Naj­čud­nej­šie vyná­lezy roku 2016

Michaela Líšková / 28. november 2016 / Tech a inovácie

Pozri sa, aké super vychy­távky pri­nie­sol tento rok. 

Doba je neuve­ri­teľne pokro­ková, a aj keď má člo­vek pocit, že už nič nové a iné sa vymys­lieť nedá, vedci a ino­vá­tori nás zakaž­dým pre­sved­čia o opaku. Pozri si pár skve­lých vecí, ktoré by roz­hodne nemali unik­núť tvo­jej pozor­nosti:

Levi­tu­júci bon­saj

Už aj teba nudia oby­čajné, nudné kve­ti­náče? Hos­hin­chu sa riadi mot­tom, že kve­ti­náče by mali lie­tať. A preto pri­šiel s kve­ti­náčmi, ktoré kaž­dému maji­te­ľovi ponúknu takéto úchvatné divadlo.

video: imgur.com

Obloha v lie­tadle

Snáď už každý poznáme ten pocit, keď voj­deme do lie­tadla a náš let je prí­liš dlhý, aby sme stále sle­do­vali filmy alebo prí­liš krátky. Neho­vo­riac o tom, že sa cel­kovo nie je na čo poze­rať ani v samot­nom lie­tadle. Spo­loč­nosť BOEING sa tento fakt roz­hodla zme­niť pro­jek­tormi, ktoré pasa­žie­rom ponú­kajú pohľad na nočnú oblohu plnú hviezd, či oblohu plnú mra­kov. Celé video si môžeš pozrieť TU.

gizmondo-com

foto: gizmondo.com

Pre­nosné zaria­de­nie na recyk­lo­va­nie papiera

Recyk­lá­cia papiera si vyža­duje nemálo času a ener­gie. Práve preto sa japon­ská spo­loč­nosť Epson roz­hodla vymys­lieť pre­nosné zaria­de­nie, ktoré papier zre­cyk­luje v prie­behu nie­koľ­kých hodín. Netreba tak asi dodá­vať, že takéto zaria­de­nie by malo byť súčas­ťou výbavy kaž­dej kan­ce­lá­rie.

Odní­ma­teľné telo lie­tadla v prí­pade nebez­pe­čen­stva

Bez­peč­nosť pasa­žie­rov lie­ta­diel je veľmi dôle­žitá a vedci aj inži­nieri sa neus­tále sna­žia vymýš­ľať nové a vylep­šené sys­témy, aby ich bez­peč­nosť aj zaru­čili. Ukra­jin­ský inži­nier Vla­di­mir Tata­renko sa zjavne nechal inšpi­ro­vať ves­mír­nymi rake­tami a vytvo­ril sys­tém, ktorý sa v prí­pade nebez­pe­čen­stva spolu s pasa­žiermi bez­pečne oddelí od zvyšku lie­tadla.

Tab­let pre nevi­dia­cich

Konečne, tech­nika pre nevi­dia­cich. Tento tab­let je vyba­vený špe­ciál­nymi sen­zormi, ktoré vytvá­rajú 3D body v podobe Brai­lovho písma a nevi­dia­cim umož­nia pre­čí­tať tisícky kníh.

Pohyb­livé komiksy

Tech­no­ló­gie sa nevy­hý­bajú ani ume­niu a Boom­core pri­chá­dza s prvými pohyb­li­vými komik­sami. Len sa na ne pozri cez tab­let či smart­fón, a posta­vičky v komik­soch razom ožijú. Na kicks­tar­teri si môžeš pozrieť, ako celá vec fun­guje.

Drive thru — obchod pre šofé­rov

Pred­stav si, že ideš una­vený domov z práce, ale vieš, že sa musíš ešte zasta­viť v obchode a kúpiť nejaké tie potra­viny, bez kto­rých sa ráno neza­obí­deš. Nebolo by skvelé, ak by si takýto nákup vyba­vil za 5 minút a nemu­sel pri­tom vyjsť ani z auta? Dahir Insaat práve buduje prvý takýto drive thru obchod s náz­vom Drive Mar­ket, takže sa táto pred­stava možno čoskoro stane rea­li­tou aj u nás.

Ultra­tenký skla­dací disp­lej

Zdá sa, že vývo­jári už prišli na úplné maxi­mum, čo sa týka tele­víz­nych obra­zo­viek. V tomto prí­pade doslova mini­mum, pre­tože túto ultra­tenkú tele­ví­ziu si môžeš zro­lo­vať a zobrať kde­koľ­vek so sebou.

Stroj, ktorý pre­váža stromy

Dutch­man, ako tento stroj nazvali, dokáže pre­niesť stromy bez toho, aby ich poško­dil, a to vďaka spô­sobu, akým ich dokáže zo zeme vybrať. Pre­sá­dza­nie stro­mov vo veľ­kom tak nikdy nebolo jed­no­duch­šie a my len dúfame, že sa tým aspoň tro­chu zlepší situ­ácia káca­nia lesov.

Čis­tič morí

Cha­lani zo Sea­bin Pro­ject si pove­dali, že je už načase tro­chu vyčis­tiť moria a prišli s jed­no­du­chým, no efek­tív­nym nápa­dom, ako na to. Člo­vek sa musí až zamys­lieť, ako je možné, že na to dote­raz nikto nepo­mys­lel.

Holo­gra­fický tele­port

Vedci z Mic­ro­softu pri­ná­šajú svetu abso­lútnu novinku, vďaka kto­rej zabud­neme na bežné skype, face­book či han­gouts hovory. Bez ohľadu na to, ako ďaleko sa osoba, s kto­rou komu­ni­ku­ješ, nachá­dza, táto hračka ti umož­ňuje komu­ni­ká­ciu na novej úrovni.

Vzná­šadlo

Hoci je už mnoho poku­sov o prí­stroje, ktoré ti dovo­lia levi­to­vať, Arca­Bo­ard je vychy­távka, ktorú si môžeš už aj objed­nať a budeš sa vďaka nej cítiť ako Osbo­rune zo Spi­der­mana.

Obrov­ské holo­gramy

Magic Leap pri­chá­dza s nie­čím nesku­toč­ným, a vďaka takejto hračke sa do sveta opäť vráti tro­chu mágie. Vyča­ruje ti nie­len obrov­ské vodné zvie­ratá, ale aj draky, malé ružové slony či celé svety. Skrátka niečo, čo by sme si asi pokojne všetci radi pozreli.

Hasiaci prí­stroj v podobe bomby

A v nepo­sled­nom rade niečo, čo by sa malo nachá­dzať v kaž­dom aute, v kaž­dej domác­nosti, kan­ce­lá­rií, jed­no­du­cho všade. Malá vecička, ktorá zachráni mnoho živo­tov. Hasiaci prí­stroj v podobe bomby. Jed­no­du­ché a účinné.

zdroj: brightsde.me, zdroj titul­nej foto­gra­fie: connectedtimes.com

Pridať komentár (0)