ako živo­to­pis. Môžno ešte dôle­ži­tejší, pre­tože ak napí­šete zlý sprie­vodný email, tak si živo­to­pis aj tak nikto nepre­číta.

Emai­lová adresa

Mne osobne to až tak nevadí, ale poznám ľudí, ktorí auto­ma­ticky odsu­dzujú ľudí na základe toho, z akej emai­lo­vej adresy napí­sali. Nepo­sie­lajte preto živo­to­pisy z adries ako bodybuilder89@azet.sk. Každý mladý člo­vek by mal mať jeden ofi­ciálny email v tvare meno.priezvisko@domena.com, práve na takéto účely.

Pred­met emailu

Ak vás v pra­cov­nej ponuke vyzvú, aby ste do pred­metu emailu napí­sali “Pra­covná ponuka: SEO špe­cia­lista”, tak to pro­sím urobte a nesnažte sa byť kre­a­tívni. Na kre­a­tívu je pries­tor inde. Môže sa stať, že prí­jemca správy má nasta­vený fil­ter na tento pred­met a váš email si nevšimne. Alebo ho bude igno­ro­vať, pre­tože nedo­ká­žete spl­niť ani základné požia­davky.

Business Interview

Obsah emailu

Dajte si zále­žať na obsahu emailu, ktorý posie­late svojmu poten­ciál­nemu zamest­ná­va­te­ľovi. Toto je presne tá časť, kde chcete zau­jať a máte byť kre­a­tívni. Nepo­sie­lajte takéto emaily:

Dobrý deň,

rea­gu­jem na vašu pra­covnú ponuku. V prí­lohe posie­lam živo­to­pis.

S pozdra­vom

Janko Hraško

Nepo­sie­lajte ani gene­rické emaily, ktoré roz­poš­lete do kaž­dej firmy a vždy zme­níte len pár úda­jov.

Dobrý deň,

na základe ponuky uve­rej­ne­nej na <doplň pra­covný por­tál> sa uchá­dzam o pozí­ciu <doplň názov pozí­cie>. Vaša spo­loč­nosť <doplň názov firmy> ma veľmi oslo­vila, vní­mam ju ako modernú a dyna­mickú spo­loč­nosť s ori­gi­nál­nym prí­stu­pom k pro­mo­va­niu infor­mač­ných tech­no­ló­gií, bla bla.

Buďte kon­krétni a pokúste sa zau­jať tým, v čom ste naozaj dobrí:

Dobrý deň,

zau­jala ma pra­covná ponuka pre PPC špe­cia­listu, ktorú som našiel na vašom webe. PPC reklame sa venu­jem už dva roky, pra­co­val som pre týchto a týchto kli­en­tov. Mám skú­se­nosti s AdWords aj s Face­book rekla­mou. Som drži­te­ľom Google AdWords cer­ti­fi­ká­tov – Adver­ti­sing Fun­da­men­tals, Advan­ced Disp­lay a Advan­ced Search. Viac infor­má­cií o mojich pra­cov­ných skú­se­nos­tiach a zna­los­tiach nájdte v pri­lo­že­nom živo­to­pise a v mojom Lin­ke­dIn pro­file.

S pozdra­vom

Janko Hraško

Prí­lohy

Ak ste gra­fický dizaj­nér, tak nikdy nepo­sie­lajte svoje por­tó­lio takto:

portfolio.rar

Alebo ešte hor­šie takto:

uloz.to porfolio

Nikto si nebude sta­ho­vať z Ulož.to 15 minút nejaký súbor s nezná­mym obsa­hom, aby sa mu po roz­ba­lení archívu v zložke zobra­zilo toto:

bordel

Ak ešte nemáte pro­fil na strán­kach ako Behance alebo Dribble, tak svoje práce aspoň nahrajte na Drop­box ako galé­riu a pošlite len odkaz. Alebo si založte blog na Tum­blr, napr. chcempracovatvovisibility.tumblr.com. Zabe­rie ván to pár minút a výsledný efekt je nepo­rov­na­teľný. To platí aj pre copy­wri­te­rov. Ak vaše texty nie sú online, tak ich pub­li­kujte na svo­jom blogu.

Poho­vor

Dostá­vame sa do záve­reč­nej časti nášho článku, v kto­rej sa budem veno­vať pra­cov­nému poho­voru.

Prí­chod na poho­vor

Na poho­vor prí­dite načas. To zna­mená, že neprí­dete o 20 minút skôr. Osoba, ktorá sa s vami bude roz­prá­vať, má tak­mer určite nejaký prog­ram a tak či tak budete ticho sedieť na recep­cii alebo v zasa­dačke.

Ak náho­dou na poho­vor meš­káte, tak dotyč­nému zavo­lajte, napíšte email alebo SMS a oznámte mu to dopredu. Pokúste sa aspoň odhad­núť čas, kedy prí­dete. Nie je nič hor­šie, ako keď nie­kto dlho mešká, nedá to nikomu vedieť a keď príde, tak sa tvári, že sa nič nestalo.

Mock Interview Day Sept 2013 (6)

Príp­rava na poho­vor

Na poho­vor sa treba pri­pra­viť. Treba si zis­tiť infor­má­cie o firme, do kto­rej idem a treba si pri­pra­viť odpo­vede na otázky, ktoré na ňom tak­mer určite padnú. Naprí­klad:

Čo viete o našej firme?

Prečo sa hlá­site na túto pra­covnú pozí­ciu a čo od nej oča­ká­vate?

Čo bolo nápl­ňou vašej práce v pred­chá­dza­jú­com zamest­naní?

Uveďte kon­krétny pro­jekt, na kto­rom ste pra­co­vali

Aké sú vaše záujmy?

Aké sú vaše naj­väč­šie úspe­chy?

Aký plat si pred­sta­vu­jete?

Vyh­nete sa tak tráp­nemu tichu. Príp­rava je dôle­žitá hlavne pre intro­ver­tov, ktorí nemajú také poho­tové reak­cie a nie sú uke­caní ako extro­verti. Dob­rou príp­ra­vou môžu tieto pova­hové roz­diely zma­zať.

Ak sa vám ozvú nas­päť s tým, že si vybrali iného kan­di­dáta, tak im aspoň odpíšte a poďa­kujte za ich čas. Možno ste boli druhý v poradí a vďaka tomuto si na vás spo­menú v budúc­nosti.

Záver

Zís­kať pra­covné miesto nie je jed­no­du­ché, hlavne pre štu­den­tov a pre ľudí, ktorí nemajú dosta­tok pra­cov­ných skú­se­ností. Preto sa treba zame­ria­vať na detaily, ktoré často roz­ho­dujú o tom, či uchá­dzač uspeje alebo nie.

0x600

Zdroj: visi­bi­lity

Pridať komentár (0)