Náj­dite svojho finanč­ného poradcu vo vašom okolí

Lukáš Gašparík sr. / 21. januára 2015 / Business

Nový por­tál pomo­cou kto­rého náj­dete ľahko aj vy svojho finanč­ného poradcu. Stačí zadať loka­litu a zame­ra­nie a hneď budete vidieť finanč­ných porad­cov vo vašom okolí.

Prečo sú nie­ktorí finanční porad­co­via „otravní?“

Ak ste sa s tým ešte nestretli, možno máte šťas­tie. Kla­sický sce­nár, že sa s Vami chce stret­núť Váš známy sa končí tým, že na váš nie­kde pri kávičke vytiahne pro­pa­gačné mate­riály a vysvetlí Vám, že pra­cuje v úplne inej spo­loč­nosti. Samoz­rejme takej, ktorá má naj­viac spo­koj­ných kli­en­tov. Samoz­rejme je naj­viac seri­ózna a všetko robí inak ako ostatné podobné spo­loč­nosti.

Ak sa sna­žíte odmiet­nuť, začne sa prvé kolo pre­ho­vá­ra­nia. Samoz­rejme netreba pri­po­mí­nať, že takýto porad­co­via pre­šli nejed­ným ško­le­ním ako na Vás pri­tla­čiť. V tom lep­šom prí­pade si od Vás vyžia­dajú „iba 10 tele­fo­nic­kých kon­tak­tov“ vašich zná­mych aby ich prí­padne oslo­vili tiež.

Tomuto sa sku­pina odbor­ní­kov na finan­cie roz­hodla dať zbo­hom.

Nový zoznam finanč­ných porad­cov na Slo­ven­sku

Vytvo­rili sme zoznam finanč­ných porad­cov a umož­nili tak bež­ným ľuďom nájsť si svojho poradcu vtedy, kedy ho sku­točne potre­bujú. Naopak, finanční porad­co­via sa môžu bez­platne zare­gis­tro­vať a vystu­po­vať tak v zozname porad­cov zadarmo.

Nie­kedy ani neviete, či Váš spo­lu­žiak zo školy alebo kama­rát, kto­rého ste dlho nevi­deli, či sa práve on alebo ona neve­nuje finanč­nému pora­den­stvu naplno a pro­fe­si­onálne. Náj­dete ho vďaka zoznamu porad­cov poľahky a rýchlo. Hlavne ale vtedy, kedy ho sku­točne potre­bu­jete.

Stačí zadať oblasť, o ktorú máte záu­jem a mesto kde by finančný poradca mal pôso­biť.

Samoz­rejme pre porad­cov je tu mož­nosť sa pre dané mesto, v kto­rom pôso­bia TOP-núť za pár eur, a vystu­po­vať tak v zozname porad­cov pre dané mesto na prvých prieč­kach zoznamu.

Hľa­dáte finanč­ného poradcu vo svo­jom okolí? Potre­bu­jete sa zorien­to­vať v ponuke finanč­ných slu­žieb bánk? Nevá­hajte a náj­dite svojho pro­fe­si­onála jed­no­du­cho a rýchlo.

Ste finančný poradca? Nevá­hajte o sebe dať vedieť úplne zadarmo na www.zoznamporadcov.sk

Pridať komentár (0)